Seimui gali pritrūkti valios susimažinti
Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­čiam Sei­mui ke­ti­na pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių ir keis­ti rin­ki­mų da­tą. Ta­čiau eks­per­tai spė­ja, kad ir šį­kart po­li­ti­kų spren­di­mą lems ne vals­ty­bi­niai, o as­me­ni­niai in­te­re­sai.

Per pa­sta­ruo­sius po­rą de­šimt­me­čių re­ti Sei­mo me­tai ap­siei­da­vo be ini­cia­ty­vų ma­žin­ti par­la­men­ta­rų skai­čių. Vi­zi­jų, kiek Sei­me tu­rė­tų bū­ti tau­tos iš­rink­tų­jų, bū­ta įvai­rių – nuo 71 iki 121. Gau­sus bū­rys Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rių, pa­lai­ko­mų Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vų, šį­kart siū­lo auk­so vi­du­rį – Sei­mo na­rių ma­žin­ti iki 101. O kad nau­jai iš­rink­tai val­džiai ne­tek­tų pri­klau­sy­ti nuo se­no­sios va­lios, ypač šios par­eng­to biu­dže­to, Sei­mo rin­ki­mus iš spa­lio mė­ne­sio siū­lo­ma per­kel­ti į an­trą ko­vo sek­ma­die­nį.

Ki­toms frak­ci­joms LVŽS už­mo­jai di­de­lio en­tu­ziaz­mo ne­ke­lia. To­dėl ir prog­no­zuo­ti, ar gau­sią dau­gu­mą tu­rin­tiems „vals­tie­čiams“ pa­vyks su­ma­žin­ti Sei­mą, ven­gia­ma. Kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, už ją tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai. Bal­sa­vi­mas ren­gia­mas du kar­tus.

Kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vai ne­ma­no, kad siū­lo­mos pa­tai­sos ga­lė­tų kel­ti pa­vo­jų de­mo­kra­ti­jai. Ta­čiau po­li­to­lo­gai at­krei­pia dė­me­sį, kad par­la­men­ta­rų skai­čiaus ma­ži­ni­mas ga­li su­kel­ti dau­giau gal­vos skaus­mo, nei duo­ti nau­dos.

Du pro­jek­tai

Pa­tai­sų ini­cia­to­rius LVŽS ly­de­ris bei frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­abe­jo­ja, kad ma­žin­ti Sei­mo na­rių lo­giš­ka, mat dėl di­džiu­lės emig­ra­ci­jos ir ki­tų veiks­nių ša­ly­je yra ma­žiau gy­ven­to­jų. Anot R. Kar­baus­kio, ar Sei­mo na­rių bus 141, ar 101, pri­nci­pi­nės įta­kos par­la­men­to dar­bo ko­ky­bei tai ne­tu­rės, bet leis su­tau­py­ti ke­lis mi­li­jo­nus biu­dže­to lė­šų.

Sei­me eg­zis­tuo­ja ir ki­tas Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo va­rian­tas: par­la­men­ta­rų siū­lo­ma ma­žin­ti iki 111. Per­nai rug­sė­jį to­kiam tuo­me­čio „dar­bie­čio“, da­bar val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Va­len­ti­no Bu­kaus­ko pro­jek­tui anuo­me­tis Sei­mas pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo. Par­la­men­ta­ras tei­gė ne­ke­ti­nan­tis at­si­sa­ky­ti sa­vo su­ma­ny­mo ir ža­dė­jo siū­ly­ti ko­le­goms dėl jo bal­suo­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją.

V. Bu­kaus­kas ti­ki­no rė­mę­sis sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, kad nuo 1992 me­tų gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 22 pro­cen­tais. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ma­ži­nant par­la­men­ta­rų teks keis­ti ir pa­čią rin­ki­mų sis­te­mą. „Ne­ži­nau, ar „vals­tie­čiai“ tu­ri vi­zi­ją, ko­kia ta sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti? Gal lik­si­me prie se­no­sios sis­te­mos? Ma­nau, tai bū­tų su­dė­tin­ga“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LSDP frak­ci­jos at­sto­vas.

Jo nuo­mo­ne, rei­kė­tų rink­tis pro­por­ci­nę sis­te­mą, ku­ri bū­tų pa­pras­tes­nė ir pa­trauk­les­nė rin­kė­jams. Anot V. Bu­kaus­ko, LVŽS pa­teik­tų Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo pro­jek­tų LSDP frak­ci­ja kol kas ne­ap­ta­ri­nė­jo.

Ma­to in­te­lek­ti­nę mažakraujystę

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys, bu­vęs opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ste­bė­jo­si nau­jos val­džios po­mė­giu svars­ty­ti ne pa­čius svar­biau­sius vals­ty­bei klau­si­mus. „Pa­siū­ly­mus ver­ti­nu skep­tiš­kai. Ne­ma­tau rim­tų ar­gu­men­tų, ko­dėl bū­tent da­bar rei­kė­tų svars­ty­ti tas pa­tai­sas, nes jos iš es­mės nie­ko ne­kei­čia. Ne čia yra Lie­tu­vos prob­le­mos. Ma­tau, kad ir nau­jo­ji val­džia ser­ga in­te­lek­ti­ne ma­ža­krau­jys­te“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Ku­bi­lius.

Anot jo, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, kur gy­ven­to­jų kur kas ma­žiau nei Lie­tu­vo­je, yra po 101 par­la­men­ta­rą. „Tad ko­dėl ir Lie­tu­vo­je siū­lo­ma tu­rė­ti tiek pat? Ki­tas da­ly­kas – ar su­ma­ny­mo grin­di­mas gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mu nė­ra su­si­tai­ky­mas su emig­ra­ci­ja? Jei žmo­nės iš­vy­ko, gal jiems ne­be­rei­kia at­sto­vau­ti Sei­me? Ma­no nuo­mo­ne, tai klai­din­ga lo­gi­ka“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius. Jis kri­ti­ka­vo ir siū­ly­mą keis­ti rin­ki­mų da­tą. „Ką tai reiš­kia Sei­mą rink­ti pa­va­sa­rį? Pu­sę me­tų nau­jo­ji val­džia tu­rės gy­ven­ti su se­no­sios par­eng­tu biu­dže­tu“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las taip pat nie­kam ti­ku­siais va­di­no ar­gu­men­tus, esą Sei­mą rei­kia ma­žin­ti dėl su­men­ku­sio gy­ven­to­jų skai­čiaus. „Tuo­met klaus­ki­me ki­taip – ar su­ma­žė­jo Lie­tu­vos pi­lie­čių? Ne­su­ma­žė­jo. To­dėl mi­nė­tas ar­gu­men­tas ro­do, kad tar­si nu­ra­šo­me tuos pi­lie­čius, ku­rie į už­sie­nį yra iš­vy­kę lai­ki­nai ar vi­sam lai­kui. Tu­ri­me juos in­teg­ruo­ti, o ne at­sis­vei­kin­ti su jais“, – dės­tė E. Gent­vi­las. To­dėl, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, jei ir ga­li­ma bū­tų tar­tis dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo, tai tik pa­si­tel­kus ki­to­kių ar­gu­men­tų.

De­mo­kra­ti­jai ne­pa­kenk­tų

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, siū­lo­mos pa­tai­sos ne­pa­da­ry­tų ža­los bend­rai kons­ti­tu­ci­nei sis­te­mai ir de­mo­kra­ti­jai.

„Kiek tu­rė­tų bū­ti Sei­mo na­rių – 141, 121 ar 111, yra dis­ku­si­jų rei­ka­las“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė tei­si­nin­kas. Be to, jo ma­ny­mu, rin­ki­mų da­tos per­kė­li­mas į pa­va­sa­rį bū­tų ra­cio­na­lus žings­nis. V. Sin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kaip 1992-ai­siais, kai iš es­mės su­ski­lu­si Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba ne­be­ga­lė­jo pri­im­ti spren­di­mų, te­ko rink­ti nau­ją Sei­mą. To­dėl spa­lio 25 die­ną vy­ko re­fe­ren­du­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo ir Sei­mo rin­ki­mai. Ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja vi­siš­kai ki­to­kia.

„A­tė­jęs nau­jas Sei­mas pa­vel­di anks­tes­nės val­džios nu­ma­ty­tus ki­tų me­tų dar­bus ir nie­ko ne­ga­li iš es­mės pa­keis­ti, tik at­lik­ti kos­me­ti­nius pa­tai­sy­mus. To­dėl bū­tų ra­cio­na­lu, jei Sei­mas bū­tų ren­ka­mas anks­čiau, ir nau­jo­ji dau­gu­ma ga­lė­tų ge­riau įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas“, – sa­kė kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas.

Ta­čiau jis abe­jo­jo, ar Sei­mui pa­vyks su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti. „Iš kar­to su­ma­žė­tų ga­li­my­bė pa­tek­ti į Sei­mą – tiek par­ti­joms, tiek vien­man­da­ti­nin­kams. To­dėl prieš bal­suo­da­mas kiek­vie­nas par­la­men­ta­ras, ma­tyt, gal­vos ne tik apie vals­ty­bės rei­ka­lus ar­ba vie­šą­jį in­te­re­są, bet ir apie sa­vo pers­pek­ty­vas. Su­rink­ti 94 bal­sus nė­ra leng­va, pa­tai­sų ini­cia­to­riams teks įti­ki­nė­ti ko­le­gas. Ne­su ti­kras, ar Sei­mas bus pa­jė­gus įtvir­tin­ti to­kias pa­tai­sas“, – kal­bė­jo V. Sin­ke­vi­čius.

Ne panacėja

Po­li­to­lo­gės Ri­mos Ur­bo­nai­tės žo­džiais, pa­siū­ly­mas ma­žin­ti Sei­mo na­rių yra la­biau nu­lem­tas po­li­ti­kų no­ro įtik­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nei. Kaip ti­ki­no ji, jo­kių prob­le­mų to­kie pro­jek­tai ne­spren­džia.

„Vi­siš­kai ne­si­gi­li­na­ma į ma­ži­ni­mo pa­sek­mes. Ne kar­tą kons­ta­tuo­ta, kad mū­sų Sei­mas net pa­gal su­ma­žė­ju­sį gy­ven­to­jų skai­čių yra įpras­to dy­džio, iš­skir­ti­nu­mo čia nė­ra. Ki­ta ver­tus, la­bai svar­bu, kad bū­tų iš­sau­go­ma tam ti­kra Sei­mo frag­men­ta­ci­ja – tu­ri bū­ti skir­tin­gos frak­ci­jos, ku­rios vyk­do vi­di­nę par­la­men­to kon­tro­lę. Su­ma­ži­nus par­la­men­ta­rų skai­čių, ga­li nu­tik­ti taip, kad val­džia at­si­durs vie­nos po­li­ti­nės jė­gos ran­ko­se, o opo­zi­ci­ja bus la­bai silp­na“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gė.

Dar vie­na bė­da – su­siau­rė­tų rin­kė­jų ga­li­my­bė rink­tis, at­si­ras­tų „ats­to­va­vi­mo klau­si­mas“. „Pa­na­šiai nu­ti­ko įtei­si­nus tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus. Rin­kė­jų va­lia bu­vo pa­ten­kin­ta, bet iš es­mės nie­kas ne­pa­si­kei­tė, nes ne­bu­vo po­li­ti­nės va­lios pa­keis­ti me­ro ga­lias ir pert­var­ky­ti vi­są me­cha­niz­mą. Su­ma­ži­nus Sei­mą gal ir bus su­tau­py­ti ke­li mi­li­jo­nai, bet ga­li kil­ti kur kas ryš­kes­nių prob­le­mų. Tai ti­krai nė­ra pa­na­cė­ja“, – tei­gė R. Ur­bo­nai­tė.

Dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­ti ke­li re­fe­ren­du­mai, ta­čiau jie ne­pa­vy­ko. Pa­gal da­bar­ti­nes kvo­tas vie­nas Sei­mo na­rys pri­va­lo at­sto­vau­ti maž­daug 17,7 tūkst. rin­kė­jų, to­dėl ir ren­ka­mas 141 par­la­men­ta­ras. Jei bū­tų nu­spręs­ta rink­ti ma­žiau par­la­men­ta­rų, kvo­tas tek­tų keis­ti, ir vie­nas Sei­mo na­rys pri­va­lė­tų at­sto­vau­ti di­des­niam rin­kė­jų skai­čiui.