Šeimynų tėvus išvargino prievaizdai
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ža­dė­jo dirb­ti taip, kad kas­met iš vai­kų na­mų į šei­mas ar šei­my­nas pa­tek­tų apie 400 vai­kų. Ta­čiau šei­my­nų tė­vai įsi­ti­ki­nę, kad šie pa­ža­dai iš­si­pil­dy­tų ne­bent tuo at­ve­ju, jei bū­tų su­tram­dy­ta prie­vaiz­dų funk­ci­jas at­lie­kan­čių ir gy­vuo­ti šei­my­noms daž­niau­siai tik truk­dan­čių val­di­nin­kų ar­mi­ja.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 9919 tė­vų glo­bos ne­te­ku­sių vai­kų. Iš jų 3631 au­ga vai­kų na­muo­se, 5847 vai­kus au­gi­na glo­bą pri­si­tei­sę jų gi­mi­nai­čiai ar gi­mi­nys­tės ry­šiais ne­su­si­ję žmo­nės ir tik 451 vai­kas au­ga šei­my­no­se.

Vals­ty­bi­nės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu šei­mo­je glo­bo­ja­mam vai­kui vals­ty­bė per mė­ne­sį ski­ria 152 eu­rus, šei­my­no­je glo­bo­ja­mo vai­ko po­rei­kiams ski­ria­mi 304 eu­rai. Vai­kų glo­bos na­muo­se au­gan­čio vai­ko iš­lai­ky­mas mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 700 eu­rų.

Anot A. Pa­be­dins­kie­nės, tre­čius me­tus vyk­do­ma vai­kų na­mų pert­var­ka "pe­rei­na į ak­ty­vią sta­di­ją, to­dėl vis dau­giau jų gy­ven­to­jų pa­teks į šei­mas ir šei­my­nas".

„To ti­krai ne­bus, kol mes, šei­my­nų tė­vai, už vai­kų ge­ro­vę at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų bū­si­me uja­mi. Dau­gu­ma šei­my­nų tė­vų ga­li pa­teik­ti ai­bę pa­vyz­džių, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų prie­vaiz­dai da­ro vis­ką, kad šei­my­nos ne­bū­tų stei­gia­mos, o bran­giai kai­nuo­jan­tys vals­ty­bi­niai vai­kų glo­bos na­mai to­liau gy­vuo­tų“, - LŽ tei­gė Že­mai­čių kraš­to šei­my­nų aso­cia­ci­jos va­do­vas, drau­ge su žmo­na pen­kis sa­vo vai­kus iš­au­gi­nęs bei 30 naš­lai­čių į gy­ve­ni­mą iš­lei­du­sios šei­my­nos tė­vas Vla­das Gu­mu­liaus­kas. Jam pri­ta­rė ir ne vie­na LŽ kal­bin­ta šei­my­nų ma­ma.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta, kad vai­kų glo­bė­jams iš tie­sų ke­lia­mi di­de­li rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau to­kia kon­tro­lė esan­ti bū­ti­na, o jie vi­si dir­ba tik vai­kų la­bui.

Per­dė­tas akylumas

Nuo 1996-ųjų šei­my­nos tė­vu ta­pęs V. Gu­mu­liaus­kas ti­ki­no, kad Lie­tu­vo­je su­nku bū­tų ras­ti šei­my­ną, dėl ku­rios ne­bū­tų su­kel­ta skan­da­lo, kaip ne­va ji ne­su­si­do­ro­ja su iš­ki­lu­sio­mis prob­le­mo­mis ar net iš­nau­do­ja vai­kus. „Ti­krai ga­lė­čiau gir­tis, kad iš ma­no į gy­ve­ni­mą iš­leis­tų 35 vai­kų nė vie­nas ne­ta­po nu­si­kal­tė­liu, ne­pa­te­ko į po­li­ci­jos aki­ra­tį. Ta­čiau ir ma­ne val­di­nin­kai kal­ti­no esant blo­gu tė­vu. Rei­kė­jo la­bai kie­tos odos, jog at­si­lai­ky­čiau prieš kal­ti­ni­mus ar ne­duo­čiau ky­šio, kad ma­ne pa­lik­tų ra­my­bė­je“, - at­vi­rai kal­bė­jo Šiau­lių ra­jo­ne, Nai­siuo­se, vai­kus glo­bo­jan­tis vy­ras.

Jis tei­gė, jog po įnir­tin­gos ko­vos su val­di­nin­kais už au­gi­na­mų vai­kų ge­ro­vę už­sig­rū­di­no, tad iš­rink­tas Že­mai­čių kraš­to šei­my­nų aso­cia­ci­jos va­do­vu pa­de­da ki­toms šei­my­noms, kad šios ne­bū­tų su­gniuž­dy­tos.

V. Gu­mu­liaus­kas ne­slė­pė, kad jo šei­my­na bu­vo su­lau­ku­si de­šim­čių ko­mi­si­jų, ku­rios at­li­ko įvai­riau­sius pa­ti­kri­ni­mus. „Nea­be­jo­ju, kad val­di­nin­kai ne­my­li naš­lai­čių, to­dėl ne­ti­ki, kad mes jiems ati­duo­da­me vi­są sa­vo mei­lę. Kaip vie­ną pa­vyz­džių ga­liu įvar­dy­ti jų rei­ka­la­vi­mą, kad aš, 35 vai­kų tė­vas, lan­ky­čiau bend­ra­vi­mo su vai­kais kur­sus, ku­riuos ve­dė teo­ri­nių ži­nių pri­sis­kai­tę žmo­nės. Vai­kams ge­ro­kai dau­giau nau­dos bū­tų bu­vę, jei tuo me­tu bū­čiau bend­ra­vęs su jais“, - sa­kė V. Gu­mu­liaus­kas. Jis ne­abe­jo­jo, kad pa­na­šių kur­sų rei­kė­tų tiems tė­vams, iš ku­rių vals­ty­bė yra pa­ėmu­si vai­kus, o jie ir to­liau gim­do at­ža­las.

Įskau­din­tos mamos

“Klau­sy­tis pa­skai­tų apie vai­kų au­gi­ni­mą kvie­čia­mi dau­ge­lis šei­my­nų tė­vų. Ki­tų šei­my­nų ma­mos man pa­sa­ko­jo iš­girs­tus kur­sų or­ga­ni­za­to­rių mo­ky­mus apie tai, kaip vai­kus au­gi­nan­ti šei­ma ga­li bū­ti su­da­ry­ta iš dvie­jų ma­mų ar dvie­jų tė­čių“, - LŽ tei­gė Gra­ži­na Gri­ga­liū­nie­nė, su vy­ru Vi­dan­tu Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne įkur­to­je šei­my­no­je šiuo me­tu au­gi­nan­ti 16 vai­kų. Iš vi­so ši šei­ma į gy­ve­ni­mą yra iš­lei­du­si per 30 vai­kų.

G. Gri­ga­liū­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad per­nai ta­pu­si Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gar­bės pi­lie­te ji ti­krin­to­jų ne­be­su­lau­kia. „Val­di­nin­kai rei­ka­lau­da­vo, kad gy­ven­tu­me ne ti­krą, o tar­si par­odo­mą­jį gy­ve­ni­mą ir už vis­ką at­sis­kai­ty­tu­me pil­dy­da­mi šūs­nis at­as­kai­tų. Be­je, ne­abe­jo­ju, kad tos mū­sų at­as­kai­tos bu­vo rei­ka­lin­gos tam, kad jas per­ra­ši­nė­da­mi val­di­nin­kai tu­rė­tų dar­bo“, - svars­tė mo­te­ris.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, su vy­ru šei­my­ną glo­bo­jan­ti bu­vu­si il­ga­me­tė mo­ky­to­ja Al­gė Sta­nis­la­va Ma­čiuls­kie­nė taip pat sa­ve va­di­na per­dė­to val­di­nin­kų uo­lu­mo au­ka. „Su vy­ru esa­me užau­gi­nę tris sa­vo vai­kus, ke­tu­ri naš­lai­čiai vai­kai užau­go mū­sų šei­my­no­je, o da­bar jo­je au­ga dar ke­tu­ri vai­ke­liai. De­ja, vi­siems mū­sų iš­au­gin­tiems glo­bo­ti­niams bu­vo nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mas, da­bar au­gi­na­miems taip pat jis ne­abe­jo­ti­nai bus nu­sta­ty­tas“, - sa­kė ji.

A. S. Ma­čiuls­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad vie­nas iš au­gin­tų vai­kų tu­ri psi­chi­kos ne­ga­lią, dėl to yra pri­da­ręs blo­gų da­ly­kų, ku­rie ją, kaip nu­si­žen­gu­sio vai­ko glo­bė­ją, yra at­ve­dę į tei­sia­mų­jų suo­lą. „Ta­čiau man su­si­dū­rus su šio­mis prob­le­mo­mis val­di­nin­kai ne tik nie­ko ne­pa­dė­jo, bet ir pra­dė­jo pul­ti ma­ne kaip ne­ge­ban­čią au­gin­ti ir auk­lė­ti vai­kų“, - nuo­skau­das lie­jo šei­my­nos ma­ma. Ji tei­gė, kad šei­my­nos lai­min­gai naš­lai­čius au­gins tik ta­da, jei jaus vals­ty­bės, ku­riai at­sto­vau­ja vai­kų tei­ses gi­nan­tys val­di­nin­kai, par­amą, o ne jų pa­stan­gas už „val­diš­kai“ at­lik­tą dar­bą gau­ti at­ly­gi­ni­mą.

Bū­ti­na už­ti­krin­ti tvarką

Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ri­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ma­tu­ze­vi­čie­nė LŽ ne­slė­pė, kad spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys vai­kų tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je, ga­lė­tų pa­liu­dy­ti, kad ti­krai ne­re­ti at­ve­jai, kai glo­bė­jai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je par­eiš­kia: „Dė­kit ma­no glo­bo­ja­mą vai­ką kur no­rit, aš su juo ne­su­sit­var­kau ir ne­be­tu­riu jė­gų to­liau jo auk­lė­ti“. Ji pa­brė­žė, jog bū­tent tam, kad to­kių at­ve­jų bū­tų kuo ma­žiau, at­ren­kant glo­bė­jus jiems ke­lia­mi iš­ties ga­na di­de­li rei­ka­la­vi­mai.

„O jau įsi­kū­ru­sios ir gy­vuo­jan­čios šei­my­nos ti­kri­na­mos no­rint su­ži­no­ti, kaip jo­se bend­rau­ja­ma, kaip lai­ko­ma­si hi­gie­nos ir ki­to­kių rei­ka­la­vi­mų“, - tei­gė I. Ma­tu­ze­vi­čie­nė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad šei­my­nų tė­vai ne­tu­rė­tų pik­tin­tis jų pa­čių la­bui ren­gia­mais se­mi­na­rais, ku­rio­se jie gau­na rei­ka­lin­gų ži­nių. „Se­mi­na­rai ren­gia­mi at­siž­vel­giant į nū­die­nos po­rei­kius, juo­se ap­ta­ria­mos prob­le­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria šei­my­nos“, - pa­sa­ko­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja.

I. Ma­tu­ze­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad ne tik šei­my­nų tė­vai, bet ir vai­kų tei­sių spe­cia­lis­tai ne­abe­jo­ti­nai dir­ba vai­kų la­bui, tad abi­pu­sis bend­ra­vi­mas tu­rė­tų bū­ti grįs­tas vien ge­ra­no­riš­ku­mu ir su­pra­tin­gu­mu.