Seimui pateikta nauja išeitinių išmokų mokėjimo tvarka
Sei­mas pra­dė­jo dis­ku­si­jas, kaip mo­kė­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas darb­da­vio ini­cia­ty­va at­leis­tiems dar­buo­to­jams, vie­no­je dar­bo­vie­tė­je dir­bu­siems pen­ke­rius ir dau­giau me­tų.

Už tai, kad Sei­mas svars­ty­tų Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams, darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiu ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo pro­jek­tą, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių, o su­si­lai­kė 10. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pir­ma­die­nį šioms tri­jų par­la­men­ta­rų pa­tai­soms ne­pri­ta­rė.

Par­la­men­ta­rai nu­ta­rė pro­jek­tą, ku­rį pa­tei­kė val­dan­čių­jų frak­ci­jų va­do­vai „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys, „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius ir so­cial­de­mo­kra­tė Ire­na Šiau­lie­nė, svars­ty­ti sku­biai, nes be jo ne­ga­lės pri­im­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so.

Tuo me­tu opo­zi­ci­ja tuo pasipiktino

„Nei Vy­riau­sy­bė­je svars­ty­tas (pro­jek­tas – BNS), nei Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je“, – pik­ti­no­si kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys.

Pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą, at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams, vie­no­je vie­to­je dir­bu­siems 5–10 me­tų, iš spe­cia­laus fon­do bū­tų mo­ka­ma vie­nos vi­du­ti­nės al­gos, 10–20 me­tų – dvie­jų, dau­giau ne­gu 20 me­tų – tri­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­mo­kos.

Ta­čiau par­la­men­ta­rai siū­lo to­kioms iš­mo­koms nu­sta­ty­ti lu­bas – vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ka ne­ga­lė­tų vir­šy­ti dvie­jų mi­ni­ma­lių mė­ne­sio al­gų (nuo lie­pos – 380 eu­rų). Dir­bu­siems 5–10 me­tų, ji siek­tų dvi MMA (760 eu­rų), 10–20 me­tų – ke­tu­rias MMA (1520 eu­rų), o il­giau nei 20 me­tų – še­šias MMA (2280 eu­rų).

To­kia iš­mo­ka bū­tų mo­ka­ma, jei­gu per tris mė­ne­sius po at­lei­di­mo žmo­gus ne­pa­si­ra­šy­tų nau­jos dar­bo su­tar­ties, be to, jis pa­čiu me­tu ga­lė­tų gau­ti ir be­dar­bio pa­šal­pą. Ši tvar­ka ne­ga­lio­tų at­leis­tie­siems iš biu­dže­ti­nių įstai­gų bei Lie­tu­vos ban­ko. Jiems iš­mo­kas mo­kė­tų darb­da­vys.

Iš­mo­kos ne­bū­tų mo­ka­mos ir tuo­met, kai darb­da­vys dar­buo­to­ją at­leis per tris die­nas ir iš­mo­kės iš­ei­ti­nę iš­mo­ką.