Seimui parūpo diplomatijos kursas
No­rė­da­ma iš pir­mų lū­pų iš­girs­ti apie mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­jos pri­ori­te­tus Sei­mo va­do­vy­bė kvie­čia­si už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių. Esą su ži­niask­lai­da, ko­le­go­mis iš už­sie­nio bend­rau­jan­tys par­la­men­ta­rai tu­ri iš­ma­ny­ti dip­lo­ma­ti­jos gai­res, kad bū­tų lai­ko­ma­si bend­ros už­sie­nio po­li­ti­kos li­ni­jos.

Ki­tą sa­vai­tę Sei­me ren­gia­ma aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja dėl Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tų. Į ją kvie­čia­mas ne tik L. Lin­ke­vi­čius, bet ir ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai, taip pat da­ly­vaus Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir frak­ci­jų se­niū­nai. Opo­zi­ci­ja vi­lia­si, kad toks su­si­ti­ki­mas duos nau­dos – iš­ju­dins ap­mi­ru­sią par­la­men­ti­nę dip­lo­ma­ti­ją.

Rei­ka­lin­gas susitikimas

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pa­sa­ko­jo, kad toks su­si­ti­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas sie­kiant in­for­muo­ti par­la­men­ta­rus apie tai, kas šiuo me­tu vyks­ta mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ko­je, ko­kie yra es­mi­niai šios sri­ties pri­ori­te­tai. „Kad bū­tų dau­giau ar ma­žiau bend­ra Lie­tu­vos po­zi­ci­ja. Už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je vei­kia daug ins­ti­tu­ci­jų, su­bjek­tų, po­li­ti­kų, to­dėl yra idė­ja iš­klau­sy­ti mi­nis­trą, o vė­liau pa­si­keis­ti nuo­mo­nė­mis. Tai svar­bus ren­gi­nys, to­kius su­si­ti­ki­mus rei­kė­tų reng­ti pe­rio­diš­kai, nes ne vi­si su­ge­ba, spė­ja su­sek­ti ar­ba in­ten­sy­viai do­mi­si, kas vyks­ta. Sei­mo na­riai daž­nai bend­rau­ja su ži­niask­lai­da, už­sie­nio par­tne­riais, to­dėl bū­ti­na ži­no­ti už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tus“, - pa­žy­mė­jo jis.

Kaip vie­nas svar­biau­sių mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­čių G. Kir­ki­las iš­sky­rė pa­gal­bą Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims, ypač Ukrai­nai, san­ty­kius su gre­ti­mo­mis vals­ty­bė­mis, in­ten­sy­vius ry­šius su Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ša­li­mis.

Va­žiuo­ja ten, kur kviečia

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis su­ti­ko, kad dip­lo­ma­ti­jos pri­ori­te­tų ap­ta­ri­mas par­la­men­te yra rei­ka­lin­gas. Anot jo, par­la­men­ti­nė dip­lo­ma­ti­ja Lie­tu­vo­je yra ap­mi­ru­si, jos reikš­mė nė­ra iki ga­lo su­pran­ta­ma. „To­dėl pa­pras­tai ne­pai­so­ma pri­ori­te­tų, par­la­men­ta­rai va­žiuo­ja ten, kur kvie­čia, šau­na į gal­vą, ar­ba vyks­ta­ma ru­ti­ni­nė­mis kryp­ti­mis, ku­rios yra svar­bios, bet nė­ra „de­gan­tys“ taš­kai. Duo­siu pa­pras­tą pa­vyz­dį – su ko­le­ga And­riu­mi Ku­bi­liu­mi ką tik grį­žo­me iš Ukrai­nos, kur da­ly­va­vo­me kon­fe­ren­ci­jo­se, su­si­ti­ki­muo­se su po­li­ti­kais, da­li­jo­mės la­bai kon­kre­čia pa­tir­ti­mi, pra­de­dant re­for­mo­mis, bai­giant po­li­ti­kos pri­sta­ty­mu už­sie­ny­je. Tai ukrai­nie­čiams, no­rin­tiems, kad juos su­pras­tų Va­ka­ruo­se, la­bai svar­bu. Sei­mo val­dy­ba ne­su­ti­ko ap­mo­kė­ti ke­lio­nės iš par­la­men­to lė­šų. Da­bar va­žiuo­ja­me į Gru­zi­ją, ku­ri tra­giš­kų Ukrai­nos įvy­kių fo­ne yra už­mirš­ta, nors ten da­ly­kai ir­gi ne­ko­kie. Sei­mo val­dy­ba iš­lei­do, bet pa­sa­kė, kad ap­si­mo­kė­tu­me ke­lio­nę“, - pa­sa­ko­jo A. Ažu­ba­lis.

Jis ti­ki­si, kad dis­ku­si­ja tu­rės nau­dos, dip­lo­ma­ti­jos pri­ori­te­tai taps aiš­kiai su­pran­ta­mi ir pa­gal juos bus pla­nuo­ja­mos Sei­mo na­rių ke­lio­nės, ko­man­di­ruo­tės į už­sie­nį. Kal­bė­da­mas apie svar­biau­sias už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tis, A. Ažu­ba­lis pa­žy­mė­jo, kad žo­džiai ne­re­tai ski­ria­si nuo dar­bų. Jis prieš­ta­rau­ja nau­jų am­ba­sa­dų stei­gi­mui. Esą tam nu­ma­ty­tus pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma skir­ti esa­moms dip­lo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms stip­rin­ti. „In­di­jo­je – dau­giau nei mi­li­jar­das gy­ven­to­jų, o mū­sų am­ba­sa­do­je De­ly­je dir­ba am­ba­sa­do­rius ir 2 dip­lo­ma­tai. Ką jie ga­li pa­da­ry­ti mi­li­jar­di­nė­je vals­ty­bė­je? Esu prieš eks­ten­sy­vią am­ba­sa­dų plė­trą, pri­si­den­giant nau­jų rin­kų pa­ieš­ka. Ge­riau jau at­kur­ti eko­no­mi­kos at­ašė eta­tus, ku­rie bu­vo su­ma­žin­ti per kri­zę“, - kal­bė­jo A. Ažu­ba­lis.

Pen­ki prioritetai

Pa­gal už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­tvir­tin­tą 2015-2017 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną nu­ma­ty­ti pen­ki veik­los pri­ori­te­tai. Ža­da­ma, skir­ti dė­me­sį eko­no­mi­nei dip­lo­ma­ti­jai ir taip pri­si­dė­ti prie ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo, ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo. Pa­vyz­džiui, nu­ma­ty­ta ska­tin­ti įmo­nes ieš­ko­ti nau­jų už­sie­nio rin­kų, siek­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pre­ky­bos ap­sau­gos prie­mo­nių efek­ty­vu­mo, dip­lo­ma­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis di­din­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nį sau­gu­mą.

Tarp pri­ori­te­tų – ir glau­des­nė są­vei­ka su Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO vals­ty­bė­mis, bend­ra­dar­bia­vi­mo su kai­my­nų ša­li­mis stip­ri­ni­mas. Ke­ti­na­ma pri­si­dė­ti prie re­gio­ni­nio ir tarp­tau­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mo, da­ly­vau­ti for­muo­jant NA­TO po­li­ti­ką bei stip­ri­nant tran­sat­lan­ti­nius ry­šius, taip pat – in­ten­sy­vin­ti už­sie­nio lie­tu­vių ry­šius su Lie­tu­va.