Seimūnas kelionę apsimokės, o kelių eurų draudimą turės padengti Seimas
Į Ki­ni­ją iš­si­ren­gęs Sei­mo na­rys „dar­bie­tis“ Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas ke­lio­nės iš­lai­das su­si­mo­kės iš sa­vo ki­še­nės, ta­čiau ke­lis eu­rus sie­kian­čias ke­lio­nės drau­di­mo iš­lai­das pa­ves­ta pa­deng­ti par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jai.

Sei­mo val­dy­ba ko­man­di­ra­vo G. Ta­mo­šiū­ną į Šan­cha­jų, kur vyk­sian­čio­je Tran­por­to ir elek­tro­ni­kos par­odo­je par­la­men­ta­ras su­si­tiks su Ki­ni­jos val­džios at­sto­vais, Lie­tu­vos bei Ki­ni­jos vers­lo aso­cia­ci­jų na­riais. Ko­vo 16–21 die­no­mis vyk­sian­tį par­la­men­ta­ro vi­zi­tą or­ga­ni­zuo­ja Ry­tų par­tne­rys­tės ir in­ves­ti­ci­jų aso­cia­ci­ja.

Nors ke­lio­nės iš­lai­das G. Ta­mo­šiū­nas ap­mo­kės pats, komp­lek­si­nio ke­lio­nės drau­di­mo iš­lai­das – iš vi­so 4 eur ir 5 ct – Sei­mo val­dy­ba pa­ve­dė ap­mo­kė­ti iš par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jai skir­tų lė­šų. „Re­mian­tis Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu, G. Ta­mo­šiū­nas vyks­ta į ko­man­di­ruo­tę, to­dėl jo drau­di­mo iš­lai­das ap­mo­ka par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja“, – ko­dėl pats par­la­men­ta­ras ne­ga­li ap­si­mo­kė­ti ne­di­de­lių drau­di­mo iš­lai­dų pa­aiš­ki­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos biu­ro at­sto­vė Eg­lė Trem­bo.