Sekmadienį Lietuvoje įvedamas vasaros laikas
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je bus įves­tas va­sa­ros lai­kas – 3 va­lan­dą nak­ties lai­kro­džių ro­dyk­les rei­kės pa­suk­ti vie­na va­lan­da pir­myn.

Va­sa­ros lai­kas ga­lios sep­ty­nis mė­ne­sius – iki spa­lio pa­bai­gos.

Lai­kas Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, kei­čia­mas du­kart per me­tus, vyk­dant ne­ri­bo­tai ga­lio­jan­čią ES di­rek­ty­vą dėl va­sa­ros lai­ko. Briu­se­lis kas pen­ke­rius me­tus skel­bia ko­mu­ni­ka­tą, ku­ria­me nu­ro­do­mas tiks­lus va­sa­ros lai­ko įve­di­mo ir at­šau­ki­mo gra­fi­kas.

Va­sa­ros lai­kas kas­met įve­da­mas pa­sku­ti­nį ko­vo sek­ma­die­nį, pa­su­kant lai­kro­džio ro­dyk­lę va­lan­da į prie­kį, o at­šau­kia­mas pa­sku­ti­nį spa­lio sek­ma­die­nį.

Dau­ge­lis ES ša­lių va­sa­ros lai­ką įsi­ve­dė pra­ėju­sio am­žiaus 9-aja­me de­šimt­me­ty­je.

Geog­ra­fiš­kai penk­ta­da­lis Lie­tu­vos (va­ka­ri­nė da­lis) pa­ten­ka į pir­mą, li­ku­si da­lis – į an­trą lai­ko juo­stą.