Seimūnai vėl svarsto asmenvardžių rašybą
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) po pie­tų su­si­rin­ko į po­sė­dį svars­ty­ti Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą, nu­ma­tan­tį ga­li­my­bę as­men­var­džius ra­šy­ti li­be­ra­liau. Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) iš pat ry­to dar kar­tą pri­mi­nė, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dai ir pa­var­dės as­mens do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras prieš po­sė­dį tei­gė ne­no­rįs spė­lio­ti ga­li­mų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. “Ma­no po­zi­ci­ja vi­sa­da bu­vo ta pa­ti – rei­kia lai­ky­tis Kons­ti­tu­ci­jos ir Kons­ti­tu­ci­nio Tei­mo nu­ta­ri­mų dėl lie­tu­vių vals­ty­bi­nės kal­bos. Tuo la­biau, kad KT yra pa­sa­kęs, jog VLKK spren­di­mas yra vos ne le­mia­mas. Tai­gi kons­ti­tu­ciš­kai mes esa­me su­sais­ty­ti. O ką da­rys val­dan­čio­ji dau­gu­ma, su­nku pa­sa­ky­ti“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė S. Šed­ba­ras. Par­la­men­ta­ras sa­kė net ne­ži­nąs, kaip to­kį pro­jek­tą, jei šis bū­tų at­mes­tas, rei­kė­tų tais­ty­ti. S. Šed­ba­ro nuo­mo­ne, prob­le­mų ne­išsp­ręs ir siū­ly­tas va­rian­tas leis­ti ori­gi­na­liai pa­var­des ra­šy­ti ne pir­ma­me, o ki­tuo­se do­ku­men­to pus­la­piuo­se. „Šį klau­si­mą ana­li­za­vo­me dar ano­je ka­den­ci­jo­je, do­mė­jo­mės lat­vių pa­tir­ti­mi. Jie tu­ri ve­žio­ja­si la­pą su pa­tvir­ti­ni­mu, kad pa­var­dė pir­ma­me, an­tra­me ir ki­ta­me pa­so pus­la­piuo­se yra ta pa­ti. Ar tai iš­ei­tis?“ – abe­jo­jo Sei­mo na­rys. Pa­sak TTK vi­ce­pir­mi­nin­ko, kol yra to­kia kons­ti­tu­ci­nė nuo­sta­ta, KT do­kri­na, ne­pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­jos var­gu ar įma­no­ma ką nors pa­da­ry­ti. „Nes bet ku­riuo at­ve­ju at­si­rem­si­me į tą pa­čią si­tua­ci­ją. Ir ra­tas su­ksis iš nau­jo“, - lzi­nios.lt sa­kė S. Šed­ba­ras.

Mi­nė­tas pro­jek­tas siū­lo vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams leis­ti as­men­var­džius ra­šy­ti va­do­vau­jan­tis lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­ni­mis ir Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos stan­dar­tais. VLKK ne­pa­kei­tė nuo­mo­nės ir to­liau siū­lo as­mens do­ku­men­tuo­se var­dus ir pa­var­des ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis leis­ti ra­šy­ti tik su už­sie­nie­čiais su­si­tuo­ku­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir jų vai­kams bei už­sie­nie­čiams, įgi­ju­siems Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.