Seimui L. Graužinienė rašo septynetą
Ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo dar­bą par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė įver­tin­tų sep­ty­ne­tu de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je.

„Ver­ti­nu sep­ty­ne­tui“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė ji.

Var­dy­da­ma pa­grin­di­nius par­la­men­to dar­bus L.Grau­ži­nie­nė mi­nė­jo tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų įtei­si­ni­mą, šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą, kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą.

„Išs­kir­čiau tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų įsta­ty­mų pri­ėmi­mą, po il­gų dis­ku­si­jų ke­le­tą ka­den­ci­jų par­la­men­te žmo­nės tu­rė­jo ga­li­my­bę tie­sio­giai iš­si­rink­ti me­rą. Taip pat iš­skir­čiau vi­są kraš­to ap­sau­gos pa­ke­tą, šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą ir ki­tus įsta­ty­mus, su­si­ju­sius su vals­ty­bės sau­gu­mu, žmo­nių mū­sų sau­gu­mu, kur Sei­mas vie­nin­gai tą da­rė. Iš­skir­čiau tai, kad šis Sei­mas su­ge­bė­jo pa­si­ra­šy­ti po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mo tarp par­la­men­ti­nių par­ti­jų. Ir svar­biau­sia – ne tik pa­si­ra­šy­ti, bet ir jį vyk­dy­ti“, – tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Tarp svar­biau­sių Sei­mo dar­bų ji pa­mi­nė­jo ir so­cia­li­nio mo­de­lį pri­ėmi­mą.

„Bu­vo ras­ta jė­gų pri­im­ti vi­są so­cia­li­nę re­for­mą, so­cia­li­nį pa­ke­tą – 44 tei­sės ak­tus. Tai pro­jek­tas ne šiai die­nai, bet at­ei­čiai, ku­ris rei­ka­lin­gas vals­ty­bei. Ti­kiuo­si. kad jo la­bai stip­ri ne­su­ga­dins“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Tuo pa­čiu ji ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mui ne­už­te­ko va­lios pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą dėl Ro­lan­do Pa­kso, at­ve­riant jam ga­li­my­bę da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se.

„Ma­nau, kad tai ne­pa­da­rė gar­bės Sei­mui“, – tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

Sa­vo va­do­va­vi­mo par­la­men­tui ji ne­ver­ti­no.

„Sa­vęs ti­krai ne­ver­tin­siu, te­gu ver­ti­na ki­ti, rin­kė­jai įver­ti­no“, – sa­kė po­li­ti­kė.

L.Grau­ži­nie­nė į nau­ją par­la­men­tą ne­per­rink­ta.

Ji tvir­ti­no ap­gai­les­tau­jan­ti dėl vie­nos sa­vo žmo­giš­kos klai­dos, kai mi­nint Ko­vo 11-osios 25-me­tį Ka­ted­ros aikš­tė­je Vil­niu­je jai ne­pa­vy­ko sklan­džiai iš­tar­ti žo­džio „Lie-tu-va“.

„Pa­ti bu­vau re­ži­sie­rius vi­so to ren­gi­nio, pa­ti su­gal­vo­jau ir ti­krai dė­kin­ga žmo­nėms, su ku­riais kar­tu rea­li­za­vo­me, bet va­ka­re įvy­ko kaip įvy­ko. Ma­tyt, nuo­var­gis, pa­da­rė sa­vo. Tai bu­vo klai­da, dėl ku­rios la­bai per­gy­ve­nau. Ir pa­sau­lio čem­pio­nai čiuo­žė­jai nu­krin­ta šok­da­mi pa­sau­lio čem­pio­na­te, bet ke­lia­si ir čiuo­žia to­liau“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Ji sa­kė, kad bū­da­ma Sei­mo pir­mi­nin­ke su­si­dū­ru­si su pa­ty­čio­mis vie­šo­je erd­vė­je. Tai ypač pa­ju­tę jos vai­kai. Ki­ta ver­tus, L.Grau­ži­nie­nė tei­gė dėl to ne­pyks­tan­ti, sten­gia­si pri­si­min­ti po­zi­ty­vius da­ly­kus.

Ket­vir­ta­die­nį XI Sei­mas bai­gia dar­bą. Pir­ma­die­nį vyks pir­ma­sis nau­jo­jo par­la­men­to po­sė­dis.