Seimų švytuoklė – Lietuvos tradicija
Sei­me at­si­ra­sian­tys 82 po­li­ti­kos nau­jo­kai, ku­rių di­džią­ją da­lį at­si­ve­da rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), nė­ra vi­siš­ka nau­jie­na Lie­tu­vos par­la­men­te. 2000 me­tais dar­bą Sei­me pra­dė­jo 105 nau­ji po­li­ti­kai iš 141, o dau­gu­mą jų iš­kė­lu­sios par­ti­jos taip pat ne­bu­vo tra­di­ci­nės kai­rės ar de­ši­nės at­sto­vės.

Kar­tu su LVŽS į Sei­mą pa­te­ko 56 po­li­ti­kai: trys jų dir­ba ir šios ka­den­ci­jos par­la­men­te, dar ke­tu­ri, taip pat ir par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, tu­ri anks­tes­nio par­la­men­ti­nio dar­bo pa­tir­ties. Dar 9 Sei­mo „nau­jo­kus“ – tie­sa, vie­nas iš jų, Tra­kų-Vie­vio apy­gar­do­je iš­rink­tas Jo­nas Lie­sys, anks­čiau yra ėjęs par­la­men­ta­ro par­ei­gas – jį at­si­ve­da Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS), iš vi­so lai­mė­jęs 14 man­da­tų.

Anks­čiau į Sei­mą ne­bu­vo iš­rink­ti ir 7 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) at­ves­ti nau­jie­ji po­li­ti­kai, taip pat – šios par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis, ra­ga­vęs tik eu­ro­par­la­men­ta­ro duo­nos. Trys nau­ji po­li­ti­kai at­ei­na su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT), du at­sto­vaus Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP), pir­mą kar­tą dar­bą Sei­me pra­dės ir ke­le­tas pa­vie­nių nau­jai iš­rink­tų par­la­men­ta­rų.

Sei­mo sen­bu­vių nau­ja­ja­me par­la­men­te liks vos dau­giau nei treč­da­lis – 59. Il­giau­siai iš jų dir­ba so­cial­de­mo­kra­tai Ire­na Šiau­lie­nė, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas bei TS-LKD at­sto­vas And­rius Ku­bi­lius, į Sei­mą ren­ka­mi nuo 1992-ųjų, taig, jau 24 me­tus. Po 22 me­tus pi­lie­čiams at­sto­vau­ja LS na­rys Kęs­tu­tis Gla­vec­kas (Sei­me dir­ba nuo 1990-ųjų, bet 1992–1996 me­tais bu­vo pa­da­ręs per­trau­ką), taip pat kon­ser­va­to­riai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė (nuo 1990-ųjų, per­trau­ka pa­da­ry­ta 1992–1996 me­tais) ir Ema­nue­lis Zin­ge­ris (nuo 1990 me­tų, per­trau­ka – 2000–2004 me­tais).

„Tai, jog at­ei­na nau­ji Sei­mo na­riai, ne­reiš­kia, kad su­griū­va po­li­ti­nė ar par­ti­nė sis­te­ma. Net ir sta­bi­liau­siais me­tais Lie­tu­vo­je po rin­ki­mų keis­da­vo­si iki treč­da­lio Sei­mo na­rių. Da­bar Sei­me tu­rė­si­me nau­jai at­ei­nan­čią LVŽS, ta­čiau ji nė­ra po­li­ti­kos nau­jo­kė, nes vei­kia nuo 1990 me­tų, jai at­sto­vau­ta Sei­me. Tra­di­ci­nė­se par­ti­jo­se taip pat ma­to­me nau­jų vei­dų – tai at­sklei­džia rin­kė­jų va­lią, o kar­tu ro­do tam ti­krą at­si­nau­ji­ni­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas.

Per­ga­lė – dar ne laimėjimas

Šio po­li­to­lo­go tei­gi­mu, ge­ras ne­ti­kė­tai po­li­ti­kos are­no­je su­spin­din­čių par­ti­jų pa­si­ro­dy­mas vie­nuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dar nie­ko ne­reiš­kia. „Po­li­ti­kos moks­lo teo­ri­jo­se esu ra­šęs, kad tu­rė­tų bū­ti tre­ji iš ei­lės rin­ki­mai, ku­rie par­ody­tų, kaip par­ti­jai se­ka­si įsit­vir­tin­ti vi­suo­me­nė­je. Nau­jos par­ti­jos kar­tais bū­na pla­čiai at­sto­vau­ja­mos Sei­me, vė­liau, me­tams bė­gant, kai ku­rių iš jų įta­ka ga­li blės­ti ir net vi­sai iš­nyk­ti. Taip bu­vo ne kar­tą – kai ku­rios nau­jai su­si­kū­ru­sios par­ti­jos iš­ny­ko jau po pir­mų­jų rin­ki­mų, kaip at­si­ti­ko su Arū­no Va­lins­ko ves­ta „Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja“ ar Ne­rin­gos Venc­kie­nės su­bur­tu „Drą­sos ke­liu“, ki­tos iš­bu­vo tris ar ke­tu­ris rin­ki­mų cik­lus, kaip Dar­bo par­ti­ja ar iš es­mės ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas““, – kal­bė­jo M. Jur­ky­nas.

Ma­si­nė Sei­mo na­rių kai­ta su kiek­vie­nais rin­ki­mais Lie­tu­vos po­li­ti­nei sis­te­mai bū­din­ga nuo pir­mų­jų Ne­prik­lau­so­my­bės me­tų. Kai 1992 me­tais vie­nin­te­lį kar­tą Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je pa­ti sa­ve pa­lei­do vos dve­jus me­tus dir­bu­si Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba-At­ku­ria­ma­sis Sei­mas (AT-AS), į nau­jai iš­rink­tą par­la­men­tą pa­te­ko net 101 iki tol di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je ne­dir­bęs as­muo. Dau­giau­sia nau­jo­kų at­ve­dė Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nė dar­bo par­ti­ja (LDDP) – 74 žmo­nes, tai lei­do for­muo­ti Vy­riau­sy­bę be ki­tų pa­gal­bos. Tie­sa, po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo to­kia per­ga­lė ne­ga­ran­ta­vo – per to Sei­mo, dir­bu­sio vals­ty­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­piu, veik­los me­tus pa­si­kei­tė net trys Vy­riau­sy­bės.

„Pa­me­nu, kai at­ėjo­me į Sei­mą 1992 me­tais. Pri­rei­kė bent pus­me­čio su­pras­ti, kur kas yra, ir ką rei­kia da­ry­ti. Ne­svar­bu, tu aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius ar ei­li­nis žmo­gus – vi­siems te­ko mo­ky­tis. Gal mums bu­vo leng­viau tik dėl to, kad po­li­ti­ko­je vi­si iš es­mės bu­vo­me nau­jo­kai, nes juk AT-AS dir­bo tik dve­jus me­tus, nie­kas mū­sų ne­kvai­li­no ir dėl klai­dų kai­lio ne­skalb­da­vo. Da­bar ar pa­da­rei ką nors, ar ne, vis tiek gau­ni“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo nuo 1992-ųjų Sei­mo na­rio par­ei­gas ei­nan­tis LSDP at­sto­vas A. Sa­la­ma­ki­nas.

2000-aisiais rinkėjų valia Seime vėl įvyko lūžis - į Seimą buvo išrinkti net 105 naujokai./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Su­ko­si į dešinę

Po kai­rių­jų val­dy­mo me­tų Lie­tu­vos žmo­nių sim­pa­ti­jos pa­si­su­ko į de­ši­nę – da­bar­ti­nei TS-LKD tai bu­vo iki šiol sėk­min­giau­si rin­ki­mai, at­ne­šę 70 man­da­tų. Su­si­ta­rę su 16 vie­tų Sei­me lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vais, jie su­da­rė val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ir for­ma­vo Vy­riau­sy­bę – jos su­dė­tis taip pat kei­tė­si tris kar­tus.

Sta­bi­lu­mo ne­bu­vo ir pa­čio­je TS-LKD. 1999-ųjų spa­lį iš šios par­ti­jos pa­si­trau­ku­sių L. And­ri­kie­nės (ji da­bar vėl pri­klau­so šiai or­ga­ni­za­ci­jai – red.), Ire­nos And­riu­kai­tie­nės, Vid­man­to Žie­me­lio bu­vo įkur­ta Tė­vy­nės liau­dies par­ti­ja, 2000-ųjų lie­pą nuo kon­ser­va­to­rių at­ski­lo bu­vu­sio par­ti­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Vag­no­riaus ša­li­nin­kai, įkū­rę ne­beeg­zis­tuo­jan­čią Nuo­sai­kių­jų kon­ser­va­to­rių są­jun­gą.

1996-ųjų Sei­me iš vi­so bu­vo net 92 nau­jo­kai, tie­sa, ke­tu­riems jų bu­vo te­kę dirb­ti AT-AS. Tais me­tais vy­kę rin­ki­mai į po­li­ti­ką at­ve­dė da­bar to­kius ge­rai ži­no­mus as­me­nis kaip kon­ser­va­to­riai Ire­na De­gu­tie­nė ir Jur­gis Raz­ma, da­bar­ti­nį so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, LVŽS ly­de­rį R. Kar­baus­kį, įvai­rioms par­ti­joms at­sto­va­vu­sį „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį.

Pa­si­ti­kė­jo „Nau­ją­ja politika“

2000-ai­siais rin­kė­jų va­lia Sei­me vėl įvy­ko lū­žis: iš 141 anks­tes­nio po­li­ti­ko po rin­ki­mų man­da­tus iš­sau­go­jo vos 36, į Sei­mą bu­vo iš­rink­ti 105 nau­jo­kai. Be to, rin­kė­jai ne­pa­ro­dė aiš­kios sim­pa­ti­jos kai­rie­siems, kaip ga­li­ma bu­vo ti­kė­tis, va­do­vau­jan­tis „po­li­ti­nės švy­tuok­lės“ teo­ri­ja. Nors į tų me­tų Sei­mą pa­te­ko 54 va­di­na­mo­sios so­cial­de­mo­kra­ti­nės koa­li­ci­jos, su­da­ry­tos iš LDDP, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ir Ru­sų są­jun­gos at­sto­vų, dau­giau sim­pa­ti­jų pel­nė va­di­na­ma­sis „Nau­jo­sios po­li­ti­kos“ blo­kas, ak­ty­viai rem­tas tuo­me­čio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus.

„Nau­jo­sios po­li­ti­kos“ koa­li­ci­ją su­for­ma­vo li­kus ke­le­riems me­tams iki rin­ki­mų su­bur­ta Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko va­do­vau­ta da­bar ne­beeg­zis­tuo­jan­ti „Nau­jo­ji są­jun­ga“, kon­ser­va­to­rius pa­li­ku­sio Ro­lan­do Pa­kso su­vie­ny­ti li­be­ral­de­mo­kra­tai (da­bar TT – red.), Lie­tu­vos cen­tro są­jun­ga ir Mo­der­nių­jų krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­ga. Ta­čiau ši koa­li­ci­ja iš­si­lai­kė trum­piau nei me­tus, o pa­skui val­džią pe­rė­mė su A. Pa­ulaus­ku su­si­ta­rę kai­rie­ji.

Bū­tent šia­me Sei­me į di­džią­ją are­ną iš­ėjo skan­da­lin­gai pa­gar­sė­jęs Vy­tau­tas Šus­taus­kas, po A. Pa­ulaus­ko spar­nu tą­kart pri­glaus­tas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) va­do­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

Vis nau­ji gelbėtojai

Per 2004-ųjų rin­ki­mus da­lies pi­lie­čių sim­pa­ti­jas už­ka­ria­vo prieš pat juos V. Us­pas­ki­cho įkur­ta Dar­bo par­ti­ja (DP). Ji iš­ko­vo­jo 39 man­da­tus ir at­ve­dė į Sei­mą vi­są bū­rį nau­jo­kų. Iš vi­so šia­me Sei­me li­ko 61 sen­bu­vis, at­ėjo 80 nau­jų na­rių, iš ku­rių tik 7 anks­čiau bu­vo dir­bę Sei­me. Nors tra­di­ci­nėms par­ti­joms at­sto­vau­jan­tys po­li­ti­kai tuo me­tu ban­dė prieš „po­pu­lis­tus“ su­bur­ti „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­ją, pa­ga­liau DP ly­de­ris V. Us­pas­ki­chas su­si­ta­rė su tuo me­tu LSDP per­si­va­di­nu­siais kai­riai­siais ir ta­po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos da­li­mi.

2008 me­tų Sei­me sa­vo vie­tas iš­sau­go­jo dau­giau­sia – 84 – anks­tes­nių par­la­men­ta­rų, at­ėjo 57 nau­jo­kai. Še­šio­li­ka jų at­ve­dė tais me­tais „Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ją“ (TPP) su­bū­ręs šou vers­lo at­sto­vas A. Va­lins­kas, ta­pęs kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų su­da­ry­tos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos iš­kel­tu Sei­mo pir­mi­nin­ku. Iš šių par­ei­gų jis bu­vo at­sta­ty­din­tas vos po pus­me­čio, o ne­tru­kus su­by­rė­jo ir jo va­do­vau­ja­ma TPP.

Į šiuo me­tu ka­den­ci­ją bai­gian­tį Sei­mą bu­vo iš­rink­ti 76 prieš tai dir­bę par­la­men­ta­rai ir 65 nau­ji na­ria. Tie­sa, net 19 jų bu­vo dir­bę anks­tes­nių ka­den­ci­jų Sei­me. Gel­bė­to­jų vaid­me­nį šia­me Sei­me ban­dė pri­siim­ti tei­sė­jos Ne­rin­gos Venc­kie­nės su­bur­ta par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“, bet ji ga­vo vos 7 man­da­tus, tad val­džią for­ma­vo LSDP, su­da­riu­si koa­li­ci­ją su DP, TT bei vė­liau pa­si­trau­ku­sia LLRA.

Teks derintis

„Po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je yra tam ti­kros tai­syk­lės. Per šiuos rin­ki­mus į Sei­mą pa­te­ku­siems nau­jie­siems na­riams ir­gi rei­kės prie jų pri­si­tai­ky­ti. Taip pat ir LVŽS na­riams Sei­me teks iš­mok­ti, kas yra dar­bas koa­li­ci­jo­je, o gal – ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė­je, kas yra po­li­ti­niai komp­ro­mi­sai, po­zi­ci­jų de­ri­ni­mas, po­li­ti­nė kul­tū­ra“, – apie nau­ją­jį Sei­mą sa­kė M. Jur­ky­nas.

Pa­sak jo, bū­rį nau­jo­kų į Sei­mą at­ve­du­siai LVŽS ga­li kil­ti ki­ta prob­le­ma – ar jos su­bur­ti ne­par­ti­niai as­me­nys, ne­tu­rin­tys nei ideo­lo­gi­nio, nei kon­junk­tū­ri­nio pri­si­ri­ši­mo, lai­ky­sis įsi­pa­rei­go­ji­mų juos su­tel­ku­siai par­ti­jai. „Jei at­si­ras opor­tu­nis­ti­niai mo­ty­vai kur nors ki­tur gau­ti nau­dą, kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad LVŽS na­riai, ne­tu­rin­tys par­ti­nio ar ideo­lo­gi­nio prie­rai­šu­mo, tie­siog ne­išeis pas ki­tus?“ – svars­tė VDU pro­fe­so­rius.

Tuo, kad Sei­mo nau­jo­kams bus su­nku ap­sip­ras­ti su te­ku­sio­mis par­ei­go­mis, ne­abe­jo­ja bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė. „Jau gir­dė­jau, kaip nau­jo­kų klau­si­nė­jo, ar jie nau­dos par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas, ir šie tvir­ti­no, kad ne. Kaip to­kiu at­ve­ju jie ke­ti­na dirb­ti apy­gar­do­je? Va­di­na­si, žmo­nės kol kas įsi­vaiz­duo­ja, kad dar­bas Sei­me – tai at­ėji­mas į ple­na­ri­nį po­sė­dį ir bal­sa­vi­mas. Iš tie­sų yra tai­syk­lės, pa­gal ku­rias po­li­ti­kams pri­va­lu elg­tis. Pir­muo­siuo­se po­sė­džiuo­se, ypač kai tvir­tin­si­me Sei­mo struk­tū­rą, ma­nau, bus prob­le­mų. Ta­čiau maž­daug iki Nau­jų­jų me­tų nau­jo­kai pa­pras­tai ap­sip­ran­ta, ir su­si­rin­kus į pa­va­sa­rio se­si­ją jau bū­na pa­pras­čiau“, – kal­bė­jo il­ga­me­tė Sei­mo na­rė.