Seimui skauda galvą dėl 100-mečio jubiliejaus
Li­kus ma­žiau nei me­tams iki Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pra­džios Sei­mo val­dy­ba su­si­vo­kė be­veik nie­ko ne­ži­nan­ti, kaip ren­gia­ma­si pa­mi­nė­ti šį iš­ki­lų ju­bi­lie­jų. Bai­mi­na­ma­si, kad iki iš­kil­mių ne­bus nei Vy­čio mo­nu­men­to, nei pa­mink­lo Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui.

Sei­mą apė­męs ne­ri­mas dėl vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo. Par­la­men­ta­rai skun­džia­si nie­ko ne­ži­nan­tys, kas da­ro­ma su anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės par­eng­ta šven­tės ren­gi­nių prog­ra­ma, ku­rią ge­ro­kai kri­ti­ka­vo nau­jo­ji val­džia. Kad gau­tų bent ma­žu­mė­lę in­for­ma­ci­jos, Sei­mo val­dy­ba tre­čia­die­nį į po­sė­dį kvie­čia kul­tū­ros mi­nis­trę Lia­ną Ruo­ky­tę-Jons­son ir Vil­niaus me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių. Vy­riau­sy­bė ra­mi­na, kad pirm­ta­kų par­eng­ta prog­ra­ma šiuo me­tu ko­re­guo­ja­ma, sten­gia­ma­si, kad ji ati­tik­tų iš­kel­tus tiks­lus ir bū­tų rea­li.

Šven­tę tu­ri pa­jus­ti vi­si

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė spė­jo, kad Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė šimt­me­čio ren­gi­niams ma­žiau dė­me­sio sky­rė ma­ny­da­ma, kad iki jų dar daug lai­ko. „O lai­kas bė­ga la­bai grei­tai. Esa­me su­ne­ri­mę tiek dėl Lu­kiš­kių aikš­tės tvar­ky­mo ir Vy­čio pa­sta­ty­mo, tiek dėl vi­sų ki­tų ren­gi­nių. At­mes­ti­nai švęs­ti to­kį ju­bi­lie­jų ne­ga­li­ma. Tu­ri­me su­pras­ti, kad tai – vi­sų mū­sų šimt­me­tis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no R. Baš­kie­nė. Pa­sak po­li­ti­kės, Sei­mas tu­ri ga­lių par­agin­ti ar pa­sku­bin­ti šven­tės ren­gė­jus ir koor­di­na­to­rius įsi­gi­lin­ti į pro­ce­są, o jei rei­kės, pats ja­me da­ly­vaus. „Tie­siog pir­miau­sia no­ri­me ži­no­ti rea­lią si­tua­ci­ją“, – ti­ki­no R. Baš­kie­nė.

Jai pri­ta­rė ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė. „Vis dar ne­tu­ri­me vien­ti­sos prog­ra­mos, tė­ra kaž­koks ži­ny­bi­nis ren­gi­nių pla­nas, vi­siš­kai ne­aiš­ku, nei kas at­sa­kin­gas, nei kaip at­ro­dys vi­su­ma“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rė.

Pa­sak jos, kai bu­vu­sios val­džios par­eng­ta prog­ra­ma per­nai gruo­dį bu­vo su­kri­ti­kuo­ta, nė­ra jo­kių ži­nių, kaip šiuo me­tu ren­gia­ma­si ju­bi­lie­jui. I. De­gu­tie­nės nuo­mo­ne, vis­kam tu­rė­tų di­ri­guo­ti kom­pak­tiš­ka ko­mi­si­ja, kad vi­si ži­no­tų, kas ir už ką at­sa­kin­gas. „Svar­biau­sia, kad bū­tų nu­ma­ty­ti ker­ti­niai ren­gi­niai, su­dė­ti bū­ti­niau­si ak­cen­tai. Nes jei ir to­liau taip dras­ky­si­mės, tai ne­tu­rė­si­me nei Vy­čio, nei pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui“, – tei­gė I. De­gu­tie­nė.

Prog­ra­ma per­žiū­ri­ma

Ne­ri­mas dėl ar­tė­jan­čio ju­bi­lie­jaus ne­ap­lei­džia ir Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko li­be­ra­lo Arū­no Ge­lū­no. Jis ne­slė­pė, kad po per­nai lap­kri­tį vy­ku­sio šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos pri­sta­ty­mo ko­mi­te­te dau­giau be­veik nie­ko ne­gir­dė­jo apie pa­si­ren­gi­mą šven­tei. „Gir­dė­jo­me tik pu­siau gan­dus, kad vyks­ta ko­mi­si­jos su­dė­ties kei­ti­mas. Ta­čiau kaip kon­kre­čiai kin­ta pa­ti prog­ra­ma, ne­bu­vo­me in­for­muo­ti. Aiš­ku­mo ir ra­my­bės ti­krai nė­ra, tik spė­lio­ji­mai, ar už­teks lai­ko, ar 2017-ųjų pa­bai­ga ir 2018-ųjų pra­džia bus adek­va­čiai su­tik­ta“, – sa­kė A. Ge­lū­nas. Po­li­ti­kas pri­si­pa­ži­no, kad mū­sų ša­ly­je „su pa­mink­lais yra daug bė­dos“. Pa­sak jo, to­dėl ir Vy­čio, ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus mo­nu­men­tų pa­sta­ty­mas „ap­gaub­ti abe­jo­nė­mis ir ne­ti­kru­mu“.

„Vis dar ne­tu­ri­me vien­ti­sos prog­ra­mos, tė­ra kaž­koks ži­ny­bi­nis ren­gi­nių pla­nas, vi­siš­kai ne­aiš­ku, nei kas at­sa­kin­gas, nei kaip at­ro­dys vi­su­ma“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rė.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos (VST) tei­gi­mu, anks­tes­nė prog­ra­ma ne­ati­ti­ko nei iš­kel­tų tiks­lų, nei rea­ly­bės. „Daug veik­los bu­vo dirb­ti­nai pa­kiš­ta po šimt­me­čio pro­ga, daug kas ne­pra­dė­ta vyk­dy­ti, kai kur įvar­dy­ti or­ga­ni­za­to­riai ne­ži­no­jo, kaip jie ta­po or­ga­ni­za­to­riais ir ko­dėl jie įtrauk­ti į prog­ra­mą“, – tei­gia­ma VST raš­te. Pa­sak jo, prog­ra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta daug įvai­rių sta­ti­nių, pa­mink­lų, tuo me­tu svar­biau­sias tiks­las – įtrauk­ti į šven­tę kuo dau­giau žmo­nių – nu­stum­tas į an­trą pla­ną. „Šiuo me­tu sie­kia­me ras­ti vie­ni­jan­čią kryp­tį ir rea­liai su­bur­ti ins­ti­tu­ci­jas bei par­tne­rius at­lik­ti kon­kre­čią veik­lą. Vi­si ša­ly­je ir už­sie­ny­je vyk­sian­tys pro­jek­tai bus skel­bia­mi ir ma­to­mi vi­siems prie­ina­ma­me ka­len­do­riu­je-sve­tai­nė­je www.lie­tu­va100.lt„, – ra­šo­ma VST at­sa­ky­me.

Ne­įž­vel­gė vi­zi­jos

Po šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos pri­sta­ty­mo Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te per­nai lap­kri­tį kri­ti­kos do­ku­men­tui ne­gai­lė­jo nei ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, nei L. Ruo­ky­tė-Jons­son. R. Kar­baus­kis tei­gė pa­si­ge­dęs šimt­me­čio mi­nė­ji­mo vi­zi­jos, sie­kio, kad šven­tė­je da­ly­vau­tų vi­si gy­ven­to­jai. Mi­nis­trės nuo­mo­ne, ne­tei­sin­ga į ju­bi­lie­jaus prog­ra­mą įtrauk­ti inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus – na­mų, sta­dio­nų, aikš­čių sta­ty­bą ar re­mon­tą. Anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je prog­ra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta su­tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tę, re­kons­truo­ti Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus, pa­sta­ty­ti dau­gia­funk­cį komp­lek­są (sta­dio­ną) sos­ti­nė­je, re­no­vuo­ti Sig­na­ta­rų na­mus. R. Kar­baus­kis iš­kė­lė ini­cia­ty­vą mo­kyk­li­nu­kams vals­ty­bės ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­ti tau­ti­nius dra­bu­žius, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis – gy­ven­to­jams po Tris­pal­vę.

Iš vi­so į mi­nė­ji­mo prog­ra­mą bu­vo įtrauk­ta be­veik 500 pro­jek­tų. Su­pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti, įreng­ti per 60 mo­nu­men­tų, at­mi­ni­mo len­tų, bius­tų, su­tvar­ky­ti Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų gim­ti­nes, iš­leis­ti apie dvi de­šim­tis is­to­ri­nių lei­di­nių, pa­što ženk­lų se­ri­ją, su­reng­ti Dai­nų šven­tę, su­kur­ti fil­mų ir t. t. 2018 me­tų va­sa­rio 16 die­na tu­rė­tų iš­sis­kir­ti ne tik iš­kil­mė­mis, sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mu, bet ir var­pų gau­de­siu vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Vals­ty­bės šimt­me­tį Lie­tu­va mi­nės 2018 me­tais, ta­čiau ren­gi­niai nu­ma­ty­ti iki 2020-ųjų. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­si­ra­šė do­ku­men­tą, ku­riuo pa­skel­bė „ats­ta­tan­ti ne­prik­lau­so­mą de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je ir tą vals­ty­bę at­ski­rian­ti nuo vi­sų vals­ty­bi­nių ry­šių, ku­rie yra bu­vę su ki­to­mis tau­to­mis“.