Seimui skundęsis J. Krasnickas pešė tik pamokymą
Pa­sku­ti­nes die­nas Aly­taus mies­to me­ro pos­te skai­čiuo­jan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Jur­gis Kras­nic­kas ne­pa­mir­šo pra­lai­mė­tos rin­ki­mų ko­vos. Jis krei­pė­si į Sei­mo val­dy­bą, kad po­li­ti­kai įver­tin­tų Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) veiks­mus, ta­čiau su­lau­kė ne už­ta­ri­mo, o pa­mo­ky­mo, kam to­kiais at­ve­jais de­ra skųs­tis.

Sei­mą pa­sie­ku­sia­me raš­te J. Kras­nic­kas aiš­ki­no, kad bu­vo pa­žeis­tas Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas ir vyk­do­ma ne­są­ži­nin­ga po­li­ti­nė ko­va. Jo pra­šy­mą įver­tin­ti rin­ki­mų prie­vaiz­dų veik­lą Sei­mo va­do­vy­bė at­me­tė.

Siū­lo kreip­tis į teismą

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Sei­mo val­dy­bo­je dir­ban­tis opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius, J. Kras­nic­ko krei­pi­ma­sis bu­vo įver­tin­tas ir jam par­eng­tas at­sa­ky­mas. „Kons­ta­ta­vo­me, kad VRK spren­di­mus rei­kia skųs­ti ne Sei­mo val­dy­bai, o teis­mui. Jo krei­pi­me­si nė­ra jo­kios lo­gi­kos. Ma­nau, J. Kras­nic­kas tie­siog ne­su­si­gau­dė, gal­būt gal­vo­jo, kad jei VRK yra su­da­ry­ta Sei­mo, tad ir šios ko­mi­si­jos spren­di­mus mums ga­li­ma skųs­ti. Tai pra­si­len­kia su įsta­ty­mo nor­mo­mis“, - pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius.

Gin­čy­tis neketina

J. Kras­nic­kas tvir­ti­no ma­nan­tis, jog VRK ne­at­li­ko sa­vo funk­ci­jų. Pa­pra­šy­tas pa­tiks­lin­ti, ko­kių kon­kre­čiai, ka­den­ci­ją bai­gian­tis Aly­taus me­ras bu­vo ne­nu­si­tei­kęs jų įvar­dy­ti. „Ti­krai nie­ko ne­tiks­lin­siu, nes vis­kas su­ra­šy­ta, ne­tu­riu jo­kio no­ro aiš­kin­ti. Tu­rė­jo tiks­lin­ti iki to lai­ko, kol rei­kė­jo tai da­ry­ti, ir at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas, kai bu­vo lai­kas at­lik­ti. O da­bar, kaip ru­sai sa­ko, „pozd­no, ba­tia“, - ap­ta­kiai kal­bė­jo jis.

Pra­ne­šus, kad Sei­mo val­dy­ba ne­siė­mė svars­ty­ti jo skun­do, J. Kras­nic­kas par­eiš­kė ne­si­gin­čy­sian­tis su par­la­men­to va­do­vy­be ir dau­giau nie­kur ne­si­kreip­sian­tis. „Jie nu­spren­dė - jų tie­sa. Gin­čy­tis ne­si­ruo­šiu, nes sa­vo gy­ve­ni­me esu pri­si­gin­či­jęs daug kar­tų. Vi­si rei­ka­lin­gi veiks­mai bu­vo at­lik­ti lai­ku ir vie­to­je. Kai trau­ki­nys nu­va­žiuo­ja ar lėk­tu­vas nu­skren­da, ga­li­te tik ko­jo­mis pa­trep­sė­ti. Esu per­ne­lyg pa­gy­ve­nęs žmo­gus, kad pra­dė­čiau er­zin­tis ir ne­rvin­tis. Ne­ga­li - ne­rei­kia“, - tvir­ti­no jis.

VRK jau­čia­si teisi

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­kė, kad J. Kras­nic­kas į rin­ki­mų prie­vaiz­dus krei­pė­si dėl pub­li­ka­ci­jos vie­no­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ku­rio­je ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams bu­vo kal­bi­na­mas jo kon­ku­ren­tas dėl me­ro pos­to, da­bar jau iš­rink­tas Aly­taus va­do­vas Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. J. Kras­nic­kui at­ro­dė, jog straips­nis - tai pa­slėp­ta po­li­ti­nė rek­la­ma.

Ki­ta­me skun­de, ku­rį par­ašė žmo­gus iš J. Kras­nic­ko ap­lin­kos, tei­gia­ma, jog į me­rus kan­di­da­ta­vęs so­cial­de­mo­kra­tas bu­vo apš­meiž­tas ir pa­že­min­tas dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­teik­tų ne­va jo po­kal­bių įra­šų. VRK pra­šy­ta nu­sta­ty­ti įra­šų kil­mę. „Kiek pa­me­nu, at­sa­kė­me, kad to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri­me“, - LŽ dės­tė vy­riau­sia­sis rin­ki­mų prie­vaiz­das.

Ver­tin­da­mas J. Kras­nic­ko krei­pi­mą­si į Sei­mo va­do­vy­bę, Z. Vai­gaus­kas pa­brė­žė, kad rin­ki­mus pra­lai­mė­ję po­li­ti­kai ne­re­tai kal­ti­na VRK. „Vis­ką spren­džia rin­kė­jai. Gin­ti kan­di­da­to nuo rin­kė­jų, ži­niask­lai­dos, jei­gu ap­ra­šo­mi da­ly­kai yra pa­grįs­ti, ma­ny­čiau, ne­tu­rė­tų jo­kia ins­ti­tu­ci­ja. Jei­gu ne­pag­rįs­ti, kan­di­da­tas tu­ri lais­vas ran­kas pa­skelb­ti at­sa­ko­mą­ją nuo­mo­nę, kreip­tis į ži­niask­lai­dą. Jei kan­di­da­tas ma­no, kad kas nors vyk­do nu­si­kals­ta­mą veik­lą, rei­kia kreip­tis į tei­sė­sau­gą“, - aiš­ki­no VRK pir­mi­nin­kas.

Skan­da­lin­gi įrašai

J. Kras­nic­kas iš­gar­sė­jo šių me­tų pra­džio­je in­ter­ne­te pa­si­ro­džius ke­liems gar­so įra­šams, ku­riuo­se už­fik­suo­ti ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais at­mieš­ti esą jo tei­gi­niai apie ša­lies spe­cia­lią­sias tar­ny­bas, ta­ria­mus ke­ti­ni­mus pa­vog­ti mi­li­jo­nus, blo­gus įsta­ty­mus, „ant tri­jų rai­džių siun­čia­mą Lie­tu­vą“ ir pan. Po­kal­bį su me­ru įra­šė iš dar­bo at­leis­ta Aly­taus tea­tro di­rek­to­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

J. Kras­nic­kas tuo­met ti­ki­no, kad skan­da­lin­gi įra­šai yra su­mon­tuo­ti, o juos pa­vie­ši­nu­sia L. Ra­dze­vi­čiū­te nau­do­ja­si jo po­li­ti­niai opo­nen­tai.

Aly­taus me­ro is­to­ri­jos ėmė­si tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Jos pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. J. Kras­nic­ko el­ge­sį svars­tė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Už par­ti­jos var­dą že­mi­nan­tį el­ge­sį jam bu­vo skir­tas pa­pei­ki­mas.