Seimui teikiamos piliečių iniciatyva surengtos pataisos dėl asmenvardžių rašymo pasuose
Sei­mą pa­sie­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rias pa­si­ra­šė dau­giau nei 50 tūks­tan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. 

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, šio­mis die­no­mis Sei­mui tei­kia­mas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas yra pir­ma­sis rei­kia­mą par­ašų skai­čių su­rin­kęs pro­jek­tas per pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus. Nuo 2000 me­tų pi­lie­čiai 16 kar­tų ėmė­si įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos, ta­čiau su­rink­ti rei­kia­mą par­ašų skai­čių pa­vy­ko tik 9 kar­tus. Pa­sku­ti­nį kar­tą rei­kia­mas skai­čius par­ašų bu­vo su­rink­tas 2007 me­tais. O per vi­są at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį Sei­me bu­vo pri­im­tas tik vie­nas pi­lie­čių pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas.