Seimui gresia likti be opozicijos lyderio
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) vil­tys gau­ti Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio kė­dę vis la­biau tols­ta. Nors to­kiam no­rui iš­si­pil­dy­ti trūks­ta vos vie­no bal­so, nė vie­na iš par­la­men­to ma­žu­mai pri­klau­san­čių frak­ci­jų ne­links­ta par­em­ti kon­ser­va­to­rių.

Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė jė­ga – TS-LKD – vei­kiau­siai ne­si­ti­kė­jo, kad, at­ro­dy­tų, ne­sun­kiai pa­sie­kia­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­tas ga­li iš­sprūs­ti iš ran­kų. Kol kas nė vie­na iš ke­tu­rių par­la­men­to ma­žu­mai pri­klau­san­čių frak­ci­jų ne­ro­do no­ro, kad šios par­ei­gos ati­tek­tų kon­ser­va­to­riams.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ar­ba jų koa­li­ci­ja tu­ri dau­giau kaip pu­sę par­la­men­to ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, to­kios frak­ci­jos se­niū­nas ar koa­li­ci­jos va­do­vas yra va­di­na­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riu. Kaip bu­vu­sia­me, taip ir šia­me par­la­men­te opo­zi­ci­jos bran­duo­lį su­da­ro TS-LKD frak­ci­ja, ku­riai pri­klau­so 31 na­rys, ir Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­ja (14 na­rių). Kad dirbs opo­zi­ci­jo­je, taip pat pa­sis­kel­bė 8 na­rius tu­rin­ti „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) frak­ci­ja. Ma­žu­ma, ku­ri lai­ky­sis ne­utra­lios po­zi­ci­jos, li­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai. Jų ir­gi yra 8. Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­so 2 tau­tos iš­rink­tie­ji.

Sei­mo sen­bu­viai pri­si­me­na, kad be opo­zi­ci­jos ly­de­rio par­la­men­tas bu­vo li­kęs prieš 20 me­tų, kai tuo­me­tė Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nė dar­bo par­ti­ja dėl šio pos­to ne­su­si­ta­rė su so­cial­de­mo­kra­tais.

Per gal­vą ne­si­vers

Tar­tis su ki­to­mis ma­žu­mos frak­ci­jo­mis dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­to TS-LKD frak­ci­ja yra įpa­rei­go­ju­si sa­vo se­niū­ną Gab­rie­lių Lands­ber­gį ir vie­ną jo pa­va­duo­to­jų Jur­gį Raz­mą. Šis va­kar „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, kad kol kas ne­bu­vo jo­kių de­ry­bų šiuo klau­si­mu su ki­to­mis frak­ci­jo­mis. „Bu­vo tik ne­įpa­rei­go­jan­čių po­kal­bių dėl ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir jo for­mų“, – aiš­ki­no kon­ser­va­to­rius.

Anot J. Raz­mos, apie tai šne­kė­ta­si su LS frak­ci­jos se­niū­nu Eu­ge­ni­ju­mi Gent­vi­lu. „Ta­čiau tu­ri­nio, ma­tyt, dar ne­rei­kė­tų ko­men­tuo­ti“, – sa­kė jis. Ar bus kal­ba­ma ir su ki­to­mis ma­žu­mos frak­ci­jo­mis, TS-LKD se­niū­no pa­va­duo­to­jas ne­no­rė­jo at­skleis­ti. „Ne­rei­kia gal­vo­ti, kad tas opo­zi­ci­jos ly­de­ris yra kaž­kas to­kio, dėl ko tu­rė­tu­me vers­tis per gal­vą. Taip, to­kia ga­li­my­bė Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta. Bet tu­ri­me ga­na gau­sią frak­ci­ją, jos va­do­vą, ku­ris ir ga­li skelb­ti mū­sų po­zi­ci­ją“, – dės­tė J. Raz­ma.

Ta­čiau jis su­ti­ko, kad Sta­tu­tas opo­zi­ci­jos va­do­vui su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių. Ly­de­ris tu­ri tei­sę kal­bė­ti po­sė­dy­je be ei­lės, pir­mas už­duo­ti klau­si­mą per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Be to, jis yra Sei­mo val­dy­bos na­rys.

Kon­ser­va­to­rių rūpestis

Anot li­be­ra­lų se­niū­no E. Gent­vi­lo, opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­tas – kon­ser­va­to­rių prob­le­ma. „Mums tai nė­ra gal­vos skaus­mas. Sa­vo rin­kė­jams esa­me pa­ža­dė­ję, kad bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je jo­kių koa­li­ci­jų su nie­kuo ne­su­da­ry­si­me. Sa­vo pa­ža­dą te­sė­si­me. O jei kon­ser­va­to­riams taip rei­kia to pos­to, te­gul „pa­sis­ko­li­na“ Pe­trą Gra­žu­lį ir tu­rės dau­gu­mą“, – iro­ni­za­vo jis.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nas Li­nas Bal­sys pri­si­pa­ži­no ne­la­bai su­pra­tęs, apie ką su juo kal­bė­jo kon­ser­va­to­riai. „Mes, Miš­rios gru­pės na­riai, ne­ga­li­me pri­si­dė­ti prie jo­kios koa­li­ci­jos, esa­me toks keis­tas, nie­kam ne­prik­lau­san­tis da­ri­nys. O kad ei­čiau pas kon­ser­va­to­rius, bū­tų kai kas iš fan­tas­ti­kos sri­ties“, – par­eiš­kė L. Bal­sys.

Tuo me­tu „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis tei­gė iš kon­ser­va­to­rių kol kas ne­ga­vęs jo­kių pa­siū­ly­mų dėl bend­ros veik­los opo­zi­ci­jo­je. To­dėl ir jos ly­de­rio klau­si­mo šios frak­ci­jos na­riai ne­svars­tė. Ta­čiau R. Že­mai­tai­tis pri­si­pa­ži­no, kad jį glu­mi­na da­bar­ti­nis kon­ser­va­to­rių el­ge­sys. „Ma­to­me aro­gan­ci­ją, ne­no­rą su nie­kuo tar­tis. Jie ma­no esan­tys šau­niau­si ir to­bu­liau­si“, – sa­kė „tvar­kie­tis“ ir pri­dū­rė abe­jo­jan­tis, ar to­kios skir­tin­gos po­li­ti­nės jė­gos ga­lė­tų su­da­ry­ti su­tar­tį.

LLRA-KŠS frak­ci­jos se­niū­nės Ri­tos Ta­ma­šū­nie­nės nuo­mo­ne, LLRA-KŠS ir TS-LKD koa­li­ci­ja „bū­tų keis­to­kas da­ri­nys“. Juo­lab kad LLRA-KŠS nė­ra opo­zi­ci­ja, ji lai­ko­si ne­utra­lios po­zi­ci­jos. „Ne­bū­tų lo­gi­kos, jei mes rink­tu­me opo­zi­ci­jos ly­de­rį“, – tvir­ti­no frak­ci­jos se­niū­nė.

Svar­bus vaid­muo

Anot My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės, jei Sei­mo ma­žu­ma ne­su­ge­bė­tų su­si­tar­ti dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­to, tai bū­tų la­bai rim­tas sig­na­las, kad tu­rė­si­me ne kons­truk­ty­viai dir­ban­čią opo­zi­ci­ją. „Tuo­met ją su­da­ran­čios frak­ci­jos tam ti­kra pra­sme dis­kre­di­tuo­tų sa­ve, pa­de­mons­truo­tų ne­su­ge­bė­ji­mą kal­bė­tis, su­si­tar­ti ir at­sto­vau­ti sa­vo rin­kė­jų in­te­re­sams“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gė.

Anot jos, svar­biau­sias opo­zi­ci­jos ly­de­rio tiks­las – kon­so­li­duo­ti, telk­ti ir steng­tis keis­ti opo­zi­ci­jos vei­dą, kad šis tap­tų ryš­kus. R. Ur­bo­nai­tės žo­džiais, sa­ky­ti, jog Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris yra ne­svar­bus, ne­ob­jek­ty­vu. „Nuo to, ar ge­rai dir­ba ly­de­rio su­telk­ta opo­zi­ci­ja, pri­klau­so vi­sų Sei­mo dar­bų re­zul­ta­tas“, – pa­žy­mė­jo ji. Po­li­to­lo­gės nuo­mo­ne, Sei­mo opo­zi­ci­jos ne­pa­kan­ka­mo pro­duk­ty­vu­mo prob­le­ma ga­na se­na. „No­rė­čiau, jog opo­zi­ci­ja ir ypač jos ly­de­ris kon­so­li­duo­tų pa­čią opo­zi­ci­ją kons­truk­ty­viai kri­ti­kuo­ti, ge­ne­ruo­ti al­ter­na­ty­vius pa­siū­ly­mus, kad bū­tų eli­mi­nuo­tos grės­mės, ky­lan­čios, kai opo­zi­ci­ja yra silp­na“, – kal­bė­jo R. Ur­bo­nai­tė.