Seimūnai sukruto dėl pieno
Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas rugp­jū­čio 20 die­ną rink­sis į ne­ei­li­nį po­sė­dį ap­tar­ti pie­no sek­to­riaus prob­le­mų.

Po­sė­dy­je, ku­rį kvie­čia ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sau­lius Bu­ce­vi­čius, nu­ma­to­ma su­si­pa­žin­ti su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos at­lik­to Pie­no ir pie­no pro­duk­tų rin­kos ty­ri­mo iš­va­do­mis, įver­tin­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je pri­im­to Ūkio su­bjek­tų, per­kan­čių bei par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo ei­gą. At­lik­tą ty­ri­mą ir siū­ly­mus, kaip už­ti­krin­ti ly­gia­ver­tes vi­sų pie­no sek­to­riaus da­ly­vių tei­ses, pri­sta­tys Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas. Apie mi­nė­to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo ei­gą, pri­im­tus poįs­ta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus bei at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mą ko­mi­te­to na­rius in­for­muos že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė. Ap­tar­ti šiuos klau­si­mus kvie­čia­mi žem­dir­bių aso­cia­ci­jų, pie­no su­pir­ki­mo ir per­dir­bi­mo bei pre­ky­bos įmo­nių at­sto­vai.