Seimui atsisakius automobilių nuomos, išlaidos parlamentinei veiklai nesumažėjo
Nors nau­ja­sis Sei­mas at­si­sa­kė au­to­mo­bi­lių nuo­mos biu­dže­to lė­šo­mis, nau­jie­ji par­la­men­ta­rai mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja par­la­men­ti­nei veik­lai nu­ma­ty­tas iš­lai­das.

At­sis­kai­ty­da­mi už par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas per pir­muo­sius ka­den­ci­jos mė­ne­sius – pu­sę lap­kri­čio ir gruo­dį, cen­tas į cen­tą vi­są su­mą, t. y. 1217,85 eu­ro iš­nau­do­jo apie 30 Sei­mo na­rių nau­jo­kų iš 82, per 20 jų iš­lei­do maž­daug po tūks­tan­tį eu­rų, ro­do Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pa­skelb­tos iš­lai­dų su­ves­ti­nės nuo ka­den­ci­jos pra­džios.

Tarp par­la­men­ta­rų, skru­pu­lin­gai su­dė­lio­ju­sių iš­lai­das iki pa­sku­ti­nio cen­to – Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai Vir­gi­li­jus Alek­na, Gin­ta­ras Vai­če­kaus­kas, Jo­nas Var­ka­lys, „vals­tie­čiai“ Pe­tras Va­liū­nas, Sta­sys Tu­mė­nas, To­mas To­mi­li­nas, Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Jus­tas Džiu­ge­lis, kon­ser­va­to­riai Gin­ta­rė Skais­tė, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Pū­kas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vas Čes­la­vas Ol­ševs­kis ir ki­ti.

Šia­me są­ra­še yra ir į skan­da­lą įsi­pai­nio­ju­si „vals­tie­tė“ Gre­ta Kil­di­šie­nė, ji nau­do­jo­si iš par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ sa­vo ma­mos nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu. Frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja trans­por­tui eksp­loa­tuo­ti ir su­si­ju­sioms iš­lai­doms pa­nau­do­jo per 600 eu­rų, gė­lėms ir su­ve­ny­rams – per 400 eu­rų, dar 170 eu­rų sky­rė vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­goms; ly­giai 1 217,85 eu­ro.

Iš vi­so par­la­men­ti­nei veik­lai nu­ma­ty­tų lė­šų ne­pa­lie­tė trys nau­jie­ji Sei­mo na­riai: kon­ser­va­to­riai Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Gab­rie­lius Lands­ber­gis, so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Ge­ro­kai ma­žes­nė­mis iš­lai­do­mis taip pat iš­sis­ky­rė „vals­tie­čiai“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša (apie 200 eu­rų), Sta­sys Ja­ke­liū­nas (per 400 eu­rų), Ar­vy­das Ne­kro­šius (per 400 eu­rų), Ag­nė Ši­rins­kie­nė (per 400 eu­rų), kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė (be­vei 300 eu­rų), „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vė Auš­ra Mal­dei­kie­nė (per 400 eu­rų).

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pa­nau­do­jo be­veik 400 eu­rų, o Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis – per 500 eu­rų, ta­čiau jiems dėl ap­sau­gos pri­va­lu va­ži­nė­ti tar­ny­bi­niu trans­por­tu.

Tuo me­tu par­la­men­to sen­bu­vių iš­lai­dų at­as­kai­ta pa­tei­kia­ma už vi­sus pra­ėju­sius me­tus, ne­išs­ki­riant nau­jo­sios ka­den­ci­jos pir­mų­jų mė­ne­sių. Tra­di­ciš­kai di­des­nė da­lis par­la­men­ta­rų per me­tus iš­nau­do­jo mak­si­ma­lią ar ne­to­li­mą jai su­mą. Per vi­sus 2016 me­tus par­la­men­ta­rai ga­lė­jo pa­nau­do­ti šiek tiek dau­giau kaip po 9 tūkst. eu­rų.

Iš par­la­men­to sen­bu­vių ma­žo­mis iš­lai­do­mis, pa­ly­gin­ti su di­džio­sios da­lies ko­le­gų iš­nau­do­tais 8–9 tūkst. eu­rų, iš­sis­ky­rė so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las su pa­nau­do­tais dau­giau kaip 400 eu­rų iš per­nai nu­ma­ty­tos su­mos.

At­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad par­la­men­ta­rai su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms per­nai pa­nau­do­jo per pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, ta­čiau jo­je at­sis­pin­di tik da­bar­ti­nio Sei­mo na­riai, t. y. di­džią­ją da­lį 2016 me­tų par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nau­do­ju­sių, bet per spa­lį vy­ku­sius rin­ki­mus ne­per­rink­tų maž­daug 80 Sei­mo na­rių duo­me­nys ne­tei­kia­mi. Iš vi­so per me­tus par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms iš­lei­džia­ma dau­giau kaip 1 mln. eu­rų.

Par­la­men­ta­rui per mė­ne­sį šioms iš­lai­dos ski­ria­ma vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio su­ma, šiuo me­tu ji sie­kia ne­to­li 800 eu­rų.