Seimui parūpo Vyriausybės vizijų kaina
Bū­si­mo­sios Vy­riau­sy­bės sie­kiai ir pla­nai Sei­mo na­rių ne­pa­li­ko abe­jin­gų. Pri­tar­da­mi gy­ve­ni­mą pa­ge­rin­ti ža­dan­čio mi­nis­trų ka­bi­ne­to prog­ra­mos nuo­sta­toms, po­li­ti­kai at­sar­giai klau­sė, iš kur re­for­mis­ti­niams už­mo­jams bus gau­ta pi­ni­gų.

Va­kar Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­daug­žo­džia­vo – ap­ta­rė tik pa­grin­di­nes bū­si­mos veik­los nuo­sta­tas. Kaip ti­ki­no jis, prog­ra­ma pa­si­žy­mi tuo, kad es­mi­nės prob­le­mos spren­džia­mos „ho­ri­zon­ta­liuo­ju bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­nci­pu“, ne­išs­ki­riant at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų veik­los sri­čių. „Prob­le­mos ma­to­mos kaip vi­su­ma“, – pa­brė­žė S. Skver­ne­lis.

Esą no­rint su­vok­ti pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ir nu­ma­ty­tus jų įgy­ven­di­ni­mo bū­dus, rei­kia nuo­sek­liai skai­ty­ti vi­są prog­ra­mą, o ne frag­men­tus. „Kas skai­tė ir no­rė­jo ras­ti nau­ją po­žiū­rį, ra­do, kas ne­no­rė­jo – nie­ko ne­ra­do“, – tar­si iš anks­to ap­sid­raus­da­mas nuo kri­ti­kos kal­bė­jo S. Skver­ne­lis. Sei­mo na­riams, ku­rie klau­si­nė­jo vis to pa­ties, jis ke­lis­kart pri­mi­nė, kad kon­kre­tus Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas bus par­eng­tas per tris mė­ne­sius. Sa­lė­je sė­dė­jo ir vi­sas bū­rys pa­skir­tų­jų mi­nis­trų, ku­rie taip pat ne­iš­ven­gė par­la­men­ta­rų klau­si­mų.

Tvir­tin­ti pa­teik­tą Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą Sei­mas pla­nuo­ja at­ei­nan­tį an­tra­die­nį. Da­bar ji bus svars­to­ma ko­mi­te­tuo­se ir frak­ci­jo­se, vyks su­si­ti­ki­mai su mi­nis­trais.

Ro­dys pa­vyz­dį

„Mū­sų pri­ori­te­tas – šei­mos puo­se­lė­ji­mas. Nu­ma­ty­tos kon­kre­čios prie­mo­nės kur­ti šei­mai pa­lan­kią ap­lin­ką, su­da­ry­ti ga­li­my­bes de­rin­ti dar­bo ir šei­mos par­ei­gas. Komp­lek­siš­kai spren­džia­mos vai­kų glo­bos ir įvai­ki­ni­mo prob­le­mos. Taip pat la­bai aiš­kiai pa­sa­ko­ma apie veiks­min­gą ir kom­pe­ten­tin­gą pa­gal­bą vai­kui ir šei­mai“, – kal­bė­da­mas apie Vy­riau­sy­bės veik­los kryp­tis pa­brė­žė S. Skver­ne­lis.

Prem­je­ro as­me­ni­nis pri­ori­te­tas bus vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ka. Jis ža­dė­jo, kad bus at­si­sa­ky­ta ne­rei­ka­lin­gų įstai­gų, dub­liuo­ja­mų funk­ci­jų. „Pir­miau­sia bus po­ky­čių Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, ji bus pert­var­ky­ta taip, kad tap­tų Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba, ga­lin­čia koor­di­nuo­ti ir ge­ne­ruo­ti po­ky­čius. Par­ody­si­me pa­vyz­dį, ta­da ly­giai tas pats bus mi­nis­te­ri­jo­se. Jei­gu mi­nis­trai no­ri įgy­ven­din­ti tiks­lus, ku­rių yra daug, po­ky­čiams tu­ri su­bur­ti ko­man­dą“, – tei­gė pa­skir­ta­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis taip pat la­ko­niš­kai už­si­mi­nė apie ža­da­mas per­mai­nas svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir ki­to­se sri­ty­se.

At­ei­ties vi­zi­jos už­liū­liuo­ti Sei­mo na­riai pa­mir­šo bet ko­kią kri­ti­ką. Jie gy­rė nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tus pri­ori­te­tus, džiau­gė­si am­bi­cin­gais sie­kiais. Vis dėl­to ne vie­nam ki­lo klau­si­mas – iš kur bus im­ama lė­šų vi­soms sva­jo­nėms įgy­ven­din­ti. Li­be­ra­lo Kęs­tu­čio Gla­vec­ko skai­čia­vi­mais, tam rei­kė­tų 1–1,5 mlrd. eu­rų.

Pi­ni­gų pakaks

S. Skver­ne­lis ra­mi­no, kad iš­tek­lių nau­jo­vėms įgy­ven­din­ti ša­ly­je ti­krai ne­trūks­ta. „Y­ra Lie­tu­vo­je „naf­tos grę­ži­nių“ ir ne vie­nas“, – sa­kė jis. Pa­vyz­džiui, nie­kaip ne­su­ge­ba­ma su­rink­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ku­rio 1 mlrd. eu­rų dings­ta ne­ži­nia kur, mi­li­jo­nai su­ka­si še­šė­li­nė­je eko­no­mi­ko­je, ne­ra­cio­na­liai di­džiu­lės lė­šos nau­do­ja­mos me­di­ci­no­je ir sta­ty­bų sek­to­riu­je.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ti­ki­no są­ži­nin­gai pers­kai­čiu­si vi­są Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, bet taip ir ne­sup­ra­tu­si, ko­kie nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs mo­kes­čių po­ky­čiai. „Ma­nau, šis at­sa­ky­mas svar­bus vi­siems žmo­nėms“, – pa­žy­mė­jo ji.

Bū­si­ma­sis fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka pa­aiš­ki­no, kad pir­miau­sia bus įver­tin­ta si­tua­ci­ja ir tik ta­da nu­ma­ty­tos prie­mo­nės. „Kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­tu­ri­me, bet ne­tru­kus tu­rė­si­me“, – pa­ti­ki­no jis.

Ke­lis­kart pa­skir­ta­jam prem­je­rui te­ko aiš­kin­ti, kas nu­ma­ty­ta dėl va­di­na­mų­jų vai­ko pi­ni­gų, nes da­bar­ti­nė tvar­ka, anot par­la­men­ta­rų, pa­ini ir ne­tei­sin­ga. S. Skver­ne­lis ža­dė­jo po­ky­čius 2018-ai­siais. Jis taip pat at­me­tė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad moks­li­nin­kų par­eng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis ga­li įstrig­ti il­gam. Esą dia­lo­gas su so­cia­li­niais par­tne­riais – prof­są­jun­go­mis ir darb­da­viais – lei­džia teig­ti, kad po pus­me­čio tai­sy­mo so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“. „At­li­kę dar­bus, ku­riuos su­pla­na­vo Vy­riau­sy­bė, tu­rė­si­me ti­krą struk­tū­ri­nę re­for­mą“, – ti­ki­no jis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vui Zbig­ne­vui Je­dins­kiui ki­lo klau­si­mas, ko­dėl, kai Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­kiai įtemp­ti, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ven­gia su­si­tik­ti su kai­my­nės ša­lies dip­lo­ma­ti­jos va­do­vu Ser­ge­ju­mi Lav­ro­vu. „Nei aš ven­giu, nei man drau­džia­ma. Mes kon­tak­tų ne­ven­gia­me, juos de­ri­na­me su sa­vo par­tne­riais bei są­jun­gi­nin­kais“, – aiš­ki­no L. Lin­ke­vi­čius. Jis sa­kė ne kar­tą bend­ra­vęs su Ru­si­jos mi­nis­tru įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

Ko­man­da nu­tei­kia optimistiškai

S. Skver­ne­lis ne­slė­pė tu­rin­tis daug vil­čių, kad XVII Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą pa­vyks įgy­ven­din­ti. Op­ti­miz­mo šal­ti­nis – ir pa­gal ki­to­kį pri­nci­pą su­for­muo­tas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas. Pa­skir­ta­sis prem­je­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad, ki­taip nei anks­tes­nių Vy­riau­sy­bių, šios mi­nis­trų ne­sais­to kon­kre­tūs įsi­pa­rei­go­ji­mai po­li­ti­nėms par­ti­joms, kai pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus truk­do as­me­niš­ku­mai bei in­te­re­sai. „Mes šiuo at­ve­ju ge­ro­kai lais­ves­ni, to­dėl op­ti­miz­mo teig­ti, kad mums pa­vyks, šian­dien ti­krai tu­riu“, – žur­na­lis­tams tei­gė pa­skir­ta­sis prem­je­ras. Per vi­są prog­ra­mos pri­sta­ty­mą jis vis pa­brėž­da­vo ko­man­di­nio dar­bo svar­bą.

XVII Vy­riau­sy­bę su­da­rė val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­bū­ru­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). Iš 14 mi­nis­trų šiuo me­tų trūks­ta vie­no – Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo. Jį de­le­guo­ti tu­rin­ti LSDP kan­di­da­tą ke­ti­na įvar­dy­ti šian­dien.