Seimui pristatyti prezidentės, Seimo pirmininko ir AT pirmininko kandidatai į KT teisėjus
Penk­ta­die­nį Sei­mui pri­sta­ty­ti trys kan­di­da­tai į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) tei­sė­jus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė de­vy­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai KT tei­sė­ja siū­lo skir­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kę Dai­vą Pe­try­lai­tę, Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją Gin­ta­rą Go­dą, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus – šio teis­mo tei­sė­ją Ja­ni­ną Stri­pei­kie­nę.

„Ša­lies va­do­vė yra įsi­ti­ki­nu­si, kad aukš­ta ger­bia­mos kan­di­da­tės kom­pe­ten­ci­ja, jos pa­tir­tis ypač so­cia­li­nės tei­sės sri­ty­je, pro­fe­si­nis pri­pa­ži­ni­mas ir au­to­ri­te­tas tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je, taip pat as­me­ni­nės sa­vy­bės: veik­lu­mas, ini­cia­ty­vu­mas, są­ži­nin­gu­mas, aukš­ta kul­tū­ra ne­ke­lia abe­jo­nių dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gas“, – pri­sta­ty­da­ma kan­di­da­tę sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­te D.Pe­try­lai­tė aka­de­mi­nį dar­bą čia dir­ba jau dau­giau kaip 15 me­tų. Šiuo me­tu ji yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ros pro­fe­so­rė, dar­bo tei­sės eks­per­tė. Sa­va­ran­kiš­kai ar­ba kaip bend­raau­to­rė D.Pe­try­lai­tė yra pa­skel­bu­si dau­giau ne­gu 40 moks­li­nių straips­nių, mo­nog­ra­fi­jų, par­ašiu­si va­do­vė­lių, ki­tų mo­ko­mo­jo po­bū­džio lei­di­nių.

Pro­fe­so­rė ak­ty­viai da­ly­vau­ja na­cio­na­li­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se moks­li­niuo­se ty­ri­muo­se, skai­to pra­ne­ši­mus tarp­tau­ti­nė­se moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se. Ji yra dir­bu­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­te, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je va­do­va­vo Tei­sė­kū­ros sky­riui, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

G.Go­da – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to do­cen­tas. 1990 me­tais jis su pa­gy­ri­mu bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą, 1990–1991 me­tais stu­di­ja­vo J.V.Gė­tės Frank­fur­to prie Mai­no uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, bai­gė po­dip­lo­mi­nes tei­sės stu­di­jas, įgi­jo tei­sės ma­gis­tro laips­nį, 1992–1995 me­tais mo­kė­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to dok­to­ran­tū­ro­je, ap­gy­nė so­cia­li­nių moks­lų (tei­sės kryp­ties) dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją.

J.Stri­pei­kie­nė nuo 1999 me­tų dir­ba Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja, 2007–2012 me­tais ji va­do­va­vo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riui, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos par­ei­gas taip pat ėjo 1990–1994 me­tais. 1995–1999 me­tais J.Stri­pei­kie­nė dir­bo Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja. Be to, ji tu­ri il­ga­me­tę aka­de­mi­nę pa­tir­tį, dės­tė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to so­cia­li­nė par­tne­rė, va­do­vau­jan­ti vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ko­mi­si­jai, nuo­la­ti­nė Tei­sė­jų mo­ky­mo cen­tro lek­to­rė, dau­ge­lio moks­li­nių-pra­kti­nių kon­fe­ren­ci­jų da­ly­vė.

To­liau kan­di­da­tus svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus ski­ria Sei­mas.

Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą su­da­ro de­vy­ni tei­sė­jai, ski­ria­mi de­vy­ne­riems me­tams ir tik vie­nai ka­den­ci­jai.