Seimūnai rikiuojasi varžytuvėms dėl mero kėdės
No­rą da­ly­vau­ti pir­mą kar­tą vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se dek­la­ra­vo be­veik sep­tin­ta­da­lis Sei­mo na­rių. Eks­per­tų nuo­mo­ne, tai - aki­vaiz­dus po­li­ti­nių par­ti­jų silp­nu­mo po­žy­mis, ro­dan­tis, kad jos ne­tu­ri sa­va­ran­kiš­kai re­gio­nuo­se ge­ban­čių dirb­ti po­li­ti­kų.

Bū­rys Sei­mo na­rių ap­sisp­ren­dė ne­be­lauk­ti ket­ve­rių me­tų par­la­men­to ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir po tri­jų mė­ne­sių kau­tis dėl mies­tų bei ra­jo­nų me­rų re­ga­li­jų. Šiuo me­tu Sei­mo na­rio man­da­tą į me­ro pos­tą nu­si­tei­kę iš­keis­ti 16 Sei­mo na­rių – 6 mo­te­rys ir 10 vy­rų. Pu­sė jų į Sei­mą bu­vo iš­rink­ti dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, ki­ti 8 – vien­man­da­tė­se. Jei šiems pa­vyk­tų lai­mė­ti, juos pa­kei­sian­čių­jų, ku­rie Sei­me dirb­tų maž­daug pu­san­trų me­tų, tek­tų ieš­ko­ti ren­giant nau­jus rin­ki­mus. Tarp ke­ti­nan­čių­jų dėl me­rys­tės pa­lik­ti Sei­mą - še­ši pir­mą ka­den­ci­ją čia dir­ban­tys par­la­men­ta­rai. Ig­no­ruo­da­mi liau­diš­ką iš­min­tį, dau­gu­ma jų „pra­na­šais“ ke­ti­na tap­ti gim­tuo­siuo­se „kai­muo­se“.

Pir­mau­ja „darbiečiai“

Kol kas dau­giau­sia pa­no­ru­sių­jų bū­ti me­rais - ke­tu­ri - yra val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jo­je. Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las ke­ti­na var­žy­tis dėl Kau­no me­ro pos­to, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys Pe­tras Nar­ke­vi­čius – Pa­ne­vė­žio. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė no­rė­tų va­do­vau­ti gim­ta­jam Skuo­do ra­jo­nui, jos frak­ci­jos bi­čiu­lės Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te (SRK) dir­ban­čios Vi­li­jos Fi­li­po­vi­čie­nės žvilgs­nis kryps­ta Vil­niaus ra­jo­no link.

Val­dan­čio­ji „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja dėl me­rų rin­ki­mų ga­li ne­tek­ti tri­jų sa­vo na­rių. Frak­ci­jos se­niū­nui Pe­trui Gra­žu­liui par­ti­ja siū­lo var­žy­tis dėl sos­ti­nės šei­mi­nin­ko re­ga­li­jų. Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis pa­si­ry­žęs ko­vo­ti dėl Ši­la­lės ra­jo­no me­ro pos­to, jo ko­le­gė Jo­li­ta Vaic­kie­nė ne­at­si­sa­ky­tų va­do­vau­ti Kre­tin­gos ra­jo­nui.

Di­džiau­sia val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja į rin­ki­mus ke­ti­na iš­leis­ti tik vie­ną sa­vo na­rę - Orin­tą Lei­pu­tę. ŠMKK dir­ban­ti po­li­ti­kė pre­ten­duo­tų į gim­to­jo Kau­no me­res.

Klai­pė­do­je – dvi politikės

Taip pat vie­ną sa­vo frak­ci­jos na­rę į me­rų var­žy­tu­ves de­le­guos ir di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos kirkš­čio­nys de­mo­kra­tai. Dėl ga­li­my­bės va­do­vau­ti uos­ta­mies­čiui nu­si­tei­ku­si kau­tis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja į vie­tos val­džią ke­ti­na iš­ly­dė­ti du sa­vo na­rius. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys, bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tai­kys į Vil­niaus me­rus, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te (NSGK) dir­ban­tis Al­gis Ka­šė­ta – į Va­rė­nos ra­jo­no šei­mi­nin­kus.

Rug­sė­jį iš val­dan­čių­jų lai­vo į opo­zi­ci­ją pe­rė­ju­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) į Šven­čio­nių ra­jo­no me­rus siū­lo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rį Zbig­ne­vą Je­dins­kį. Su LLRA jė­gas su­vie­ni­jęs Ru­sų al­jan­sas Klai­pė­dos me­re no­rė­tų ma­ty­ti SRK na­rę Iri­ną Ro­zo­vą.

Am­bi­ci­jų tap­ti me­rais tu­ri ir Miš­rios dar­bo gru­pės at­sto­vai. Šiau­liai trau­kia Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tį bu­vu­sį so­cial­de­mo­kra­tą Va­le­ri­jų Si­mu­li­ką, Klai­pė­da – Au­di­to ko­mi­te­to na­rį bu­vu­sį kon­ser­va­to­rių Nag­lį Pu­tei­kį. An­trą kar­tą va­do­vau­ti Ra­sei­niams ver­šis Sei­mo NSGK na­rys bu­vęs „tvar­kie­tis“ R. Ačas.

De­mons­truo­ja silpnumą

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, to­kia gau­sa į me­rus su­si­ruo­šu­sių Sei­mo na­rių ro­do, kad po­li­ti­nės par­ti­jos ne­tu­ri rim­tų po­li­ti­kų, ge­ban­čių sa­va­ran­kiš­kai veik­ti re­gio­nuo­se, at­sar­gi­nių suo­le­lio. „Iš tie­sų tie, kas dir­ba Sei­me, ir yra vis­kas, ką tu­ri dau­ge­lis po­li­ti­nių par­ti­jų“, - LŽ sa­kė po­li­to­lo­gas. Ši ten­den­ci­ja ver­tin­ti­na kaip par­ti­jų silp­nu­mo po­žy­mis. „Štai čia ir yra pa­grin­di­nė Sei­mo na­rių ėji­mo į me­rus prie­žas­tis. Ti­krai ne am­bi­ci­jos ska­ti­na juos tai da­ry­ti. Juk vyk­dy­ti vals­ty­bės po­li­ti­ką Sei­me yra di­des­nis iš­šū­kis, nei bū­ti mies­te­lio ar re­gio­no me­ru“, - tei­gė L. Bie­li­nis. Kar­tu jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad var­žy­tis dėl me­ro pos­to par­la­men­ta­rus ska­ti­na ir pro­ziš­kes­nis mo­ty­vas – rū­pes­tis, kur teks dė­tis pa­si­bai­gus Sei­mo ka­den­ci­jai. „Kai te­gal­vo­ja­ma, kaip bai­gian­tis ka­den­ci­jai iš vie­nos kė­dės per­šok­ti į ki­tą, yra blo­gai. Toks po­li­ti­kas ne­sup­ran­ta, kad par­ti­jai la­bai svar­bus ryš­kus at­sto­va­vi­mas Sei­me iki pat pa­bai­gos. As­me­ni­nio in­te­re­so iš­kė­li­mas mė­gi­nant iš­lik­ti bet ko­kia­me po­li­ti­kos lyg­me­ny­je – dar grei­tes­nis sa­vo par­ti­jos nai­ki­ni­mas“, - įsi­ti­ki­nęs L. Bie­li­nis. Pa­sak jo, „to­kiu bū­du vir­šū­nė­je esan­tys po­li­ti­kai sa­vo­tiš­kai funk­cio­nuo­ja bu­te­ly­je, ne­leis­da­mi iš­si­verž­ti jau­nai kun­ku­liuo­jan­čiai ma­sei“. „Tai gre­sia par­ti­jų au­to­ri­te­to ir rei­tin­gų smu­ki­mu. Tai mes ir pa­ste­bi­me. Ko­dėl par­ti­jas rei­kė­tų ver­tin­ti ne skep­tiš­kai, jei ne­re­tai ma­to­me, kad jų vir­šū­nė­lėms rū­pi tik as­me­ni­niai in­te­re­sai, o ne vi­suo­me­ni­niai ar vi­sos par­ti­jos“, - sa­kė po­li­to­lo­gas. L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, rin­kė­jai „tu­ri ga­na blai­vų su­pra­ti­mą“, to­dėl ma­ty­da­mi po­li­ti­ko mė­gi­ni­mą iš­si­suk­ti, lai­mė­ti „pa­pil­do­mo lai­ko val­džio­je vie­no­je ar ki­to­je kė­dė­je“, to­kį po­li­ti­nį egoiz­mą įver­tins ne­bal­suo­da­mi už to­kius as­me­nis.

Tai­syk­lės ta­po aiškesnės

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, tai, kad Sei­mo na­riai var­žy­sis dėl pir­mą kar­tą tie­si­giai ren­ka­mų me­rų yra kur kas ge­res­nė iš­ei­tis nei anks­čiau, kai jie bū­da­vo „ves­tu­vių ge­ne­ro­lai“ par­ti­niuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų są­ra­šuo­se. „I­ki šiol Sei­mo na­rio sta­tu­sas bu­vo nau­do­ja­mas la­biau kaip vie­šų­jų ry­šių ins­tru­men­tas sie­kiant par­ody­ti, kad par­ti­ja tu­ri ga­na ži­no­mų po­li­ti­kų. Ir tas vie­šų­jų ry­šių as­pek­tas sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se tu­rė­jo ne­men­ką reikš­mę. Da­bar tai­syk­lės pa­si­kei­tė, rin­kė­jams ir po­li­ti­kams bus aiš­kiau, pa­pras­čiau ir kon­kre­čiau. Bet, ma­tyt, kai ku­riais at­ve­jais Sei­mo na­riai taip ir liks la­biau rin­kė­jų vi­lio­ji­mo prie­mo­nė nei rea­lūs pre­ten­den­tai į me­ro pos­tą“, - LŽ sa­kė A. Kru­pa­vi­čius. Ki­tas svar­bus da­ly­kas, anot po­li­to­lo­go, kad tie­sio­giai ren­ka­mo me­ro pos­tas tam­pa svar­bes­nis nei vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­to Sei­mo na­rio. „Vien­man­da­tė­se ren­ka­me 71 par­la­men­ta­rą, o me­rų tu­rė­si­me 60. Nau­jo­ji įsta­ty­mo re­dak­ci­ja su­stip­ri­no ir me­ro įga­lio­ji­mus. Tai ir­gi me­ro pos­tą da­ro pa­trauk­lų“, - pa­žy­mė­jo A. Kru­pa­vi­čius. Ki­ta ver­tus, ši Sei­mo ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą, ir kai ku­rie par­la­men­ta­rai, at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se ma­nan­tys esą įta­kin­gi, „ap­sisp­ren­džia po­li­ti­nę kar­je­rą tęs­ti vie­tos lyg­me­niu“.

Rin­ki­mai brangs

Pa­sak A. Kru­pa­vi­čiaus, aki­vaiz­du, kad vie­tos val­džios rin­ki­mai da­bar bus bran­ges­ni, nes grei­čiau­siai „ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je sa­vi­val­dy­bių rei­kės an­tro­jo me­ro rin­ki­mų tu­ro“. „Aiš­kių ly­de­rių bus ne­daug, kan­di­da­tai ga­na pa­na­šūs. To­dėl per pir­mą­jį tu­rą su­rink­ti bal­sų dau­gu­mą (50 bal­sų plius 1) var­gu ar kur pa­vyks“, - spė­jo po­li­to­lo­gas.

Pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų pri­reiks, jei teks reng­ti rin­ki­mus vie­toj me­rais tap­sian­čių Sei­mo vien­man­da­ti­nin­kų. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK ) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas spė­jo, kad iš aš­tuo­nių to­kį no­rą par­eiš­ku­sių po­li­ti­kų du ar trys ga­li nu­ga­lė­ti. Ki­ta ver­tus, pri­mi­nė jis, po Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų nė vie­no Sei­mo vien­man­da­ti­nin­ko keis­ti ne­pri­rei­kė. „Aiš­ku, bai­siau­sia si­tua­ci­ja bū­tų, jei ku­ris nors jau me­ru iš­rink­tas Sei­mo na­rys ap­sisp­ręs­tų lik­ti Sei­me. Tuo­met mums rei­kė­tų iš nau­jo skelb­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mus. Ta­čiau ma­nau, kad to­kių at­ve­jų ne­bus“, - LŽ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

VRK skai­čia­vi­mais, 2015-ųjų ko­vo 1 die­ną vyk­sian­tys sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei me­rų rin­ki­mai, taip pat kar­tu ren­gia­mi Sei­mo na­rio rin­ki­mai sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je (vie­toj eu­ro­ko­mi­sa­ru ta­pu­sio Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio) at­sieis apie 25 mln. li­tų. 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mai vals­ty­bės ki­še­nę pa­tuš­ti­no 17 mln. li­tų. Po 2011-ųjų rin­ki­mų Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kė Ar­tū­ras Zuo­kas, Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir Re­mi­gi­jus Ačas. Ta­ry­bų na­rių va­lia jie ta­po Vil­niaus, Klai­pė­dos ir Ra­sei­nių me­rais.