Seimūnus mokys, kaip išvengti žabangų
Dau­giau nei pus­me­tį dir­ban­tiems Sei­mo na­riams ke­ti­na­ma su­reng­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) mo­ky­mus. Par­la­men­ta­rai, tarp ku­rių yra aš­tuo­nios de­šim­tys po­li­ti­kos nau­jo­kų, bus su­pa­žin­din­ti su iš­orės grės­mė­mis, gaus pa­ta­ri­mų, kaip elg­tis su jo­mis su­si­dū­rus.

Bir­že­lį, pa­sku­ti­nį pa­va­sa­rio se­si­jos mė­ne­sį, Sei­mo na­riams rei­kės pa­plu­šė­ti iš pe­ties. Ir ne tik pri­imant įsta­ty­mus. Sei­mo na­riai tu­rės da­ly­vau­ti VSD par­ei­gū­nų ve­da­muo­se mo­ky­muo­se. Sei­mo val­dy­ba par­agi­no iki at­ei­nan­čio an­tra­die­nio vi­sas frak­ci­jas ap­sisp­ręs­ti, koks lai­kas bū­tų pa­to­giau­sias mo­ky­mams reng­ti.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, apie kon­kre­čius ter­mi­nus val­dy­bo­je ne­kal­bė­ta, ta­čiau grei­čiau­siai mo­ky­mai vyks bir­že­lį. „Gau­ti in­for­ma­ci­jos vi­sa­da nau­din­ga“, – pa­klaus­tas apie to­kios ini­cia­ty­vos po­rei­kį „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jis pri­si­pa­ži­no ne­pa­me­nan­tis, kad ka­da nors anks­čiau Sei­me bū­tų reng­ti pa­na­šūs mo­ky­mai. „Tarp „vals­tie­čių“ daug po­li­ti­kos nau­jo­kų, ma­tyt, tai ir pa­ska­ti­no no­rą to­bu­lin­tis“, – spė­jo G. Kir­ki­las.

Su­si­ti­ki­mai naudingi

Ak­ty­viau­si mo­ky­mų idė­jos ša­li­nin­kai – Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai. Jo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas sa­kė la­bai tei­gia­mai ver­ti­nan­tis šią ini­cia­ty­vą. „Šie­met ir ki­tą­met Sei­me bus pri­ima­ma ne­ma­žai spren­di­mų, su­si­ju­sių su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo da­ly­kais, tad kad jie bū­tų op­ti­ma­liau­si, la­bai nau­din­ga ži­no­ti, ko­kia si­tua­ci­ja“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: „Sei­mo na­rius rei­kė­tų ne mo­ky­ti, o kon­sul­tuo­ti, su­teik­ti jiems in­for­ma­ci­jos. Net nau­jai iš­rink­ti JAV se­na­to­riai po ke­lis mė­ne­sius kon­sul­tuo­ja­mi sau­gu­mo klau­si­mais.“

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, to net ne­rei­kė­tų va­din­ti mo­ky­mais. „Tai bū­tų tam ti­kros in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su iš­orės grės­mė­mis, ten­den­ci­jo­mis, iš­klau­sy­mas“, – tei­gė V. Ba­kas. Jis pri­mi­nė, kad tei­sę dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja tu­ri to­li gra­žu ne vi­si Sei­mo na­riai, to­dėl ba­zi­nių ži­nių apie sau­gu­mo da­ly­kus tu­rė­ji­mas pra­vers vi­siems Sei­mo na­riams. „Kiek­vie­na pro­ga su­si­tik­ti su VSD, ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vais po­li­ti­kams yra nau­din­ga. Tai su­tei­kia dau­giau skaid­ru­mo, aiš­ku­mo ver­ti­nant vie­ną ar ki­tą si­tua­ci­ją“, – aiš­ki­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Mo­ko­si ir JAV se­na­to­riai

NSGK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pri­si­mi­nė po­li­ti­kų mo­ky­mo klau­si­mą kė­lu­si dar tuo­met, kai VSD va­do­va­vo Me­čys Lau­rin­kus (1998–2004 me­tais), bet jo­kios reak­ci­jos į to­kius pa­siū­ly­mus ne­su­lauk­da­vo. „Sei­mo na­rius rei­kė­tų ne mo­ky­ti, o kon­sul­tuo­ti, su­teik­ti jiems in­for­ma­ci­jos“, – sa­kė po­li­ti­kė. Pa­sak jos, net nau­jai iš­rink­ti JAV se­na­to­riai po ke­le­tą mė­ne­sių kon­sul­tuo­ja­mi sau­gu­mo klau­si­mais. „Žmo­nės gy­ve­na erd­vė­je, ku­ri kar­tais yra vi­siš­kai ki­to­kia ne­gu rea­ly­bė. Po­li­ti­kos nau­jo­kams tai su­vok­ti ne vi­sa­da pa­pras­ta. Tai ma­tau iš mū­sų ko­mi­te­to pa­tir­ties: nau­jo­kų ži­nios ka­den­ci­jos pra­džio­je ir pa­bai­go­je ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis“, – pa­žy­mė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Ka­dan­gi dau­giau­sia in­for­ma­ci­jos apie geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, už­sie­nio žval­gy­bų veik­lą gau­na NSGK ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ji sa­kė siū­liu­si, kad su to­kiais duo­me­ni­mis bent iš da­lies bū­tų su­pa­žin­di­na­ma frak­ci­jų va­do­vy­bė. „Kad bent orien­tuo­tų­si, ko ga­li­ma ti­kė­tis ei­nant į vie­ną ar ki­tą am­ba­sa­dą, su­vok­tų ki­ber­ne­ti­nės ap­lin­kos su­dė­tin­gu­mą, kaip ap­si­sau­go­ti nuo in­for­ma­ci­jos nu­te­kė­ji­mo elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je“, – tei­gė NSGK vi­ce­pir­mi­nin­kė. R. Juk­ne­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad jai bū­nant kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tre bu­vo pra­dė­ti reng­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo kur­sai, ku­riuo­se da­ly­vau­da­vo Sei­mo na­riai, mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jai bei par­ei­gū­nai. Anot po­li­ti­kės, kur­sai vyks­ta iki šiol, šie­met juo­se da­ly­va­vo ir NSGK nau­jo­kai.

Ko­men­ta­rai san­tū­rūs

Bu­vu­sio VSD va­do­vo, sau­gu­mo eks­per­to Ge­di­mi­no Gri­nos tei­gi­mu, VSD pri­va­lo ins­truk­tuo­ti tik tuos as­me­nis, ku­rie tu­ri lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. „Ir ne­svar­bu, ar tai Sei­mo na­riai, ar ne. Tai tie­siog ru­ti­ni­nis VSD dar­bas, ir iš to da­ry­ti po­li­ti­kos ne­ga­li­ma“, – pa­brė­žė jis. G. Gri­nos žo­džiais, su­nku spręs­ti, ko­kia ga­li bū­ti vi­sų Sei­mo na­rių ins­truk­ta­vi­mo po­teks­tė. „Jie – su­au­gę žmo­nės, ir jei ne­dir­ba su slap­ta in­for­ma­ci­ja, var­gu ar ga­li­ma juos mo­ky­ti, su kuo bend­rau­ti, su kuo – ne. Tai spren­džia pa­tys Sei­mo na­riai. Ta­čiau pa­brė­žiu – VSD at­sa­ko­my­bė yra įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos ap­sau­ga, vi­sa ki­ta – ne jos rei­ka­las“, – sa­kė G. Gri­na. Jis pri­mi­nė, kad Sei­me yra spe­cia­lus ko­mi­te­tas – NSGK, ku­ris svars­to vi­sus jau­trius, su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus. Eks­per­to nuo­mo­ne, NSGK tu­ri prie­vo­lę pa­tar­ti Sei­mo na­riams, kaip elg­tis, kai tu­ri­ma rei­ka­lų mi­nė­tais klau­si­mais.

Anks­čiau bu­vo skelb­ta, kad dėl to­kių mo­ky­mų bu­vo su­si­tar­ta per­nai gruo­dį vy­ku­sia­me Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio ir VSD va­do­vo Da­riaus Jau­niš­kio su­si­ti­ki­me. Sau­sio mė­ne­sį V. Pra­nckie­tis pa­žy­mė­jo, kad VSD mo­ky­mai la­bai rei­ka­lin­gi, nes par­la­men­ta­rams svar­bu ap­si­sau­go­ti nuo sve­ti­mų ša­lių ne­drau­giš­kų tar­ny­bų da­ro­mos įta­kos.