Seimūnai bando visuomenės budrumą
Sei­mo val­dan­čio­ji dau­gu­ma vėl ban­do vi­suo­me­nės bud­ru­mą – nau­jau­sio­mis Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­so­mis po­li­ti­kams at­riš­tos ran­kos kri­ti­ko­je įžvelg­ti įžei­di­mą ir rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­lą. Ži­niask­lai­dos at­sto­vai pra­šo pre­zi­den­tės ve­tuo­ti šias pa­tai­sas.

Tei­si­nis pro­fa­niš­ku­mas, bud­ru­mo ti­kri­ni­mas ar kri­ti­kos ri­bo­ji­mas? To­kie tei­si­nin­kų, žur­na­lis­tų, vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tų svars­ty­mai pa­si­gir­do pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Ne­igia­mos vi­suo­me­nės reak­ci­jos su­lau­kė Sei­mo pri­im­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so (CK) pa­tai­sos, iš­tri­nan­čios ri­bą tarp pri­va­čių ir vie­šų­jų as­me­nų bei su­da­ran­čios są­ly­gas šiems tei­siš­kai per­se­kio­ti juos kri­ti­kuo­jan­čius as­me­nis ir taip ri­bo­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą žo­džio lais­vę.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­kar pa­klaus­ta, ar pa­si­ra­šys mi­nė­tas CK pa­tai­sas, sa­kė ke­ti­nan­ti į jas „į­dė­miai žiū­rė­ti“. „Kol kas iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad yra pa­žei­džia­ma net kons­ti­tu­ci­nė nuo­sta­ta dėl kri­ti­kos ga­li­my­bių ri­bo­ji­mo, yra tam ti­krų po­žy­mių, kad pa­žei­džia­ma žo­džio lais­vė“, – kaip skel­bė BNS, va­kar žur­na­lis­tams sa­kė ša­lies va­do­vė.

Į pre­zi­den­tę su pra­šy­mu ve­tuo­ti to­kias pa­tai­sas krei­pė­si ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos žur­na­lis­tų ir re­dak­to­rių.

No­rė­ta pa­keis­ti principą

Pa­sak ad­vo­ka­tės Liud­vi­kos Meš­kaus­kai­tės, iš es­mės vie­nas į CK įra­šy­tas sa­ki­nys pa­nei­gė tai, kas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je va­di­na­ma Rey­nolds privilegija – apie vie­šus rei­ka­lus kal­ban­tis as­muo yra at­lei­džia­mas nuo ža­los at­ly­gi­ni­mo, jei­gu jis el­gia­si są­ži­nin­gai, etiš­kai, o in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma apie vie­šą as­me­nį ar vie­šą­jį in­te­re­są. Ad­vo­ka­tės tei­gi­mu, re­mian­tis šia pri­vi­le­gi­ja bu­vo plė­to­ja­ma teis­mų pra­kti­ka bei nag­ri­nė­ja­mos Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo by­los. Įra­šius vie­ną sa­ki­nį, to­kia pri­vi­le­gi­ja Lie­tu­vo­je bu­vo pa­nai­kin­ta. „Tam­pa net bai­su kal­bė­ti, nes nė vie­nas ne­sa­me apd­raus­tas nuo klai­dų“, – pa­brė­žė ji.

L. Meš­kaus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šiol ga­lio­jo pri­nci­pas, jog gar­bę ir oru­mą pa­že­mi­nu­siam as­me­niui ar ži­niask­lai­dos at­sto­vui at­sip­ra­šius, pa­nei­gus ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čius fak­tus ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė ne­tai­ko­ma, t. y. ne­pri­tei­sia­ma at­ly­gin­ti tur­ti­nės ža­los. „Ši nuo­sta­ta tai­ko­ma, kai gar­bė ir oru­mas pa­žei­džia­mi ne­ty­čia, kai pa­da­ro­ma pro­fe­si­nė klai­da. Pa­vyz­džiui, žur­na­lis­tas el­gė­si są­ži­nin­gai, su­rin­ko in­for­ma­ci­ją, bet įsi­vė­lė klai­da – pa­skel­bia­mi ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­tys duo­me­nys, ku­rie žei­džia ir že­mi­na as­me­nį“, – aiš­ki­no ji.

Mi­nė­to CK straips­nio da­lies pa­tai­sos esą pri­rei­kė, kai per­nai bu­vo de­kri­mi­na­li­zuo­tas įžei­di­mas. Ki­taip ta­riant, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) 155 straips­nis dėl įžei­di­mo ne­te­ko ga­lios – dėl ne­pro­por­cin­gai griež­tų tei­si­nių pa­da­ri­nių už žo­džius. „Svars­tant bau­džia­mą­ją įžei­di­mo by­lą bu­vo ga­li­ma kreip­tis ir su ci­vi­li­niu ieš­ki­niu dėl ža­los pa­da­ry­mo. Ka­dan­gi Sei­mas at­si­sa­kė BK straips­nio dėl įžei­di­mo, o CK to­kios ga­li­my­bės ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, pri­rei­kė šio ko­dek­so pa­tai­sos, kad ci­vi­li­nio ieš­ki­nio tvar­ka bū­tų ga­li­ma ir ci­vi­li­ne tei­se­na“, – dės­tė Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Sei­mo Tei­sės ir Tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys.

„Ne­pas­te­bė­jo“ es­mi­nių pataisymų

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį už skan­da­lin­gą­sias CK pa­tai­sas bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys, vie­nas su­si­lai­kė. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys Man­tas Ado­mė­nas po bal­sa­vi­mo at­si­to­kė­jęs ėmė tvir­tin­ti bu­vęs ap­gau­tas. Jis aiš­ki­no, kad per me­tus bū­ta net ke­lių pa­siū­ly­mų pa­keis­ti mi­nė­tą CK straips­nį. Pa­sta­ra­ja­me Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas nau­jau­sias įsta­ty­mo pa­tai­sų va­rian­tas, ta­čiau nie­kas ne­ak­cen­ta­vo ja­me esan­čių es­mi­nių pa­tai­sy­mų.

Per­nai ru­de­nį TS-LKD frak­ci­jos na­rys Sta­sys Šed­ba­ras įre­gis­tra­vo pir­mą­jį, o šie­met ko­vą – pa­to­bu­lin­tą pa­tai­sos va­rian­tą, kur pa­tai­sy­mai bu­vo vien tech­ni­niai ir ne­kon­tro­ver­siš­ki. Ži­ba­lo į ug­nį įpy­lė Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė, ku­ri šių me­tų lie­pą pa­siū­lė į pa­tai­są įtrauk­ti nuo­sta­tą, jog vie­ši as­me­nys ir­gi ga­lė­tų kreip­tis į teis­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, jei­gu pa­sklei­džia­ma fak­tais ne­pag­rįs­ta įžei­džia­ma in­for­ma­ci­ja. Tam Sei­mo TTK pri­ta­rė sa­vo po­sė­dy­je lap­kri­čio 9-ąją.

Lap­kri­čio 29 die­ną Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je svars­tant skan­da­lin­gas CK pa­tai­sas, klau­si­mų ne­ki­lo nė vie­nam par­la­men­ta­rui ir joms bu­vo pri­tar­ta bend­ru su­ta­ri­mu. Gruo­džio 8-ąją bal­suo­jant dėl pa­tai­sų pri­ėmi­mo, Sei­me vie­šai nie­kas ne­at­krei­pė dė­me­sio, už ku­rį pa­tai­sos va­rian­tą bal­suo­ja­ma.

Iš­kal­bin­ga tyla

Sei­mo TTK pir­mi­nin­kas J. Sa­ba­taus­kas pri­mi­nė, kad dis­ku­si­jos dėl BK tai­ky­mo įžei­di­mui ir šmei­ži­mui vyks­ta il­giau nei me­tai, bu­vo ren­gia­mos ir moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos.

Dėl „ne­pas­te­bė­tų“ pa­tai­sų pa­kei­ti­mų jis at­krei­pė dė­me­sį, jog kiek­vie­na frak­ci­ja prieš kiek­vie­ną ple­na­ri­nį po­sė­dį svars­to dar­bot­var­kės pro­jek­tus. Ir ne tik – kiek­vie­nas Sei­mo na­rys gau­na „pa­ruoš­tu­ką“, ku­ria­me prie kiek­vie­no dar­bot­var­kės klau­si­mo iš­dės­to­ma jo es­mė. „Ta­čiau nie­kas ne­pa­tei­kė jo­kių pa­sta­bų – ne tik Sei­mo frak­ci­jų, bet ir su­in­te­re­suo­tų gru­pių at­sto­vai“, – kons­ta­ta­vo J. Sa­ba­taus­kas.

Be­je, M. Ado­mė­nas par­eiš­kė jau įre­gis­tra­vęs dar vie­ną CK pa­tai­są, ku­ria sie­kia­ma pa­nai­kin­ti vie­šų as­me­nų įžei­di­mui tai­ko­mos iš­im­ties ap­ri­bo­ji­mą. Ta­čiau L. Meš­kaus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad, ma­tyt, ne­bep­ri­reiks tai­sy­ti ne­įsi­tei­sė­ju­sių pa­tai­sų, nes pre­zi­den­tė jas ga­li tie­siog ve­tuo­ti.