Seimui pritrūko politinės valios prisidėti prie atlyginimų augimo šalyje
Lie­tu­vai var­giai pa­vyks su­ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, pa­di­din­ti su­ren­ka­mų mo­kes­čių kie­kį ir už­ti­krin­ti žmo­nių są­ži­nin­go at­ly­gio lū­kes­čius, jei val­džia ne­sis­tengs skaid­rin­ti vers­lo ap­lin­kos, o pa­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pre­kes ir pa­slau­gas ir to­liau pirks už pa­čią ma­žiau­sią kai­ną. To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) at­sto­vai su­si­ti­ki­mo me­tu su LR Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riais.

LVK pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus ap­gai­les­ta­vo, kad šį mė­ne­sį Sei­mas at­me­tė LVK pa­siū­ly­mus į Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą įtrauk­ti so­cia­li­nės ir dar­bo tei­sės rei­ka­la­vi­mus, ska­ti­nant so­cia­liai at­sa­kin­gų tie­kė­jų da­ly­va­vi­mą vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

„Kaip ga­li po­li­ti­kai kal­bė­ti apie dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą, kai pa­čios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pre­kes ir pa­slau­gas per­ka už pa­čią ma­žiau­sią kai­ną? Vals­ty­bė, kas­met per vie­šuo­sius pir­ki­mus iš­lei­džian­ti apie 4 mlrd. eu­rų, yra di­džiau­sias ša­lies ūkio vei­kė­jas, ku­ris for­muo­ja rin­kos ten­den­ci­jas. Juk aki­vaiz­du, kad tam, jog pa­siū­ly­tų pa­čią ma­žiau­sią kai­ną, vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­viai kon­ku­ruo­da­mi tar­pu­sa­vy­je ma­ži­na sa­vo kaš­tus, o vie­nas iš pa­grin­di­nių kaš­tų – ypač pa­slau­gų, ran­gos dar­bų pir­ki­me – yra dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai ir nuo šių at­ly­gi­ni­mų mo­ka­mi mo­kes­čiai. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad Sei­mui pri­trū­ko po­li­ti­nės va­lios rea­liais spren­di­mais pri­si­dė­ti prie to, kad bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos at­ly­gi­ni­mų au­gi­mui ša­ly­je“, – sa­kė LVK pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus.

V. Su­tkus pa­brė­žė, kad iki šiol vy­rau­jan­ti pra­kti­ka vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dy­ti pa­gal ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų pa­ver­čia ne­kon­ku­ren­cin­go­mis tas įmo­nes, ku­rios dar­buo­to­jams mo­ka di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Ki­to­se Eu­ro­pos są­jun­gos ša­ly­se si­tua­ci­ja yra prieš­in­ga nei Lie­tu­vo­je – di­džio­ji da­lis vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­do­mi va­do­vau­jan­tis eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­ju­mi.

V.Su­tkus taip pat ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę griež­čiau reg­la­men­tuo­ti pikt­nau­džia­vi­mo tei­se at­ve­jus, kai vie­šuo­sius pir­ki­mus pra­lai­mė­ju­sios įmo­nės pikt­nau­džiau­ja tei­si­ne sis­te­ma – pra­de­da by­li­nė­tis teis­muo­se ir taip net ke­le­tą me­tų vil­ki­na pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą. Per tą lai­ką kon­kur­sus lai­mė­ju­sios įmo­nės ne­ga­li pra­dė­ti dar­bų, ne­gau­na pa­ja­mų, to­dėl su­si­du­ria su rim­tais su­nku­mais iš­mo­kant at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, at­sis­kai­tant su ban­kais bei vers­lo par­tne­riais.

„Siū­lė­me įves­ti žy­mi­nį mo­kes­tį, ku­ris su­da­ry­tų 2 proc. kon­kur­so su­tar­ties su­mos. Bend­ro­vė, nu­ta­ru­si skųs­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus, bū­tų įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti šį mo­kes­tį. Jei­gu po by­los nag­ri­nė­ji­mo pa­aiš­kė­tų, kad skun­das bu­vo pa­grįs­tas, mo­kes­tis bū­tų grą­ži­na­mas, o prieš­in­gu at­ve­ju – ne­grą­ži­na­mas. To­kio mo­kes­čio tai­ky­mas pa­dė­tų iš­veng­ti ne­pag­rįs­tų skun­dų ir su­ma­žin­tų pikt­nau­džia­vi­mo teis­mais at­ve­jus. Ta­čiau ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad šis siū­ly­mas taip pat ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo Sei­me“, – api­bū­di­no si­tua­ci­ją V. Su­tkus.

To­mas To­mi­li­nas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, pa­ste­bė­jo, kad sie­kis įtvir­tin­ti di­des­nį skaid­ru­mą ir efek­ty­vu­mą vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se yra „bend­ras rei­ka­las, ku­rio bus sie­kia­ma“.

Su­si­ti­ki­mo me­tu taip pat bu­vo ap­tar­ti Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo klau­si­mai. V. Su­tkus pri­mi­nė, kad šiuo me­tu Tri­ša­lė­je Ta­ry­bo­je yra pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas dėl 19 Dar­bo ko­dek­so punk­tų ir ti­ki­mą­si, kad jie bus pri­im­ti be di­des­nių pa­pil­do­mų ko­rek­ci­jų. Vers­lui rei­kė­tų bent po­ros mė­ne­sių tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti šioms per­mai­noms ti­kin­tis, kad ko­dek­sas įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad Sei­me jau yra įre­gis­truo­ti du Dar­bo ko­dek­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų pa­ke­tai. Jo ma­ny­mu, dėl jau su­tar­tų punk­tų di­de­lių prieš­ta­ra­vi­mų ne­bus.

Au­re­li­jus Šap­ra­naus­kas, so­cia­li­nių įmo­nių aso­cia­ci­jos at­sto­vas, kė­lė klau­si­mų dėl šiuo me­tu svars­to­mo So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, ka­dan­gi aso­cia­ci­ja ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių da­ly­vau­ti svars­ty­muo­se ir pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus. Bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į ren­gia­mo įsta­ty­mo prie­do punk­tą, ku­ria­me kal­ba­ma apie so­cia­li­nių įmo­nių veik­los ri­bo­ji­mus.

A. Sy­sas pa­žy­mė­jo, kad ne­pla­nuo­ja­ma ri­bo­ti vei­kian­čių so­cia­li­nių įmo­nių, o yra no­ras pri­stab­dy­ti to­les­nį jų stei­gi­mą­si, ka­dan­gi pa­sta­ruo­ju me­tu to­kių įmo­nių pa­gau­sė­jo, ati­tin­ka­mai iš­au­go ir vals­ty­bės iš­lai­dos joms. Sie­kiant iš­veng­ti ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo, no­ri­ma jas griež­čiau pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau tai yra tik įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris ga­li dar pa­si­keis­ti.