Seimo viešbutį norima kapitališkai atnaujinti
Sei­mas bel­džia­si į Vy­riau­sy­bės du­ris pra­šy­da­mas į at­nau­jin­ti­nų val­džios pa­sta­tų są­ra­šą įtrauk­ti du de­šimt­me­čius di­des­nio re­mon­to ne­ma­čiu­sį par­la­men­to vieš­bu­tį. Dėl jo re­no­va­vi­mo tau­tos iš­rink­tie­siems tek­tų ieš­ko­tis ki­to būs­to.

Sky­lė­tas sto­gas, kiau­ri lan­gai, su­ski­lu­sios sie­nos, ne­pa­ke­lia­mas triukš­mas, dul­kių de­be­sys ir di­džiu­liai ener­gi­jos nuo­sto­liai. To­kio­mis są­ly­go­mis pa­čia­me sos­ti­nės cen­tre prieš­ais Sei­mo rū­mus esan­čia­me vieš­bu­ty­je gy­ve­na tau­tos iš­rink­tie­ji. Šiuo me­tu čia yra įsi­kū­rę 70 par­la­men­ta­rų, tarp jų - Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Kos­me­tiš­kai tvar­ky­ti šį še­šių aukš­tų pa­sta­tą, su­mū­ry­tą virš tu­ne­lio, ku­riuo vi­są par­ą zu­ja au­to­mo­bi­liai, mė­gi­na­ma be­veik kas­met. Ta­čiau bū­ti­ny­bė ka­pi­ta­liš­kai at­nau­jin­ti vieš­bu­tį nie­kur ne­din­go. Ga­vu­si Sei­mo val­dy­bos pa­lai­mi­ni­mą, par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja pa­gal­bos krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę. Vieš­bu­tį pra­šo­ma įra­šy­ti į 2014-ai­siais pa­tvir­tin­tą pen­kių ban­do­mų­jų cen­tri­nės val­džios vie­šų­jų pa­sta­tų, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­jek­tus, są­ra­šą. Į jį įtrauk­ti Vy­riau­sy­bės rū­mai, tri­jų ra­jo­ni­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pa­sta­tai bei Na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras.

Ter­mi­nų neprognozuoja

Anot Sei­mo vi­ce­kanc­le­rio An­ta­no Di­mai­čio, nuo 1996 me­tų, kai vieš­bu­tis pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti, prie jo “nie­kas na­gų ne­ki­šo”. “O kos­me­ti­nis pa­da­žy­mas tai tas pats, kas lūp­da­žis”, - vaiz­din­gai pa­ly­gi­no jis. A. Di­mai­čio tei­gi­mu, pa­gal tu­ri­mą ser­ti­fi­ka­tą pa­sta­tas pri­skir­tas pra­sčiau­siai G kla­sei.

“Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­kį ly­gį ga­li­ma pa­siek­ti re­no­va­vus pa­sta­tą, bū­ti­ni iš­sa­mūs skai­čia­vi­mai”, - LŽ sa­kė vi­ce­kanc­le­ris. A. Di­mai­tis ti­ki­no, kad kal­bė­ti apie fi­nan­si­nius da­ly­kus dar per anks­ti, vis­kas pri­klau­sys nuo pa­si­rink­to at­nau­ji­ni­mo mo­de­lio. “Pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų”, - pri­mi­nė jis. Anot vi­ce­kanc­le­rio, tech­no­lo­giš­kai to­kį pa­sta­tą ga­li­ma at­nau­jin­ti per sep­ty­nis ar aš­tuo­nis mė­ne­sius. “Bet kiek truks rea­liai, spė­ti su­nku”, - sa­kė jis.

Ne­ma­žai pa­tir­ties sta­ty­bų rei­ka­luo­se tu­rin­tis A. Di­mai­tis pri­pa­ži­no, kad re­no­va­vi­mo me­tu gy­ven­ti ar dirb­ti to­kia­me pa­sta­te bū­tų su­dė­tin­ga. Kur to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti ap­gy­ven­din­ti Sei­mo na­riai, kol kas ne­svars­ty­ta. Vi­ce­kanc­le­rio nuo­mo­ne, vieš­bu­čio pert­var­ka grei­čiau­siai pra­si­dė­tų tik per ki­tą Sei­mo ka­den­ci­ją.

Pa­di­dė­tų pa­sta­to vertė

Ne vie­nus me­tus vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas “tvar­kie­tis” Kęs­tas Koms­kis tvir­ti­no, kad pa­sta­to būk­lė - pra­sta. “Gy­ve­nu bu­vu­sio Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Mun­tia­no bu­te, vie­nas lan­gas yra pa­keis­tas. Bet tai ti­krai ne­ap­sau­go nuo di­džiu­lio triukš­mo, bu­tas nuo­lat pil­nas dul­kių ir suo­džių. Be to, kam­ba­riuo­se la­bai šal­ta. Žo­džiu, dis­kom­for­tas - ne­ap­sa­ko­mas”, - pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas. Anot jo, spren­di­mas dėl pa­sta­to re­no­va­vi­mo yra bū­ti­nas, nes “taip to­liau gy­ven­ti ne­įma­no­ma”.

“Gy­ven­to­jus agi­tuo­ja­me, kad re­no­vuo­tų sa­vo na­mus, o pa­tys, per lan­gus iš­leis­da­mi ši­lu­mą ir pi­ni­gus, pa­vyz­džio ne­ro­do­me”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo tei­gi­mu, su­skai­čiuo­ta, kad to­kie pa­sta­tai ši­lu­mos su­var­to­ja tris­kart dau­giau nei pa­pras­ti bu­tai.

Pa­klaus­tas, ar Sei­mas ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti vieš­bu­čio ir sos­ti­nė­je būs­to ne­tu­rin­tiems par­la­men­ta­rams ka­den­ci­jos me­tu mo­kė­ti nuo­mpi­ni­gius, K. Koms­kis iš­sa­kė skep­tiš­ką nuo­mo­nę. Jis pri­mi­nė, kad Sei­mas jau par­da­vė jam pri­klau­siu­sius bu­tus Fa­bi­jo­niš­kė­se. “Ir kas iš to? Gau­tus pi­ni­gus vėl su­dė­jo­me į re­mon­tus. Nei tur­to tu­ri­me, nei la­bai pa­ge­ri­no­me są­ly­gas”, - sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Jis ma­no, kad spren­di­mas dėl pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo yra ge­ras ir lo­giš­kas. “Tai ap­si­mo­kės. Jei at­ei­ty­je bus nu­spręs­ta vieš­bu­tį par­duo­ti, re­no­vuo­to pa­sta­to ver­tė bus ki­ta”, - pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

Vy­riau­sy­bė ren­ka­si projektą

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio tei­gi­mu, kol kas te­be­vyks­ta dis­ku­si­jos, koks re­no­va­vi­mo pro­jek­tas la­biau­siai tik­tų Vy­riau­sy­bės rū­mams. “Pa­si­rin­ki­mas ri­bo­tas jau vien dėl to, kad šil­ti­ni­mas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas tik iš vi­daus, nes pa­sta­tas pri­skir­tas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams”, - LŽ sa­kė jis. To­dėl dar ne­baig­tas ir in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas.

Anot A. Ma­čiu­lio, pa­si­rin­ki­mą ri­bo­ja ir tai, kad pra­dė­jus su­dė­tin­gą re­mon­tą rei­kė­tų rim­tai svars­ty­ti, kaip už­ti­krin­ti Vy­riau­sy­bės dar­bą. “Gal lau­ke va­go­nė­lius rei­kė­tų sta­ty­ti”, - šmaikš­ta­vo kanc­le­ris.

Jo tei­gi­mu, vie­šų­jų pa­sta­tų, ku­riuos bū­ti­na at­nau­jin­ti, yra ne­ma­žai. Pen­ki ban­do­mie­ji - tik pra­džia. Kanc­le­ris ma­no, kad Sei­mo vieš­bu­tis ga­li pa­si­nau­do­ti prog­ra­mos siū­lo­mo­mis ga­li­my­bė­mis. “Prog­ra­mos es­mė ta, kad re­no­va­vus pa­sta­tą ge­ro­kai tau­po­mi ener­gi­jos iš­tek­liai. Per tai vyks­ta in­ves­ti­ci­jų grą­ži­ni­mas”, - aiš­ki­no A. Ma­čiu­lis. Jis vy­lė­si, kad 1982 me­tais pa­sta­ty­tų ir nė kar­to ka­pi­ta­liš­kai ne­re­mon­tuo­tų Vy­riau­sy­bės rū­mų at­nau­ji­ni­mo dar­bai pra­si­dės dar šie­met.