Seimūnai pageidauja būti saugomi policijos
Sei­mo val­dy­ba im­asi žy­gių įkal­bė­ti Vy­riau­sy­bę at­si­sa­ky­ti ke­ti­ni­mų iš svar­bių vals­ty­bės sau­go­mų įstai­gų są­ra­šo iš­brauk­ti Sei­mo vieš­bu­tį. Pro­jek­tą, po­li­ci­jos struk­tū­roms lei­sian­tį ne­be­sau­go­ti šio ne kar­tą va­gių lan­ky­to ob­jek­to, yra par­en­gu­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM).

Sei­mo vieš­bu­ty­je sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te gy­ve­nan­tys par­la­men­ta­rai jau­čia­si sau­ges­ni, kai juos ste­bi bud­ri po­li­ci­nin­kų akis. Jau aš­tun­ti me­tai šią mi­si­ją vyk­do Lie­tu­vos vie­šo­sios po­li­ci­jos rink­ti­nės “Vy­tis” par­ei­gū­nai.

VRM nuo­mo­ne, vals­ty­bės mas­tu Sei­mo vieš­bu­tis nė­ra jau toks svar­bus ob­jek­tas, to­dėl jo ap­sau­ga ga­lė­tų rū­pin­tis Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, pirk­da­ma ap­sau­gos pa­slau­gas iš pri­va­čių kom­pa­ni­jų. To­kia tvar­ka eg­zis­ta­vo iki 2009-ųjų, kai Sei­mo vieš­bu­tį pri­žiū­rė­jo sau­gos tar­ny­ba Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras. Ka­dan­gi vieš­bu­ty­je gy­ve­na bū­rys par­la­men­to va­do­vy­bės na­rių ir pa­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, bai­mi­na­ma­si, kad pla­nuo­ja­ma pert­var­ka juos pa­liks be de­ra­mos ap­sau­gos.

Nie­kas nesiskundžia

Pa­sak Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės, pra­šy­mą Vy­riau­sy­bei, kad po­li­ci­jos struk­tū­ros ir to­liau Sei­mo vieš­bu­tį sau­go­tų kaip svar­bų vals­ty­bės ob­jek­tą, sku­bė­ta pa­teik­ti, kol pro­jek­tas dar ne­bu­vo svars­ty­tas mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­dy­je. “No­ri­me, kad bū­tų at­siž­velg­ta ir į mū­sų nuo­mo­nę”, - LŽ sa­kė kanc­le­rė. D. Rau­do­nie­nė tei­gė, kad Sei­mas pa­ten­kin­tas po­li­ci­jos tei­kia­mo­mis vieš­bu­čio ap­sau­gos pa­slau­go­mis. “Jo­kių ne­su­sip­ra­ti­mų pa­sta­ruo­ju me­tu ne­bū­ta”, - tvir­ti­no kanc­le­rė. Nu­sis­kun­di­mų dėl sau­gu­mo prob­le­mų iš vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­čių par­la­men­ta­rų ji tei­gė ne­gau­nan­ti.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas “tvar­kie­tis” Kęs­tas Koms­kis įsi­ti­ki­nęs, jog par­la­men­to vieš­bu­tis tu­ri bū­ti sau­go­mas jau vien dėl to, kad čia gy­ve­na 70 Sei­mo na­rių. Ir tuo už­siim­ti, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­tent po­li­ci­ja. “Ma­nau, kad pri­va­čios struk­tū­ros aps­kri­tai ne­tu­rė­tų sau­go­ti nė vie­no val­diš­ko ob­jek­to. Pa­gal kai­ną vi­siš­kai tas pats, ko­kią ži­ny­bą – pri­va­čią ar vals­ty­bi­nę – sam­dy­si­me vieš­bu­čiui sau­go­ti. Ta­čiau šian­dien bent jau aš la­biau pa­si­ti­kiu val­diš­ko­mis struk­tū­ro­mis”, - LŽ sa­kė K. Koms­kis. Ne vie­nus me­tus vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­čio po­li­ti­ko tei­gi­mu, pa­sta­to te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti du pos­tai, kur bu­di po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, vi­du­je ap­sau­gos nė­ra.

Anks­čiau ra­šy­ta, kad par­la­men­ta­rų bei jų tur­to sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas vieš­bu­ty­je mo­kes­čių mo­kė­to­jams kas mė­ne­sį at­siei­na apie 6 tūkst. eu­rų.

Ne­ati­tin­ka kri­te­ri­jų

Kaip aiš­ki­no Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas, VRM re­mia­si dar 2011 me­tais pa­teik­to­mis Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­mis dėl vals­ty­bei svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos vyk­dy­mo. “Ten bu­vo pa­sa­ky­ta, kad vie­ną kar­tą tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta vie­no­da ir aiš­ki tvar­ka, ko­kiais kri­te­ri­jais rem­da­ma­si vals­ty­bė tu­ri sau­go­ti ob­jek­tus. Kar­tu bu­vo pa­brėž­ta, kad tu­ri bū­ti sau­go­mi tik stra­te­gi­niai ir svar­būs ob­jek­tai, o ne par­ink­ti pa­gal pa­pro­ti­nę tei­sę. Tad VRM po­zi­ci­ja to­kia: Sei­mo vieš­bu­tis to­kių kri­te­ri­jų ne­ati­tin­ka”, - LŽ sa­kė VRM at­sto­vas.

To­dėl ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­im­sian­čiai Vy­riau­sy­bei bus siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Sei­mo vieš­bu­čio ap­sau­gos, ku­rią už­ti­kri­na VRM su sa­vo pa­val­džio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ti­ki­ma­si, kad nu­ta­ri­mas bus svars­to­mas ar­ti­miau­siu me­tu. T. Ber­žins­kas at­me­tė nuo­gąs­ta­vi­mas, kad to­kiu at­ve­ju be ap­sau­gos ga­li lik­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Jo tei­gi­mu, tuo pa­si­rū­pins Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Dar­ba­vo­si vagys

Sei­mo vieš­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na gy­ve­na­mo­jo plo­to sos­ti­nė­je ar­ba ar­ti jos ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai, pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti 1996 me­tais. Nuo to lai­ko ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas čia ne­da­ry­tas. To­dėl sky­lė­tas sto­gas, kiau­ri lan­gai, su­ski­lu­sios sie­nos, ne­pa­ke­lia­mas triukš­mas, dul­kių de­be­sys ir di­džiu­liai ener­gi­jos nuo­sto­liai nie­ko ne­ste­bi­na.

Nors vieš­bu­ty­je vei­kia sau­gos sis­te­ma, va­gys čia bu­vo už­su­kę jau ne kar­tą. Prieš pen­ke­rius me­tus il­ga­pirš­čiai ap­kraus­tė so­cial­de­mo­kra­to Al­gi­man­to Sa­la­ma­ki­no bu­tą. Vė­liau dvi­ra­čių ne­te­ko kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius. Prieš tre­jus me­tus nuo va­gių nu­ken­tė­jo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas bei kon­ser­va­to­rius Do­na­tas Jan­kaus­kas. Iš­dau­žus lan­gą, ne kar­tą bu­vo apš­va­rin­ti ša­lia vieš­bu­čio lai­ko­mi jų au­to­mo­bi­liai. Sei­mo na­riai pra­dė­jo skųs­tis esan­tys ne­sau­gūs, bu­vo ir to­kių, ku­rie ra­gi­no at­si­sa­ky­ti po­li­ci­jos ap­sau­gos. In­ci­den­tai Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­ska­ti­no kan­ce­lia­ri­ją įdė­ti nau­jus du­rų už­rak­tus, įreng­ti pa­pil­do­mų ap­sau­gos prie­mo­nių.

Šiuo me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja lau­kia Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mo dėl pra­šy­mo įtrauk­ti Sei­mo vieš­bu­tį į cen­tri­nės val­džios vie­šų­jų pa­sta­tų, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­jek­tus, są­ra­šą. Taip pa­sta­tą ke­ti­na­ma pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. Į šį są­ra­šą pa­te­ko Vy­riau­sy­bės rū­mai, tri­jų ra­jo­ni­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pa­sta­tai bei Na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras.