Seimui siūlo įtvirtinti poziciją dėl visuotinės karinės prievolės
Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė siū­lo Sei­mui pa­sit­vir­tin­ti po­zi­ci­ją, kad šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę bai­gus mo­kyk­lą tu­rė­tų bū­ti vi­suo­ti­nis.

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė sa­ko, jog da­bar yra pats lai­kas po­li­ti­kams pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės at­ei­ties, ir tam ji siū­lo Sei­me pa­sit­vir­tin­ti re­zo­liu­ci­ją.

„A­tė­jo lai­kas pra­dė­ti dis­ku­si­ją dėl to­li­mes­nių žings­nių, kaip or­ga­ni­zuo­si­me ka­riuo­me­nės re­zer­vo kū­ri­mą ir kaip reng­si­me žmo­nes gy­ny­bai. Pir­mas žings­nis ženg­tas, su­grą­žin­tas šau­ki­mas, da­bar pa­gal ga­li­my­bės ka­riuo­me­nė šau­kia iki 3 tūkst žmo­nių, ta­čiau žmo­nėms ne­la­bai pa­ti­ko ta lo­te­ri­ja, kai kvie­čia­ma nuo 19 iki 26 me­tų am­žiaus, ir, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, mes ga­lė­tu­me su­si­ta­rę, ka­riuo­me­nei pa­si­ruo­šus, pe­rei­ti prie vi­siems ly­gus šau­ki­mo bai­gus mo­kyk­lą“, – BNS sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, su­si­ti­ki­muo­se su žmo­nė­mis ji gir­di, jog bū­tent to­kia for­ma bū­tų tei­sin­giau­sia – kai šau­kia­mi vi­si ly­giai, o ne lo­te­ri­jos pri­nci­pu.

Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tu siū­lo kons­ta­tuo­ti, kad Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nei gy­ny­bai už­ti­krin­ti rei­ka­lin­gas miš­rios ka­riuo­me­nės mo­de­lis, ku­rį su­da­ro re­gu­lia­ri ka­riuo­me­nė su par­eng­tu jos re­zer­vu, o da­bar­ti­nės šau­ki­mo į ka­ro tar­ny­bą apim­tys „y­ra per lė­tos jau ar­ti­miau­siu me­tu su­for­muo­ti pa­kan­ka­mo dy­džio re­zer­vą“.

Taip pat do­ku­men­tu bū­tų pa­si­sa­ko­ma, kad šau­ki­mas at­lik­ti ka­ro prie­vo­lę tu­ri bū­ti tei­sin­gas ir ly­gus vi­siems, o ka­ro prie­vo­lė bū­tų vi­suo­ti­na kvie­čiant jau­nuo­lius ją at­lik­ti tuo­jau po vi­du­ri­nio moks­lo bai­gi­mo ar su­lau­kus 18 me­tų.

Kar­tu Sei­mas kreip­tų­si į Vy­riau­sy­bę, kad ši iki ge­gu­žės pa­teik­tų skai­čia­vi­mus, per kiek lai­ko Kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma bū­tų pa­si­ren­gu­si pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės sis­te­mos, o iki rug­sė­jo – pa­teik­ti Sei­mui pa­tai­sas. Pa­sak par­la­men­ta­rės, bū­tų ra­cio­na­lu, kad pa­tai­sas reng­tų vyk­do­mo­ji val­džia, ge­riau­siai ži­no­da­ma si­tua­ci­ją dėl ga­li­my­bių pri­im­ti šauk­ti­nius.

„Ne taip pa­pras­ta bū­tų par­en­git tei­sės ak­tų pro­jek­tus, juo la­biau juos reng­ti ne­ži­nant, ar bus pri­ta­ri­mas Sei­me. Kad ta dis­ku­si­ja pra­si­dė­tų, vyk­tų, da­bar kaip tik at­eis siū­ly­mas iš Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos, kad šau­ki­mas ne­bū­tų lai­ki­nas, bū­tent da­bar toks lai­kas pa­siū­ly­ti dis­ku­si­ją pa­si­žiū­rė­ti, ką par­ti­jos ma­no šiuo klau­si­mu. Mū­sų siū­ly­mas bū­tų toks“, – apie sa­vo re­gis­truo­tą pro­jek­tą sa­kė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ko­vo vi­du­ry­je Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­skel­bė, kad pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti grą­žin­ta vi­sam lai­kui, o ne pen­ke­riems me­tams, kaip bu­vo su­tar­ta anks­čiau. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mo pri­ims Sei­mas, bal­suo­da­mas dėl tei­sės ak­tų pa­tai­sų.

Per­nai po­li­ti­kai bu­vo su­ta­rę 2008 me­tais nu­trauk­tą šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę grą­žin­ti pen­ke­riems me­tams. Šau­ki­mas į ka­riuo­me­nę grą­žin­tas sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius ir reng­ti re­zer­vą, rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.