Seimui pateikta S. Skvernelio kandidatūra į premjerus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė Sei­mui rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) siū­lo­mo Sau­liaus Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą į prem­je­rus.

„Rem­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­jos su­teik­to­mis ga­lio­mis ir įga­lio­ji­mais, šian­dien tei­kiu S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą užim­ti mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas. Kons­ta­tuo­ju, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma jau su­for­muo­ta. S.Skver­ne­lis su­lau­kė di­džiu­lio vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo bal­suo­jant ir rei­tin­guo­jant kan­di­da­tus į nau­ją­jį Sei­mą“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me pri­sta­ty­da­ma S.Skver­ne­lį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sa­ko­my­bė – ma­ty­ti vis­ką ir rū­pin­tis vi­sais, at­liep­ti ten, kur opiau­sia, kur la­biau­siai rei­kia per­mai­nų, su­ran­dant ge­riau­sią ba­lan­są tarp vi­suo­me­nės lū­kes­čių ir no­rų ir vals­ty­bės ga­li­my­bių. Vi­si spren­di­mai tu­rės bū­ti pa­grįs­ti at­sa­kin­ga po­li­ti­ka, bū­tent to­kio po­žiū­rio ti­ki­si Lie­tu­vos žmo­nės“, – pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad S.Skver­ne­liui su­teik­tas „di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tas, ku­rį teks pa­tei­sin­ti jam ir at­ei­nan­čiai Vy­riau­sy­bei“. Ša­lies va­do­vė sa­kė, kad nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės va­do­vo lauks daug iš­šū­kių, bet su­sit­var­ky­ti jam pa­dės pa­tir­tis, su­kaup­ta va­do­vau­jant po­li­ci­jai ir dar­bas bu­vu­sio­je Vy­riau­sy­bė­je, kur S.Skver­ne­lis ėjo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas.

„Ti­kiuo­si Sei­mo pri­ta­ri­mo S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rai į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas“, – pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

Šią sa­vai­tę su LVŽS kan­di­da­tu į Vy­riau­sy­bės va­do­vus su­si­ti­ku­si D.Gry­baus­kai­tė sa­kė iš nau­jo­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos be­si­ti­kin­ti spren­di­mų, ku­rie di­din­tų so­cia­li­nį žmo­nių sau­gu­mą ir ma­žin­tų so­cia­li­nę at­skir­tį.

Pre­zi­den­tui pa­tei­kus prem­je­ro kan­di­da­tū­rą, ji per­duo­da­ma ap­tar­ti Sei­mo na­rių frak­ci­joms, vė­liau kan­di­da­tū­ra svars­to­ma Sei­me. Iš­klau­sę kan­di­da­tą, par­la­men­ta­rai spren­džia, ar pri­tar­ti jo sky­ri­mui į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

S.Skver­ne­lio su­si­ti­ki­mai su frak­ci­jo­mis pra­de­da­mi ket­vir­ta­die­nį.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tuo­met ne vė­liau kaip per 15 die­nų nuo jo pa­sky­ri­mo pri­sta­to Sei­mui sa­vo su­da­ry­tą ir pre­zi­den­to pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bę, pa­tei­kia svars­ty­ti jos prog­ra­mą.

Bu­vęs po­li­ci­jos va­do­vas ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S.Skver­ne­lis bu­vo pir­ma­sis Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­še.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jai Sei­me pri­klau­so 59 po­li­ti­kai. Jie val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė su so­cial­de­mo­kra­tais, tu­rin­čiais 19 at­sto­vų frak­ci­ją.

Pa­lan­kios šei­mai ap­lin­kos kū­ri­mas, įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rų spar­ti­ni­mas, ko­va su smur­tu, aukš­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė re­gio­nuo­se, vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mos ka­ro tar­ny­bos įve­di­mas – to­kius pri­ori­te­tus ket­vir­ta­die­nį Sei­me nu­ro­dė kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis.

„Lie­tu­vo­je yra žmo­nių, ma­nan­čių, kad aš ar­ba to­kie, kaip aš, ne­tu­ri tei­sės bū­ti Sei­mo na­riais, dar dau­giau – sto­vė­ti to­kio­je tri­bū­no­je kaip ga­li­mas kan­di­da­tas į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gy­bę. Gal to­kių yra ir šio­je sa­lė­je. Ne­abe­jo­ju, kad tarp jū­sų čia yra ne vie­nas po­li­ti­kas, ga­lin­tis bū­ti ge­res­niu kan­di­da­tu nei aš, pui­kiai ži­nau sa­vo trū­ku­mus. Ta­čiau tarp šių trū­ku­mų ti­krai nė­ra ne­są­ži­nin­gu­mo, bai­lu­mo, veid­mai­nys­tės, ne­nuo­šir­du­mo, žo­džio ne­si­lai­ky­mo“, – pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mui sa­kė kan­di­da­tas.

Jo kan­di­da­tū­rą į prem­je­ro par­ei­gas ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Bu­vęs po­li­ci­jos va­do­vas ir bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras per Sei­mo rin­ki­mus bu­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­ris, nors par­ti­jai ne­prik­lau­so.

„No­riu su­bur­ti drą­sią, vie­nin­gą, kom­pe­ten­tin­gą, skaid­rią ir at­sa­kin­gą po­ky­čių Vy­riau­sy­bę“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis bei ra­gi­no vi­sus dirb­ti drau­ge „ir pa­pras­tų žmo­nių, ir eli­to la­bui“.

Di­džiau­sias dė­me­sys – so­cia­li­nėms problemoms

Pri­sis­ta­ty­da­mas jis tei­gė, kad per 26 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus nu­veik­ta iš­ties ne­ma­žai, ta­čiau „ne­pai­sant pa­sie­ki­mų ne­ma­žai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų sa­vo ša­ly­je ne­si­jau­čia lai­min­gi“.

„Tą liu­di­ja sa­vi­žu­dy­bių, pri­klau­so­my­bių bei skur­do mas­tai. Grės­min­giau­sia ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gy­ve­ni­mu Lie­tu­vo­je iš­raiš­ka – ne­di­de­lis gims­ta­mu­mas bei ma­si­nė emig­ra­ci­ja. Ši si­tua­ci­ja šian­die­ni­nių geo­po­li­ti­nių grės­mių, ky­lan­čių iš de­mo­kra­ti­jos stan­dar­tų ir tarp­tau­ti­nės tei­sės pri­nci­pų ne­si­lai­kan­čių kai­my­nių, fo­ne rei­ka­lau­ja pa­sver­tų ir at­sa­kin­gų spren­di­mų mū­sų vals­ty­bės val­dy­me“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Sa­vo kal­bo­je kan­di­da­tas ak­cen­ta­vo so­cia­li­nių prob­le­mų spren­di­mą.

„Kur­si­me šei­moms pa­lan­kią ap­lin­ką ir su­da­ry­si­me ga­li­my­bę de­rin­ti dar­bo ir šei­mos ap­lin­ką“, – tei­gė S.Skver­ne­lis sa­vo kal­bo­je.

Jo tei­gi­mu, bus ku­ria­ma gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mo prog­ra­ma, šei­moms pa­lan­ki mo­kes­ti­nė sis­te­ma. Jis pa­mi­nė­jo, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio dy­dis tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo šei­mo­je au­gi­na­mų vai­kų skai­čiaus. Taip pat ža­dė­jo di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­dį vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams.

Kan­di­da­tas į prem­je­rus ža­dė­jo, kad sa­vi­val­dy­bė­se bus iš­plės­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­mai cen­trai, įsteig­ti die­nos užim­tu­mo cen­trai so­cia­li­nės ri­zi­kos ir skurs­tan­čių šei­mų vai­kams.

„Lie­tu­va ne­ga­li ty­lo­mis nyk­ti“, – tvir­ti­no jis.

Daug dė­me­sio sa­vo kal­bo­je S.Skver­ne­lis sky­rė įvai­ki­ni­mui. Anot jo, bū­ti­na per­žiū­rė­ti įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ras, kad bū­tų ir ap­gin­tos vai­kų tei­sės, ir ska­ti­na­mas įvai­ki­ni­mas, kad dau­giau vai­kų ras­tų tė­vus. Kan­di­da­to tvir­ti­ni­mu, pir­mai­siais mė­ne­siais po įvai­ki­ni­mo šei­mai pri­va­lu skir­ti fi­nan­si­nę par­amą, to­ly­gią su­mai, ku­ri bu­vo ski­ria­ma vai­kui iš­lai­ky­ti vai­kų na­muo­se ar šei­my­no­je.

Jei­gu bus pa­skir­tas prem­je­ru, kan­di­da­tas ža­dė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė daug dė­me­sio skirs ir ko­vai su smur­tu. Pla­nuo­ja­ma stip­rin­ti kri­zių cen­trų vaid­me­nį, už­ti­krin­ti rea­bi­li­ta­ci­jos bei pa­gal­bos ga­li­my­bes ag­re­so­riui.

„A­tė­jo lai­kas su­kur­ti veiks­min­gą rea­ga­vi­mo į smur­tą prieš vai­kus me­cha­niz­mą. Šis me­cha­niz­mas tu­ri apim­ti vi­sų su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų bei ne­vals­ty­bi­nių par­tne­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą, už­ti­kri­nant veiks­min­gą smur­to at­pa­ži­ni­mą, ope­ra­ty­vų rea­ga­vi­mą, aiš­kias kiek­vie­nos tar­ny­bos funk­ci­jas bei tar­pu­sa­vio są­vei­kos tai­syk­les, tęs­ti­nio prob­le­mi­nių šei­mų ste­bė­ji­mo prie­mo­nes“, – tei­gė jis.

S.Skver­ne­lis taip pat ža­dė­jo su­kur­ti vie­no lan­ge­lio pri­nci­pu vei­kian­čio rea­ga­vi­mo į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je sis­te­mą, rim­tai už­siim­ti pa­ty­čių pre­ven­ci­ja.

„Ne­ga­li­ma už­si­merk­ti prieš ka­rą, vyks­tan­tį Lie­tu­vos šei­mo­se“, – tei­gė jis.

Anot kan­di­da­to, tarp Vy­riau­sy­bės už­da­vi­nų bus ir efek­ty­vios, skaid­rios svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos su­kū­ri­mas. Ke­ti­na­ma par­eng­ti ak­ty­vią ko­vos su ža­lin­gais įpro­čiais prog­ra­mą.

Kal­bė­da­mas apie re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, S.Skver­ne­lis ak­cen­ta­vo, kad čia tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta aukš­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.

Jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­va už­sie­ny­je tu­ri gar­sė­ti ne pi­gia, o kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jė­ga.

Gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas tik didės

Kan­di­da­tas į prem­je­rus taip pat tvir­ti­no, kad rea­guo­jant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, bū­ti­na stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bi­nes ga­lias. Jis par­eiš­kė, kad il­guo­ju lai­ko­tar­piu bus sie­kia­ma pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos įve­di­mo.

S.Skver­ne­lis pa­kar­to­jo, kad bus sie­kia­ma jau 2018 me­tais gy­ny­bai skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą.

„La­bai aiš­kiai sa­ko­me – jei­gu si­tua­ci­ja ne­si­keis, 2 proc. BVP yra tik pir­mi­nė sie­kia­my­bė. Ma­to­me vi­sas ga­li­my­bes ir to­liau nuo­sek­liai di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai“, – sa­kė jis.

„Šian­dien ne­ga­li­me sau leis­ti pra­ban­gos di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­ma­žu. Pri­va­lo­me siųs­ti aiš­kų ženk­lą par­tne­riams ir vals­ty­bėms re­gio­ne, kad į sa­vo ša­lies gy­ny­bą žiū­ri­me at­sa­kin­gai, bū­ti­na di­din­ti šauk­ti­nių skai­čių ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mus“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas.

Ket­vir­ta­die­nį kan­di­da­tas į prem­je­rus pra­dės su­si­ti­ki­mus su Sei­mo frak­ci­jo­mis. Bal­sa­vi­mas dėl S.Skver­ne­lio sky­ri­mo Vy­riau­sy­bės va­do­vu tu­rė­tų vyk­ti ki­tą sa­vai­tę.

Ma­žins fi­nan­si­nę pri­klau­so­my­bę nuo ES paramos

Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mos pert­var­kos im­sis „tik esant ob­jek­ty­viam po­rei­kiui“, sa­ko kan­di­da­tas į prem­je­rus. Sau­lius Skver­ne­lis ža­da ma­žin­ti fi­nan­si­nę pri­klau­so­my­bę nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos.

„Tik esant ob­jek­ty­viam po­rei­kiui, pert­var­ky­si­me mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mas ir pa­ge­rin­si­me jų ad­mi­nis­tra­vi­mą, griež­čiau reg­la­men­tuo­si­me biu­dže­to ba­lan­so ir vals­ty­bės sko­los ro­dik­lius, už­ti­krin­si­me di­des­nį Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą ir su­ma­žin­si­me fi­nan­si­nę pri­klau­so­my­bę nuo jos, ra­cio­na­li­zuo­si­me vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­das, tai­ky­si­me kaš­tų ir nau­dos ana­li­zę, ver­ti­nant in­ves­ti­ci­jas pa­kei­si­me vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tės mo­de­lį“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, at­ei­ty­je bus di­di­na­mas sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nis sa­va­ran­kiš­ku­mas, ta­čiau tuo pat me­tu bus stip­ri­na­ma po­li­ti­nė ir fi­nan­si­nė kon­tro­lė.

S.Skver­ne­lis ža­da per­mai­nų ener­ge­ti­kos sri­ty­je.

„Šian­dien at­ėjo lai­kas ženg­ti ir ki­tus žings­nius – mo­der­ni­zuo­ti ener­ge­ti­kos sis­te­mas bei pa­ten­kin­ti var­to­to­jų lū­kes­čius su­tei­kiant dau­giau spren­di­mų ga­lių var­to­to­jams, ku­rie tap­tų ak­ty­viu sis­te­mi­nės ener­ge­ti­nės pert­var­kos da­ly­viu,“ – kal­bė­jo kan­di­da­tas į prem­je­rus.

Tarp pri­ori­te­tų – vals­ty­bės įmo­nių veik­los efektyvumas

„Vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad biu­dže­to sky­lių ne­pa­vyks už­kam­šy­ti lė­šo­mis, su­rink­to­mis vien iš „šė­šė­lio“.

„Tik trauk­da­mi pi­ni­gus iš še­šė­lio, sa­vo biu­dže­to sky­lių ne­už­kam­šy­si­me, bet tą rei­kia da­ry­ti“, – Sei­me ket­vir­ta­die­nį tei­gė S. Skver­ne­lis.

Vie­nu Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tu jis va­di­na vals­ty­bės įmo­nių veik­los efek­ty­vu­mą: „Čia glū­di di­džiu­liai re­sur­sai ir re­zer­vai“.

Jis taip pat sa­ko, kad ne­ma­žai lė­šų pa­dė­tų su­tau­py­ti pert­var­ky­tas vie­ša­sis sek­to­rius.

S.Skver­ne­lis be ki­ta ko ža­da po­ky­čių vals­ty­bės fi­nan­sams la­biau­siai im­lio­se sri­ty­se – švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mo­je.

„Kal­bant apie vals­ty­bės fi­nan­sams la­biau­siai im­lias sri­tis – švie­ti­mą, svei­ka­tos ir so­cia­li­nę ap­sau­gą – čia po­ky­čiai ir­gi bū­ti­ni, nes daug kur mes lė­šas nau­do­ja­me ne­efek­ty­viai“, – tei­gė kan­di­da­tas į prem­je­rus.

Ge­rins san­ty­kius su Lenkija

Sau­lius Skver­ne­lis kai­my­ni­nę Len­ki­ją įvar­di­ja stra­te­gi­ne par­tne­re ir sa­ko dė­siąs vi­sas pa­stan­gas, kad šiuo me­tu ne per ge­riau­si san­ty­kiai su šia vals­ty­be bū­tų per­krau­ti.

„Len­ki­ja yra mū­sų stra­te­gi­nis par­tne­ris, to nie­ka­da ne­slė­piau ir ne­slėp­siu, tiek kal­bant apie mū­sų ša­lies gy­ny­bą, tai yra vie­na ar­ti­miau­sių iš di­džiau­sių ir stip­riau­sių NA­TO ka­riuo­me­nių“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me at­sa­ky­da­mas į Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vo Ja­ros­la­vo Nar­ke­vi­čiaus klau­si­mą dėl san­ty­kių su kai­my­nais at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Mes tu­ri­me kai­my­nys­tė­je la­bai spar­čiai au­gan­čią di­de­lę eko­no­mi­ką, ku­rios po­ten­cia­lo ne­iš­nau­do­ja­me, aš ma­nau, kad tie san­ty­kiai, ku­rie yra pa­sta­rai­siais me­tais su­sik­los­tę, ne­pa­sa­ky­čiau, kad la­bai blo­gi, bet jie ne­kai­my­niš­ki, jie tu­ri bū­ti pa­keis­ti. Aš dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kiek tai ma­no kom­pe­ten­ci­jo­je, kad san­ty­kiai su šia vals­ty­be įgau­tų ki­tą pa­grei­tį ir bū­tų per­krau­ti“, – pa­brė­žė kan­di­da­tas į prem­je­rus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė Sei­mui S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus. To­liau kan­di­da­tas su­si­tiks su frak­ci­jo­mis, o ki­tą sa­vai­tę Sei­mas bal­suos, ar pri­tar­ti jo kan­di­da­tū­rai. Prem­je­rą ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius pa­sta­rai­siais me­tais tem­do ne­su­ta­ri­mai dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties.