Seimūnų kaita iždą patuštins keliais milijonais
Į Sei­mą ne­beiš­rink­tus par­la­men­ta­rus tu­rė­tų pa­guos­ti so­li­džios pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos. Sei­mo na­rio man­da­to ne­tek­sian­tiems po­li­ti­kams ir dar­bą pra­ra­sian­tiems jų pa­dė­jė­jams-se­kre­to­riams re­zer­vuo­ta per 1,8 mln. eu­rų.

Po spa­lį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­to du­ris pra­vers ne vi­si po­li­ti­kai. Su kai ku­riais bus at­sis­vei­kin­ta su­mo­kant ma­žiau­siai ke­lių jų vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nes iš­mo­kas. Pil­nes­nė­mis pi­ni­gi­nė­mis Sei­mą pa­liks ir ne­per­rink­tų po­li­ti­kų pa­gal­bi­nin­kai.

Ruo­šia­ma­si ir nau­jai iš­rink­tų par­la­men­ta­rų su­tik­tu­vėms. Iš ki­tų mies­tų į sos­ti­nę at­vyk­sian­tiems po­li­ti­kams ne­rei­kės su­kti gal­vos, kur ap­sis­to­ti, – iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų bus ap­mo­kė­tos jų nak­vy­nės vieš­bu­čiuo­se.

Pa­pil­do­mai – nuo 2 iki 6 at­ly­gi­ni­mų

Iš­ei­ti­nes iš­mo­kas par­la­men­ta­rams, ku­rių įga­lio­ji­mai nu­trū­ko, nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas. Į par­la­men­tą ne­be­per­rink­tam po­li­ti­kui iš­mo­ka­ma tiek vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka, kiek me­tų ne­per­trau­kia­mai tru­ko jo ka­den­ci­ja Sei­me. Ši iš­mo­ka ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė kaip du ir ne­ga­li bū­ti di­des­nė kaip še­ši vi­du­ti­niai mė­ne­si­niai Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mai.

Šiuo me­tu par­la­men­ta­ro par­ei­gi­nė al­ga sie­kia 2531 eu­rą, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Dau­giau už­dir­ba Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nai ir jų pa­va­duo­to­jai, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ir vi­ce­pir­mi­nin­kai. Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas – apie 3367 eu­rai, par­la­men­to pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo – 3027 eu­rai, ki­tų Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų ir opo­zi­ci­jos ly­de­rio – 2923 eu­rai po­pie­riu­je.

Ta­čiau par­la­men­ta­rų al­gos yra di­des­nės, nes jiems taip pat mo­ka­mas prie­das už tar­ny­bos vals­ty­bei sta­žą.

Kom­pen­suos už ne­pa­nau­do­tas atostogas

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms šie­met yra nu­ma­čiu­si 1 mln. 338 tūkst. eu­rų. Ši su­ma aps­kai­čiuo­ta at­siž­vel­giant į tai, kiek vi­du­ti­niš­kai Sei­mo na­rių bu­vo ne­per­rin­ka anks­tes­nė­se ka­den­ci­jos ir į da­bar­ti­nį par­la­men­ta­rų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kį.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja re­zer­va­vo pi­ni­gų ir par­la­men­ta­rų pa­dė­jė­jų-se­kre­to­rių iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms bei kom­pen­sa­ci­joms už ne­pa­nau­do­tas at­sto­gas. Tam nu­ma­ty­ti kiek dau­giau nei 494 tūkst. eu­rų. Vi­du­ti­nis Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jų dar­bo už­mo­kes­tis an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 779 eu­rus, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių.

„Ar pa­kaks Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai skir­tų asig­na­vi­mų par­la­men­ta­rų ir jų pa­dė­jė­jų-se­kre­to­rių iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms, pri­klau­sys nuo rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tų, t. y. kiek par­la­men­ta­rų bus ne­iš­rink­ta dar vie­nai ka­den­ci­jai“, – tei­gė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus pa­ta­rė­jas Val­das Sin­ke­vi­čius.

Po rin­ki­mų į Sei­mą 2008 me­tais bu­vo ne­per­rink­ti 67, o 2012-ai­siais – 63 par­la­men­ta­rai. Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ne­per­rink­tiems Sei­mo na­riams iš­mo­kė­ta 587 tūkst. eu­rų, o prieš ket­ve­rius me­tus – 840 tūkst. eu­rų iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų. Ta­čiau tuo me­tu par­la­men­to na­rių al­gos bu­vo ge­ro­kai kuk­les­nės.

Ga­li pri­reik­ti kos­me­ti­nio remonto

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja taip pat rū­pi­na­si nau­jai iš­rink­tų par­la­men­ta­rų pri­ėmi­mu. Iš ki­tų ša­lies mies­tų į Vil­nių dirb­ti at­va­žiuo­sian­tys nau­ji par­la­men­to na­riai, kol ne­be­per­rink­ti par­la­men­ta­rai at­lais­vins bu­tus Sei­mo vieš­bu­ty­je, bus ap­gy­ven­din­ti ko­mer­ci­niuo­se vieš­bu­čiuo­se. Skai­čiuo­ja­ma, kad tam ga­li pri­reik­ti 105 tūkst. eu­rų.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na kiek par­emon­tuo­ti ir Sei­mo vieš­bu­tį. „Pap­ras­to­jo re­mon­to dar­bus Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­gal po­rei­kį at­lie­ka par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos dar­bi­nin­kai ir įgy­ja­mos tik šiems dar­bams rei­ka­lin­gos me­džia­gos. Lė­šų po­rei­kis pa­tal­pų re­mon­to me­džia­goms įsi­gy­ti pa­aiš­kės tik at­lais­vi­nus bu­tus Sei­mo vieš­bu­ty­je ir nu­sta­čius rei­kia­mų at­lik­ti dar­bų kie­kį“, – aiš­ki­no V. Sin­ke­vi­čius.

De­mo­kra­ti­ja kainuoja

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, kiek tiks­liai kai­nuos par­la­men­ta­rų pa­si­kei­ti­mas, pri­klau­sys nuo Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Pre­li­mi­na­ri lė­šų su­ma aps­kai­čiuo­ta įver­ti­nus anks­tes­nių me­tų pa­tir­tį. „Pap­ras­tai pa­si­kei­čia apie pu­sė Sei­mo, pa­gal tai ir bu­vo su­pla­nuo­tas fi­nan­sa­vi­mas. O kaip bus rea­liai, par­odys gy­ve­ni­mas“, – sa­kė jis.

A. Sy­sas aiš­ki­no, kad pa­si­rū­pin­ti nau­jai iš­rink­tais par­la­men­ta­rais ir su­teik­ti jiems gy­ve­na­mą­ją vie­tą pri­va­lu pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją. Jo­je nu­ma­ty­ta, kad Sei­mo na­rio dar­bas, iš­lai­dos, su­si­ju­sios su jo par­la­men­ti­ne veik­la, yra at­ly­gi­na­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to. „De­mo­kra­ti­ja vi­sa­da kai­nuo­ja, bet tai yra ma­žiau­sia kai­na. Vi­si ki­ti bū­dai yra ge­ro­kai bran­ges­ni vi­siems rin­kė­jams“, – pa­brė­žė jis.