Seimūnų veiklos taisykles vėl koreguos
Pus­me­tį reng­tas Sei­mo na­rių tei­ses, par­ei­gas ir veik­los ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas per pa­va­sa­rio se­si­ją ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės vei­kiau­siai ne­pa­sieks. Jo pa­tei­ki­mas įstri­go dėl par­la­men­ta­ro at­ly­gi­ni­mo dy­dį re­gu­liuo­jan­čių nuo­sta­tų.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus va­do­vau­ja­mai dar­bo gru­pei vėl nu­ro­dy­ta ko­re­guo­ti pro­jek­tą. Šį­kart Sei­mo val­dy­bai užk­liu­vo su par­la­men­ta­ro dar­bo ap­mo­kė­ji­mu su­si­ję klau­si­mai, fi­gū­ruo­jan­tys pro­jek­to prie­de. Kai ku­rie Sei­mo val­dy­bos na­riai iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą di­din­ti par­la­men­ti­nių frak­ci­jų se­niū­nų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tus, ne­va pa­gal se­niū­nams ten­kan­čią po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir dar­bo krū­vį jų at­ly­gi­ni­mas yra per ma­žas. Kar­tu at­kreip­tas dė­me­sys į mi­nis­trų ir Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų al­gos skir­tu­mus.

Prieš 13 me­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir veik­los ga­ran­ti­jas bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. „Ger­bia­me KT spren­di­mus, to­dėl ru­dens se­si­jo­je įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė. Įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2018-ųjų pra­džios.

Pa­pil­do­mų lė­šų ne­bus

A. Ne­kro­šius tei­gė ne­san­tis po­li­ti­kų al­gų koe­fi­cien­tų di­di­ni­mo ša­li­nin­kas. „Iš kar­to įspė­jo­me: jei ką nors ir tek­tų keis­ti, tai tik pa­gal tu­ri­mus fi­nan­sus, pra­šy­ti pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų ne­ke­ti­na­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Frak­ci­jų se­niū­nų at­ly­gi­ni­mų klau­si­mas ki­lo, kai dar­bo gru­pė su­ta­rė, jog prem­je­ru ar mi­nis­tru ta­pu­siam Sei­mo na­riui kaip pa­grin­di­nis tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas par­la­men­ta­ro at­ly­gi­ni­mas. Toks po­li­ti­kas dar gau­tų maž­daug pu­sės Sei­mo na­rio al­gos prie­dą. „Iš es­mės prem­je­ro ir mi­nis­trų dar­bo už­mo­kes­tis ne­si­keis“, – ti­ki­no A. Ne­kro­šius. Da­bar mi­nis­tru ta­pęs Sei­mo na­rys gau­na mi­nis­tro dar­bo už­mo­kes­tį.

Pri­klau­so­mai nuo frak­ci­jos na­rių skai­čiaus, se­niū­nų at­ly­gi­ni­mai šiuo me­tu yra nuo 2610 iki 2857 eu­rų, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Pa­pras­to Sei­mo na­rio al­ga – 2531 eu­ras. Vy­riau­sy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio at­ly­gi­ni­mas bu­vo 4175 eu­rai. Mi­nis­trų al­gos yra 3100–3850 eu­rų, par­la­men­to ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų – 2832 eu­rai. Anks­čiau Sei­mo val­dy­ba pa­gei­da­vo, kad mi­nė­ta­me pro­jek­te aiš­kiau bū­tų iš­dės­ty­tos nuo­sta­tos dėl par­la­men­ti­nių iš­lai­dų dy­džio, Sei­mo na­rių at­os­to­gų ir jų ūki­nės veik­los. Į pa­sta­bas at­siž­vel­gu­si dar­bo gru­pė pro­jek­tą pa­ko­re­ga­vo.

Se­niū­nai skriau­džia­mi

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­kra­tės Ire­nos Šiau­lie­nės nuo­mo­ne, frak­ci­jų se­niū­nų al­gos yra per ma­žos, jos tu­rė­tų pri­lyg­ti bent jau Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vų at­ly­gi­ni­mams. „Se­niū­no in­te­re­sų ra­tas la­bai di­de­lis – nuo ag­ro­no­mi­jos iki as­tro­no­mi­jos, o ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas gi­li­na­si tik į vie­ną sri­tį. Se­niū­nui ten­ka di­de­lė po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė, jis for­muo­ja frak­ci­jos po­zi­ci­ją“, – ar­gu­men­tus dės­tė ji. Po­li­ti­kė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad to­kiems po­ky­čiams įgy­ven­din­ti ga­li rei­kė­ti pa­pil­do­mų fi­nan­sų.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė taip pat at­krei­pė dė­me­sį į Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­rių dar­bo už­mo­kes­čio disp­ro­por­ci­ją. „Mi­nis­trų al­gų koe­fi­cien­tai yra di­des­ni nei Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų. Vi­so­se par­la­men­ti­nė­se vals­ty­bė­se koe­fi­cien­tai tu­rė­tų bū­ti bent ly­gūs“, – sa­kė ji. Be to, anot I. De­gu­tie­nės, iš­sky­rus prie­dą už vals­ty­bei dirb­tus me­tus, Sei­mo na­riai jo­kių iš­mo­kų ne­gau­na. Tuo me­tu mi­nis­te­ri­jo­se mo­ka­ma įvai­rių prie­mo­kų. „Sei­mas nuo kri­zės lai­kų tau­po ko­man­di­ruo­tėms, o mi­nis­te­ri­jų di­de­lės de­le­ga­ci­jos vyks­ta į to­li­mas ša­lis“, – aiš­ki­no ji.

Nu­ma­ty­ta naujovių

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me pro­jek­te fik­suo­ta, kad Sei­mo na­riams kas mė­ne­sį par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms ski­ria­ma 1 VMDU (vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis) dy­džio iš­mo­ka. Do­ku­men­te ne­be­li­ko su­maiš­tį su­kė­lu­sios nuo­sta­tos dėl ga­li­my­bės par­la­men­ta­rams vers­tis ūki­ne veik­la – ne tik tu­rė­ti ūkį, bet ir gau­ti iš jo pa­ja­mų.

Vie­na pro­jek­to nau­jo­vių – ga­li­my­bė iš par­la­men­ti­nių lė­šų nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, ta­čiau tik trum­pam lai­kui (ne il­giau kaip sep­ty­nias die­nas per mė­ne­sį). Ta­čiau au­to­mo­bi­lių nuo­mos tvar­ką, ku­rią lai­mė­ję rin­ki­mus per­nai gruo­dį nu­sta­tė „vals­tie­čiai“, ke­ti­na­ma pa­lik­ti. Ji drau­džia Sei­mo na­riams nuo­mo­tis ma­ši­nas iš par­la­men­ti­nių lė­šų. Kaip ir iki šiol, sos­ti­nė­je gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­tu­rin­tys po­li­ti­kai įsi­kur­tų Sei­mo vieš­bu­ty­je. Ta­čiau jie tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už elek­trą, van­de­nį ir ki­tas pa­slau­gas. Da­bar vi­sas ko­mu­na­li­nes iš­lai­das den­gia Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.Taip pat siū­lo­ma, kad Sei­mo na­riui už kiek­vie­ną be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­leis­tą ple­na­ri­nį, ko­mi­te­to ar ko­mi­si­jos po­sė­dį at­ly­gi­ni­mas bū­tų ma­ži­na­mas 5 pro­cen­tais. Jei­gu bū­tų pra­leis­ti vi­si po­sė­džiai, par­la­men­ta­ras at­ly­gi­ni­mo ne­gau­tų. Da­bar­ti­nia­me Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad par­la­men­ta­rui at­ly­gi­ni­mas dau­giau­sia ga­li bū­ti ma­ži­na­mas treč­da­liu. Ta­čiau KT per­nai iš­aiš­ki­no, kad ši nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Nors ir ža­dė­ta keis­ti, pa­lik­tas tas pats iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų dy­dis, ku­ris, pri­klau­so­mai nuo ka­den­ci­jų skai­čiaus, ga­li mak­si­ma­liai siek­ti še­šis at­ly­gi­ni­mus. Ta­čiau bu­vu­siam par­la­men­ta­rui įsi­dar­bi­nus iš­ei­ti­nė bus ma­ži­na­ma gau­to at­ly­gi­ni­mo dy­džiu.

Ar­vy­das Ne­kro­šius: „Iš kar­to įspė­jo­me: jei ką nors ir tek­tų keis­ti, tai tik pa­gal tu­ri­mus fi­nan­sus.“

Re­gis­truos pa­tai­sas

Anot A. Ne­kro­šiaus, pro­jek­tas ge­ro­kai ski­ria­si nuo pir­mi­nės vi­zi­jos. „Vi­sos frak­ci­jos tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus, pa­gal juos vis­ką ir su­dė­lio­jo­me“, – sa­kė jis. Anot Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, iš anks­to ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­tui bus tei­kia­ma ne­ma­žai pa­tai­sų. Vie­na jų – dėl Sei­mo na­rių at­os­to­gų įtei­si­ni­mo. Pro­jek­te jos ne­nu­ma­ty­tos, nes dar­bo gru­pė tam ne­pri­ta­rė. Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas – par­la­men­ta­rų veik­la yra ne­per­trau­kia­ma. To­dėl po­li­ti­kai esą ne­ga­li tu­rė­ti nei lais­va­die­nių, nei at­os­to­gų. Taip pat tei­gia­ma, kad par­la­men­ta­rams at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, jos įtei­sin­tos tik ke­lio­se po­so­vie­ti­nė­se vals­ty­bė­se. Įtei­sin­ti par­la­men­ta­rų at­os­to­gas yra nu­ro­dęs KT. Teik­ti to­kias pa­tai­sas pa­si­ren­gę val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“.