Sekmadienį orai primins vasarą
Sa­vait­ga­lio orai bus ma­lo­nūs, o sek­ma­die­nis ne­tgi pri­mins va­sa­rą, sa­ko si­nop­ti­kas Ta­das Kan­tau­tas.

Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vo­je bus ne­pas­to­viai de­be­suo­ta. Žy­mes­nio lie­taus ne­nu­ma­to­ma. Vė­jas pūs iš va­ka­ri­nių kryp­čių, 5–10 m/s. Aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra sieks 17–22 laips­nius ši­lu­mos. Šil­čiau­sia bus va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se.

Sek­ma­die­nio nak­tį bus ma­žai de­be­suo­ta ir šil­ta. Die­na – ma­žai de­be­suo­ta ir gied­ra. Lie­taus ti­krai ne­bus ir orai pa­sku­ti­nę sa­vai­tės die­ną pri­mins va­sa­rą. Šils nuo 22 iki 28 laips­nių ši­lu­mos. Pa­jū­ry­je su­šils tik apie 18–20 laips­nių.

Pir­ma­die­nis bus la­bai per­mai­nin­gas, nors nak­tis dar iš­liks šil­ta. Ry­te daug kur pa­lis, die­ną tem­pe­ra­tū­ra iš­si­lai­kys aukš­čiau 20 laips­nių, tik pa­jū­ry­je bus apie 15–16 laips­nių.