Seimūnai nusitaikė į valstybės aruodą
Pri­sta­čius ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, Sei­me pa­si­py­lė siū­ly­mų pa­pil­do­mai at­sei­kė­ti pi­ni­gų įvai­rioms sri­tims ir pro­jek­tams. Ta­čiau tau­pie­ji par­la­men­ta­rai pa­žy­mi, kad ne­ma­žai to­kių pra­šy­mų tu­ri pa­lauk­ti ge­res­nių lai­kų.

Par­la­men­ta­rai per ke­lias die­nas įre­gis­tra­vo ke­lio­li­ka pa­siū­ly­mų dėl ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to. Pra­šo­ma skir­ti lė­šų mo­kyk­loms, dar­že­liams re­mon­tuo­ti, lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui įam­žin­ti, Lais­vės alė­jai Kau­ne re­kons­truo­ti, pe­da­go­gų al­goms di­din­ti. Iki šiol pa­teik­tų pa­siū­ly­mų su­ma vir­ši­ja 29 mln. eu­rų.

Vis tas pats šaltinis

Kol kas bran­giau­sią ini­cia­ty­vą iš­kė­lė sep­ty­ni įvai­rioms frak­ci­joms at­sto­vau­jan­tys Sei­mo na­riai, pra­šan­tys pa­di­din­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) asig­na­vi­mus 22 mln. eu­rų. No­ri­ma, kad šios lė­šos bū­tų skir­tos pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­čiui pa­di­din­ti 5 proc. ir kla­sės krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio eks­pe­ri­men­tui 5 sa­vi­val­dy­bė­se.

Par­la­men­ta­rai, tarp jų – Ri­ma Baš­kie­nė, Orin­ta Lei­pu­tė, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, La­ri­sa Dmi­tri­je­va – aiš­ki­no, kad įgy­ven­di­nant Vals­ty­bės švie­ti­mo stra­te­gi­jos nuo­sta­tas bū­ti­na stip­rin­ti mo­ty­vuo­tų ir pro­fe­sio­na­lių pe­da­go­gų bend­ruo­me­nę, to­liau di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą mo­ky­to­jais. Prie to esą pri­si­dė­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lių tar­ny­bi­nių koe­fi­cien­tų ri­bos pa­kė­li­mas iki vi­dur­kio. Nu­ro­do­mas lė­šų šal­ti­nis – ati­tin­ka­mas vals­ty­bės sko­los tvar­ky­mo iš­lai­dų su­ma­ži­ni­mas.

Ke­tu­ri so­cial­de­mo­kra­tai – O. Lei­pu­tė, Bi­ru­tė Vė­sai­tė, An­ta­nas Ne­stec­kis ir Ar­tū­ras Skar­džius – pra­šo ki­tą­met skir­ti pi­ni­gų Lais­vės alė­jai re­kons­truo­ti. Sie­kia­ma, kad ki­tam šios Kau­no gat­vės at­nau­ji­ni­mo eta­pui bū­tų at­sei­kė­ta 4 mln. eu­rų. „Pa­ge­rės bend­ras mies­to cen­tro įvaiz­dis, vers­lo ap­lin­ka, eis­mo sau­gu­mas, bus įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės lyg­mens stra­te­gi­niai tiks­lai“, – tvir­ti­no siū­ly­mo au­to­riai. Jie par­agi­no rei­kia­mas lė­šas pa­im­ti iš sko­los val­dy­mui nu­ma­ty­tų asig­na­vi­mų.

Su rin­ki­mais ne­sie­ja

„Tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius įre­gis­tra­vo du pa­siū­ly­mus. Ma­žei­kių apy­gar­do­je iš­rink­tas po­li­ti­kas no­rė­tų, kad Ma­žei­kių po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los Viekš­nių sky­riaus ak­tų sa­lės ir sto­go re­mon­tui bei Ma­žei­kių lop­še­lio-dar­že­lio „Del­fi­nas“ ba­sei­no re­no­va­ci­jai bū­tų skir­ta ati­tin­ka­mai 97 tūkst. eu­rų ir 145 tūkst. eu­rų.

K. Bart­ke­vi­čius ti­ki­na, jog mi­nė­tus pa­siū­ly­mus pa­tei­kė at­siž­velg­da­mas į įstai­gų va­do­vų, vie­tos bend­ruo­me­nės pra­šy­mus. Esą tai, kad jis kas­met pra­šo skir­ti dau­giau pi­ni­gų sa­vo kraš­tui, nie­kaip ne­su­si­ję su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais. „E­su rink­tas šio­je vien­ma­da­tė­je apy­gar­do­je, ži­nau, ko­kie pro­jek­tai čia įgy­ven­di­na­mi, ku­rioms įstai­goms rei­kia lė­šų. Ma­no in­dė­lis į Ma­žei­kių re­gio­ną vi­suo­met yra sta­bi­lus“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

Kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė pa­gei­dau­ja, kad Kau­no Ro­kų gim­na­zi­jos ak­tų sa­lės sta­ty­bai bū­tų nu­ma­ty­ta 600 tūkst. eu­rų. Jos frak­ci­jos ko­le­gė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė pra­šo 60 tūkst. eu­rų pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jai – ta­da ji ga­lė­tų at­nau­jin­ti spor­to aikš­ty­ną. „Tink­li­nio ir krep­ši­nio aikš­te­lės prieš 20 me­tų deng­tos as­fal­tu. Per šį lai­ką dan­ga su­trū­ki­nė­jo. Pa­sta­ruo­ju me­tu se­mi­na­ris­tams spor­tuo­ti ne­sau­gu, o į spor­to aikš­te­lę kvies­ti sve­čių ne­bed­rįs­ta­ma. Šiuo­lai­kiš­kai re­no­vuo­tos krep­ši­nio ir tink­li­nio aikš­te­lės ju­bi­lie­ji­nės šven­tės (Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos įkū­ri­mo 150-me­čio) pro­ga bū­tų di­de­lė do­va­na se­mi­na­ris­tams ir at­ei­ties kar­toms“, – aiš­ki­no ji.

Is­to­ri­jai įamžinti

Par­la­men­ta­rai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir Re­mi­gi­jus Ačas siū­lo skir­ti 351 tūkst. eu­rų Kęs­tu­čio apy­gar­dos au­kų me­mo­ria­li­niam pa­mink­lui ir te­ri­to­ri­jai su­tvar­ky­ti Kryž­kal­ny­je (Ra­sei­nių r.). „Šią ini­cia­ty­vą, ku­ria sie­kia­ma de­ra­mai įam­žin­ti už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ju­sių žmo­nių at­mi­ni­mą, dar 2009 me­tais iš­kė­lė ir nuo­sek­liai pa­lai­ko Lie­tu­vos lais­vės ko­vų są­jū­dis, o jos ini­cia­to­rius bu­vo pre­la­tas Al­fon­sas Sva­rins­kas“, – mo­ty­va­vo pra­šy­mą par­la­men­ta­rai.

Da­lis Sei­mo na­rių iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ski­ria­mų pi­ni­gų 800 tūkst. eu­rų siū­lo nu­kreip­ti Sau­lės mū­šio įam­ži­ni­mo pro­jek­tui.

Gru­pė Šiau­lių kraš­te iš­rink­tų par­la­men­ta­rų ra­gi­na nu­ma­ty­ti 400 tūkst. eu­rų Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos ir gam­tos moks­lų fa­kul­te­to re­no­va­ci­jai. Nu­ro­do­mas lė­šų šal­ti­nis – asig­na­vi­mų vals­ty­bės sko­lai tvar­ky­ti su­ma­ži­ni­mas ar­ba ŠMM ski­ria­mų lė­šų pers­kirs­ty­mas. Tie pa­tys po­li­ti­kai taip pat no­rė­tų, kad 1,216 mln. eu­rų bū­tų at­sei­kė­ta res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės vai­kų pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­kons­truk­ci­jai.

Pri­ori­te­tas – fi­nan­si­nė drausmė

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Pe­tras Nar­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad Lie­tu­va pri­va­lo iš­lai­ky­ti fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą ir ne­pa­žeis­ti fis­ka­li­nės draus­mės. Jo tei­gi­mu, kai ku­rie par­la­men­ta­rai pa­tei­kia itin ra­cio­na­lių pa­siū­ly­mų ko­re­guo­ti vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. „Vie­nas to­kių – pa­ieš­ko­ti ke­lių mi­li­jo­nų eu­rų la­bai bran­giems vais­tams, rei­ka­lin­giems su­nkiai ser­gan­tiems li­go­niams. Pa­pra­šiau, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ku­rios pir­mi­nė nuo­mo­nė bu­vo at­mes­ti šį pa­siū­ly­mą, dar kar­tą jį įver­tin­tų. Yra la­bai svar­bių mū­sų vi­suo­me­nei klau­si­mų, ir į juos rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti ati­džiai, jau­triai“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

P. Nar­ke­vi­čius pri­dū­rė, kad ne to­kie reikš­min­gi pa­siū­ly­mai tu­rė­tų pa­lauk­ti ge­res­nių lai­kų. „Vi­si vis­ko no­ri grei­tai ir čia. Po­rei­kių Lie­tu­vo­je yra daug ir la­bai įvai­rių. Jei­gu juos vi­sus su­skub­si­me ten­kin­ti, vir­si­me Sei­mo na­riais, ku­rie ne­si­lai­ko fi­nan­si­nės draus­mės. Kai ku­rie pra­šy­mai tu­ri pa­lauk­ti, kol eko­no­mi­ka pa­kils, bus dau­giau dar­bo vie­tų, dau­giau pa­ja­mų ir t. t.“, – dės­tė ko­mi­te­to va­do­vas.