Šeimos atašė Norvegijoje galėtų atsirasti rudenį
Šei­mos at­ašė Nor­ve­gi­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, ku­rie kon­sul­tuo­tų lie­tu­vių šei­mas ir at­sto­vau­tų joms įvai­rio­se by­lo­se, ga­lė­tų at­si­ras­ti jau ru­de­nį, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

„Jei su fi­nan­sų mi­nis­tru ir prem­je­ru su­tar­si­me dėl fi­nan­sa­vi­mo, nes tai me­tams kai­nuo­ja 124 tūkst. eu­rų, ma­ny­čiau, kad tas spren­di­mas jau ru­de­niop ti­krai ga­lė­tų bū­ti, nes rei­kia par­eng­ti tei­sės ak­tus, kol jie pra­eis Vy­riau­sy­bę ir Sei­mą. Ma­nau, vi­si so­cia­liai at­sa­kin­gai pa­žiū­rės į šį klau­si­mą“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­trė.

Anot jos, kiek­vie­no­je mi­nė­tų vals­ty­bių veik­ti po vie­ną šei­mos at­ašė, ku­ris dirb­tų am­ba­sa­do­je, taip pat ste­bė­to­jo tei­sė­mis da­ly­vau­tų teis­muo­se dėl vai­ko tei­sių.

A.Pa­be­dins­kie­nė tvir­ti­no, kad su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi kol kas ap­tar­ta bend­ra kon­cep­ci­ja ir įver­tin­ta, ku­rio­se lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­se už­sie­ny­je šei­moms ky­la dau­giau­sia prob­le­mų, o su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi ir fi­nan­sų mi­nis­tru Ri­man­tu Ša­džiu­mi at­ašė par­ei­gy­bių klau­si­mą pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti ki­tą sa­vai­tę.

„Mes gal­vo­ja­me apie Nor­ve­gi­ją ir Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, nes Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je va­di­na­mų­jų so­cia­li­nių by­lų skai­čius per me­tus svy­ra­vo nuo 130 iki 160. Be abe­jo­nės, jos ne vi­sos pa­lie­čia vai­kus, bet kal­ba­ma apie šei­mas“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

Ji pri­pa­ži­no, kad nag­ri­nė­jant by­las dėl glo­bos Nor­ve­gi­jo­je kol kas at­ašė ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti - Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ yra nu­sta­čiu­si griež­tas są­ly­gas, kad by­lo­se ga­li da­ly­vau­ti tik glo­bė­jams ar tė­vams at­sto­vau­jan­tys ad­vo­ka­tai, ta­čiau ne­at­me­tė, kad at­ei­ty­je si­tua­ci­ja ga­lė­tų keis­tis.

„Ko ge­ro, ne, bet tai yra de­ry­bų klau­si­mas - jei mes iš­ei­na­me su pa­siū­ly­mu ir jei Nor­ve­gi­jo­je bus pa­tvir­tin­ta Ha­gos kon­ven­ci­ja, aš ma­nau, kad san­ty­kiai bus ki­to­kie“, - vy­lė­si mi­nis­trė.

Šiuo me­tu tei­si­nę pa­gal­bą už­sie­nio lie­tu­viams pa­gal ga­li­my­bes tei­kia Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar­ba šei­mos pa­čios sam­do­si tei­si­nin­kus.

Emig­ran­tų šei­mų pa­dė­ti­mi su­si­rū­pin­ta, kai Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ nuo mo­ti­nos at­sky­rė ma­ža­me­tį Lie­tu­vos pi­lie­tį Gab­rie­lių B., o po to, kai gi­mi­nai­tis jį ban­dė par­vež­ti į Lie­tu­vą, bet Šve­di­jos par­ei­gū­nai vai­ką grą­ži­no Nor­ve­gi­jai, bu­vo ap­ri­bo­tos mo­ti­nos tei­sės į vai­ką. Spren­di­mas šiuo me­tu aps­kųs­tas Nor­ve­gi­jos teis­mui.

Tuo me­tu Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Da­gas Mal­me­ras Hal­vor­se­nas sa­ko, kad vai­kai iš lie­tu­vių šei­mų Nor­ve­gi­jo­je ati­ma­mi la­bai re­tai - per dve­jus me­tus bu­vo 13 to­kių at­ve­jų, de­šimt iš jų bu­vo iš­spręs­ti bio­lo­gi­nių tė­vų nau­dai.