Seimūnai atsisveikins Seimo restorane
Šian­dien po pie­tų is­to­ri­nė­je Sei­mo pir­mų­jų rū­mų Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je bus su­reng­tas pa­sku­ti­nis šios ka­den­ci­jos Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis. Aš­tuo­nioms de­šim­tims čia dir­bu­sių Sei­mo na­rių teks ieš­ko­tis nau­jo dar­bo.

Ket­ve­rius me­tus pe­tys pe­tin dir­bę Sei­mo na­riai ry­toj pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je iš­klau­sys Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ir prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kal­bas. Da­bar­ti­nės par­la­men­to va­do­vės nau­ja­ja­me Sei­me ne­bus, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas – dirbs val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ko­kių nors at­mi­ni­mo su­ve­ny­rų Sei­mą pa­lie­kan­tiems po­li­ti­kams teik­ti ne­ke­ti­na­ma. Vis dėl to kai ku­rie par­la­men­ta­rai bus pa­ma­lo­nin­ti. Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu „už nuo­sek­lią veik­lą pri­imant vi­suo­me­nės ge­ro­vę už­ti­kri­nan­čius spren­di­mus, Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­jų, pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiz­mo stip­ri­ni­mą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą vals­ty­bės po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me“ ke­lio­li­kai po­li­ti­kų bus įteik­ti Sei­mo ap­do­va­no­ji­mai. Tarp ap­do­va­no­tų­jų L. Grau­ži­nie­nė, Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė, Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė, Kęs­tu­tis Dauk­šys, Ari­man­tas Dum­čius, Do­na­tas Jan­kaus­kas, Be­ne­dik­tas Juo­dka, Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė, Da­lia Tei­šers­ky­tė, Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė ir ki­ti.

Pa­sku­ti­nio ka­den­ci­jos po­sė­džio pa­bai­go­je tra­di­ciš­kai su­gie­do­ję him­ną, at­sis­vei­kin­ti, nu­brauk­ti aša­rą ir pa­kel­ti tau­rę vy­no Sei­mo na­riai bus pa­kvies­ti į par­la­men­to res­to­ra­ną. Tai – Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­sku­ti­nė do­va­na. Penk­ta­die­nį kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Sei­mo pir­mi­nin­kė ke­ti­na at­sis­vei­kin­ti su Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jais. Kaip ži­no­ma, nau­juo­ju Sei­mo va­do­vu nu­ma­to­ma skir­ti „vals­tie­čių“ at­sto­vą 58 me­tų A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių Vik­to­rą Pra­nskie­tį.