Šeimos politiką suks konservatyviu keliu
Val­dan­čių­jų ly­de­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pla­nuo­ja rim­tas per­mai­nas šei­mos po­li­ti­kos sri­ty­je. Nors iš bū­si­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos so­cial­de­mo­kra­tai brau­ko „už­kal­bė­ji­mus“ pri­me­nan­čias nuo­sta­tas, „vals­tie­čiai“ jų iš­si­ža­dė­ti ne­ke­ti­na.

Į koa­li­ci­ją su­si­bū­ru­sios LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) lai­ko­si skir­tin­gos nuo­mo­nės dėl šei­mos po­li­ti­kos. „Vals­tie­čiai“ į prie­kį stu­mia kon­ser­va­ty­vias ini­cia­ty­vas dėl ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo, ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo, abor­tų, sky­ry­bų ir jas su­dė­jo į bū­si­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos juo­draš­tį. So­cial­de­mo­kra­tai tei­gia tam be­sip­rie­ši­nan­tys ir re­vi­zuo­ja do­ku­men­tą.

Ta­čiau jei LŽVS pa­siū­ly­mai ne­bus įtrauk­ti į mi­nis­trų ka­bi­ne­to veik­los pla­ną, jie ir taip ne­sun­kiai skin­sis ke­lią Sei­me, nes vei­kiau­siai su­lauks kon­ser­va­to­rių ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vų pa­lai­ky­mo.

Įvar­di­jo problemas

„Vals­tie­čių“ siū­lo­ma­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos va­rian­te aiš­ki­na­ma, kad at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu rū­pi­nan­tis šei­mo­mis vie­toj ak­ty­vios ir in­teg­ruo­tos po­li­ti­kos pa­nir­ta į at­ski­ras prob­le­mas. Pa­vyz­džiui, į pa­gal­bą so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms ar spau­do­je skam­biai ap­ra­šo­mų at­ve­jų spren­di­mą. Nors bū­ti­na tvar­ky­tis ir šio­se sri­ty­se, tei­gia­ma, kad dė­me­sys tik so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms ne­ga­li tap­ti pa­grin­di­ne vi­sos šei­mos po­li­ti­kos aši­mi.

„Ma­no­me, kad šei­mos po­li­ti­ka ne­ga­li bū­ti su­ta­pa­tin­ta vien su so­cia­li­nė­mis iš­mo­ko­mis, ku­rias gau­na šei­mos. Ji tu­rė­tų bū­ti orien­tuo­ta į vi­sas Lie­tu­vos šei­mas, tai­gi ir į tas, ku­rių tė­vai kas­dien ei­na į dar­bą, my­li sa­vo vai­kus ir prieš juos ar tar­pu­sa­vy­je ne­smur­tau­ja, džiau­gia­si ir mo­ko džiaug­tis gy­ve­ni­mu, nors ir su­si­du­ria su kas­die­niais iš­šū­kiais. Šios šei­mos ne­prik­lau­so so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pei ir joms ne­rei­kia pa­šal­pų, bet joms taip pat rei­ka­lin­ga vals­ty­bės pa­gal­ba ir pa­gar­ba, kad jos jaus­tų­si sau­gios, no­rė­tų gim­dy­ti ir auk­lė­ti vai­kus, de­rin­ti dar­bą, vi­suo­me­ni­nę veik­lą ir gy­ve­ni­mą šei­mo­je“, – tei­gia­ma ne­ga­lu­ti­nia­me do­ku­men­to va­rian­te.

Nau­jie­ji val­dan­tie­ji ma­no, kad svar­biau­sioms prob­le­moms spręs­ti ne­be­pa­kan­ka pa­čių šei­mų ir jų ar­ti­mų­jų pa­stan­gų. Kaip ne­igia­mi reiš­ki­niai nu­ro­do­mi di­de­lis sky­ry­bų skai­čius (1 tūkst. gy­ven­to­jų per­nai te­ko 7,6 san­tuo­kos ir 3,2 iš­tuo­kos), o tai le­mia di­de­lį be vie­no tė­vų au­gan­čių vai­kų skai­čių, vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­po­je gims­ta­mu­mas (1,7 vai­ko mo­te­riai), ne­už­ti­kri­nan­tis dar­nios kar­tų kai­tos, di­de­lis abor­tų skai­čius (kas­met nėš­tu­mas nu­trau­kia­mas apie 6 tūkst. mo­te­rų), ne­vai­sin­gu­mo prob­le­mos, vis daž­niau vė­les­niam lai­kui ati­de­da­mas gim­dy­mas ir pan.

Pa­gal krikš­čio­niš­kas vertybes

Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma 15 žings­nių, ku­rie pa­dė­tų su­kur­ti pa­lan­kią ap­lin­ką gy­ve­ni­mui šei­mo­je ir žmo­gaus gy­vy­bei nuo pra­dė­ji­mo mo­men­to. Tarp es­mi­nių pa­ža­dų – komp­lek­si­nės de­mog­ra­fi­nės prog­ra­mos, ku­ri pa­ska­tin­tų gims­ta­mu­mą ir pa­dė­tų pa­il­gin­ti gy­ve­ni­mo truk­mę, įgy­ven­di­ni­mas. Ža­da­mos ir fi­nan­si­nės pa­ska­tos šei­moms: nuo 2018 me­tų bus sie­kia­ma įves­ti 60 eu­rų iš­mo­ką už kiek­vie­ną vai­ką, di­din­ti mo­ti­nys­tės iš­mo­kas, kils­te­lė­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį šei­moms, au­gi­nan­čioms du ir dau­giau vai­kų.

Ma­ži­nant sky­ry­bų skai­čių no­ri­ma, kad vals­ty­bė už­ti­krin­tų rei­kia­mą pa­gal­bą „iš­lai­kant šei­mos sta­bi­lu­mą“: teik­tų psi­cho­lo­gi­nę ir ki­to­kią pa­gal­bą konf­lik­tus pa­ti­rian­čioms šei­moms, nu­sta­ty­tų pri­va­lo­mą­ją me­dia­ci­ją ski­rian­tis vai­kų tu­rin­čiai po­rai ir pan. Tarp siū­lo­mų bū­si­mo­sios Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų – so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­mai cen­trų, teik­sian­čių pa­gal­bą so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms, sa­vi­val­dy­bė­se iš­plė­ti­mas.

No­ri­ma ska­tin­ti „at­sa­kin­gą po­žiū­rį į ne­gi­mu­sio vai­ko gy­vy­bę“, kad šei­mos ir nėš­čios mo­te­rys kuo re­čiau at­si­dur­tų to­kio­se kri­zi­nė­se si­tua­ci­jo­se, kai svars­to­mas nėš­tu­mo nu­trau­ki­mas. Ža­da­ma už­ti­krin­ti, kad šei­mos ar­ba vie­ni­šos mo­te­rys, iš­gy­ve­nan­čios kri­zę nėš­tu­mo me­tu, gau­tų kon­sul­ta­ci­jas ir so­cia­li­nes pa­slau­gas iki gim­dy­mo ir po jo, per­žiū­rė­ti nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo są­ly­gas bei tvar­ką, įve­dant pri­va­lo­mų psi­cho­lo­gi­nių, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­jų, pro­ce­dū­ros lau­ki­mo lai­ko­tar­pį.

„Vals­tie­čiai“ no­rė­tų, kad ne­vai­sin­gu­mas bū­tų gy­do­mas pa­si­tel­kus LVŽS ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ne kar­tą mi­nė­tą NaP­ro tech­no­lo­gi­ją – krikš­čio­niš­ko­mis ver­ty­bė­mis par­em­tą al­ter­na­ty­vą dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo me­to­dui.

Ly­tiš­ku­mas krei­pia­mas į šei­mos kūrimą

Kaip ma­ty­ti iš Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos juo­draš­čio, iš­skir­ti­nį dė­me­sį „vals­tie­čiai“ ke­ti­na skir­ti ly­tiš­ku­mo ug­dy­mui. Nu­ro­do­ma, kad šie­met Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tos Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mas – vie­na pri­ori­te­ti­nių šei­mos po­li­ti­kos sri­čių, nors kai kas jo­je bus tai­so­ma. Tei­gia­ma, kad ji už­ti­krins sėk­min­gą vai­ko svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mą bei ren­gi­mą šei­mai mo­kyk­lo­je, at­liks ir pre­ven­ci­nį vaid­me­nį, pa­dės vai­kams iš­siug­dy­ti do­ros, bran­džios as­me­ny­bės bruo­žų, ska­tins pa­gar­bą žmo­gaus gy­vy­bei, jo oru­mui. Pri­gim­ti­nis ly­tiš­ku­mas esą tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tas į vy­ro ir mo­ters šei­mos su­kū­ri­mą.

Spren­džiant be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų prob­le­mas, pri­ori­te­ti­nis tiks­las – įvai­ki­ni­mas, to­dėl nu­ma­to­ma ska­tin­ti šį pro­ce­są. Ža­da­ma kuo la­biau su­ma­žin­ti vai­kų glo­bos na­mų tink­lą ir vai­kų ap­gy­ven­di­ni­mą spe­cia­lio­se šei­my­no­se.

Su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia smur­to prob­le­ma, pa­aug­lių pa­ty­čių, vai­kų sa­vi­žu­dy­bių ly­gis. Kaip vie­nas ga­li­mų bū­si­mos Vy­riau­sy­bės tiks­lų – vi­suo­me­nės, ku­rio­je smur­tas nė­ra nor­ma, jis at­pa­žįs­ta­mas ir ne­del­siant ieš­ko­ma pa­gal­bos, for­ma­vi­ma­sis. „Bū­ti­nais žings­niais sie­kiant su­val­dy­ti smur­tą lai­ko­me vi­suo­me­nės švie­ti­mą, pa­gal­bos tei­ki­mo me­cha­niz­mo pert­var­ky­mą, vie­no lan­ge­lio pri­nci­po įdie­gi­mą. Smur­tą ša­lin­ti iš vie­šo­jo gy­ve­ni­mo ska­tin­si­me vi­sais lyg­me­ni­mis“, – tei­gia­ma for­muo­ja­mo mi­nis­trų ka­bi­ne­to dė­lio­ja­mo­je veik­los prog­ra­mo­je.

No­ri brėž­ti rau­do­ną liniją

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas aiš­ki­no, jog su „vals­tie­čiais“ su­tar­ta, kad į Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą ne­bus įra­šy­tos nuo­sta­tos, ku­rioms prieš­ta­rau­ja so­cial­de­mo­kra­tai. „Vi­sa tai, ką sa­ko­te, tu­ri bū­ti iš­im­ta iš bend­ros prog­ra­mos. Tai bus at­ski­rų Sei­mo na­rių ar LVŽS in­te­re­sas, bet ne koa­li­ci­nė su­tar­tis“, – ti­ki­no jis.

Anot A. Sy­so, su „vals­tie­čiais“ su­tar­ta ne­lau­žy­ti ie­čių dėl tam ti­krų par­ti­jų prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų. Spren­di­mus, ku­riuos LVŽS pla­nuo­ja šei­mos po­li­ti­kos sri­ty­je, bet ku­riems ne­pri­ta­ria so­cial­de­mo­kra­tai, „vals­tie­čiai“ ga­lės siū­ly­ti Sei­mui ir su­lauk­ti ten ki­tų kon­ser­va­ty­vių po­li­ti­nių jė­gų pa­lai­ky­mo.

Vis dėl­to A. Sy­sas įžvel­gė prob­le­mą dėl to, kad par­la­men­te ga­li bū­ti pri­im­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­teik­ti įsta­ty­mai, ku­riems ver­ty­bi­niu po­žiū­riu ne­pri­ta­ria jo par­ti­ja. „To­dėl siū­liau ko­le­goms pa­tiems nu­sis­ta­ty­ti tam ti­krą ri­bą, ku­rią per­žen­gus tu­rė­tu­me im­tis kar­di­na­lių veiks­mų. Kol kas to­kio su­ta­ri­mo nė­ra, bet jei­gu ras­tų­si pa­siū­ly­mų, par­ti­ja ga­lė­tų tai svars­ty­ti. Ne­sa­kau, kad bū­tų svars­to­mas iš­ėji­mas iš koa­li­ci­jos. Tie­siog tu­ri­me nu­sis­ta­ty­ti, kas mums pri­im­ti­na, o kas – ne“, – kal­bė­jo vie­nas LSDP ly­de­rių.

Ver­ty­bi­nis pasirinkimas

LVŽS pir­mi­nin­ko R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, ver­ty­bi­niais klau­si­mais su koa­li­ci­jos par­tne­riais ne­bus sie­kia­ma su­ta­ri­mo, nes ne­įma­no­ma ras­ti komp­ro­mi­so. „Bus bal­suo­ja­ma Sei­me, lais­vai. Ab­so­liu­čiai aiš­kiai ži­no­me, kad par­la­men­te mū­sų nuo­sta­tos su­lauks pa­lai­ky­mo, nes toks yra ver­ty­bi­nis dau­gu­mos Sei­mo na­rių pa­si­rin­ki­mas. Yra su­si­tar­ta, ir tai ne­bus koa­li­ci­nės su­tar­ties pa­žei­di­mas, jei so­cial­de­mo­kra­tus kar­tu su li­be­ra­lais šiais klau­si­mais pa­lik­si­me kaip ma­žu­mą“, – aiš­ki­no jis „Lie­tu­vos ži­nioms“.

Daug „vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mų šei­mos po­li­ti­kos sri­ty­je yra kon­ser­va­ty­vaus po­bū­džio. Ta­čiau R. Kar­baus­kis ti­ki­no, kad jie nė­ra ra­di­ka­lūs, nes ne­bus sie­kia­ma užd­raus­ti pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo ar abor­tų. „Tie­siog kiek ki­taip ma­to­me emb­rio­nų, gy­vy­bės ap­sau­gą, šei­mos apib­rė­ži­mą, tu­ri­me vi­sai ki­tą po­žiū­rį į par­tne­rys­tę – ma­no­me, kad tai per­tek­li­nis da­ly­kas, ban­dy­mas pa­keis­ti tra­di­ci­nę šei­mą kaip for­mą“, – sa­kė LVŽS va­do­vas.

Ženg­ti kon­ser­va­ty­ves­niu ke­liu šei­mos po­li­ti­kos sri­ty­je, anot R. Kar­baus­kio, ska­ti­na pa­vo­jin­ga si­tua­ci­ja, ku­rio­je at­si­dū­ru­si mū­sų ša­lis – emig­ra­ci­jos mas­tas di­džiu­lis, o de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis ka­tas­tro­fiš­ka. „Tai aiš­kiai ro­do, kad ei­na­me ne tuo ke­liu. To­dėl tu­ri­me ras­ti tai, kas mū­sų vi­suo­me­nei iš ti­krų­jų pri­im­ti­na, kad di­dė­tų gims­ta­mu­mas, bū­tų pa­de­da­ma šei­moms dėl joms ky­lan­čių prob­le­mų. Rei­kia keis­ti si­tua­ci­ją, o tai pa­da­ry­ti ki­tais bū­dais tie­siog ne­įma­no­ma“, – tvir­ti­no jis.