Seimo viešbutį „lopys“ dalimis
Pla­nus ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti par­la­men­to vieš­bu­tį Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja kei­čia kuk­les­niais už­mo­jais. Stin­gant pi­ni­gų, kol kas nu­spręs­ta ap­si­ri­bo­ti tik lan­gų kei­ti­mu – tam pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti per 350 tūkst. eu­rų.

Sei­mas pra­ėju­siais me­tais krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę pra­šy­da­mas į at­nau­ji­na­mų val­džios pa­sta­tų są­ra­šą įtrauk­ti ke­lis de­šimt­me­čius di­des­nio re­mon­to ne­ma­čiu­sį Sei­mo vieš­bu­tį. Ta­čiau ke­ti­ni­mai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šo­mis ka­pi­ta­liš­kai at­nau­jin­ti lai­ki­nus tau­tos iš­rink­tų­jų na­mus bu­vo ati­dė­ti į ša­lį.

Vis dėl­to Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ža­da bent šiek tiek kom­for­to su­teik­ti par­la­men­to vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tiems po­li­ti­kams, tad nu­ma­tė per ke­le­rius me­tus pa­keis­ti apie 400 lan­gų.

Dar­bai – kei­čian­tis seimūnams

„Su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta tre­jiems me­tams. Pla­nuo­ja­me, kad per tą lai­ką pa­vyks pa­keis­ti vi­sus lan­gus“, – aiš­ki­no Sei­mo kanc­le­rės pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Di­mai­tis.

Lan­gus Sei­mo vieš­bu­ty­je ke­ti­na­ma pra­dė­ti keis­ti dar šie­met. Anot A. Di­mai­čio, jei pa­vyks su­tau­py­ti pi­ni­gų ir pa­si­tai­kys tin­ka­mos oro są­ly­gos, lan­gai ga­lė­tų bū­ti pra­dė­ti keis­ti lap­kri­čio-gruo­džio mė­ne­siais. Tuo me­tu po Sei­mo rin­ki­mų kei­sis par­la­men­ta­rai, to­dėl pir­miau­sia pla­nuo­ja­ma įsta­ty­ti nau­jus lan­gus tuo­se bu­tuo­se, ku­rių da­bar­ti­niai gy­ven­to­jai ne­bus per­rink­ti į par­la­men­tą ir tu­rės iš­si­kraus­ty­ti. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne­si­bai­mi­na su­lauk­ti par­la­men­ta­rų pa­si­pik­ti­ni­mo, kad kai kam lan­gai bus pa­keis­ti dar šie­met, o ki­tiems to teks lauk­ti dar ke­le­tą me­tų. „To­kios yra šios die­nos rea­li­jos“, – kons­ta­ta­vo A. Di­mai­tis.

Daug triukš­mo ir dulkių

Skai­čiuo­ja­ma, kad apie 400 me­di­nių Sei­mo vieš­bu­čio lan­gų kei­ti­mas į plas­ti­ki­nius kai­nuos maž­daug 360 tūkst. eu­rų. „Tai bus plas­ti­ki­niai lan­gai su dvie­jų ka­me­rų stik­lo pa­ke­tu. Jie bus su di­des­ne ši­lu­mi­ne var­ža, ka­me­ros izo­liuos triukš­mą“, – tei­gė A. Di­mai­tis.

Sei­mo vieš­bu­čio lan­gai ne­keis­ti nuo to lai­ko, kai vieš­bu­tis bu­vo pa­sta­ty­tas. A. Di­mai­tis pa­sa­ko­jo, kad 1992–1993 me­tais pa­ga­min­ti lan­gai yra la­bai pra­stos būk­lės. „Jie ir ne­at­si­da­ro, ir kam­ba­riuo­se šal­ta, nes per juos pu­čia vė­jai, ne­ša dul­kes, ypač to­je da­ly­je, ku­ri yra ša­lia tu­ne­lio. Be­je, ten yra ir ga­na di­de­lis triukš­mas“, – tei­gė Sei­mo vi­ce­kanc­le­ris.

Re­mon­tuo­tas tik kosmetiškai

Pra­ėju­siais me­tais Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, pra­šy­da­ma įra­šy­ti par­la­men­to vieš­bu­tį į 2014-ai­siais pa­tvir­tin­tą pen­kių ban­do­mų­jų cen­tri­nės val­džios vie­šų­jų pa­sta­tų, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­jek­tus, są­ra­šą. Į jį anks­čiau bu­vo įtrauk­ti Vy­riau­sy­bės rū­mai, tri­jų ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pa­sta­tai ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos skai­čia­vi­mais, par­la­men­to vieš­bu­čio re­no­va­ci­ja ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 2 mln. eu­rų.

Ta­čiau pla­nai dėl re­no­va­ci­jos ne­ju­da iš vie­tos. A. Di­mai­tis sa­kė, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja skai­čia­vo pro­jek­to at­si­per­ka­mu­mą, ki­tus as­pek­tus ir pa­aiš­kė­jo, kad re­no­va­vus par­la­men­to vieš­bu­tį ne­bū­tų pa­siek­tas toks efek­tas, ku­rio rei­ka­lau­ja­ma no­rint gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės par­amos lė­šų. „Bu­vo nu­ma­ty­tas lan­gų pa­kei­ti­mas, sto­go už­den­gi­mas. Ta­čiau da­bar, ma­nau, su­sit­var­ky­si­me grei­čiau ir su ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis nei per ES pro­jek­tus. Juo­lab kad ne­aiš­ku, ka­da jie ga­li pra­si­dė­ti“, – tei­gė Sei­mo vi­ce­kanc­le­ris. Ar bus grįž­ta­ma prie pla­nų ka­pi­ta­liš­kai re­no­vuo­ti par­la­men­to vieš­bu­tį, pa­sak A. Di­mai­čio, pri­klau­sys nuo to, ko­kių ener­gi­jos tau­py­mo ro­dik­lių pa­vyks pa­siek­ti pa­kei­tus lan­gus.

Lai­ki­nie­ji par­la­men­ta­rų na­mai iki šiol bu­vo re­mon­tuo­ja­mi tik kos­me­tiš­kai. Prieš ke­le­rius me­tus vi­suo­se Sei­mo vieš­bu­čio bu­tuo­se bu­vo pa­keis­ta grin­dų dan­ga.

Rei­kia lo­py­ti ir stogą

Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, lan­gų kei­ti­mas par­la­men­to vieš­bu­ty­je – la­bai svar­bus dar­bas. „Bend­ra­bu­tis sta­ty­tas dar ta­ry­bi­niais lai­kais. Ja­me lan­gai – iš Vil­niaus na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­to, to­kie bu­vo vi­suo­se dau­gia­bu­čiuo­se. O juk net pri­mi­ty­viau­sias plas­ti­ki­nis lan­gas ge­ro­kai tau­po ši­lu­mą“ – kal­bė­jo jis. A. Sy­sas pa­sa­ko­jo, kad Sei­mo vieš­bu­ty­je (ypač virš tu­ne­lio) gy­ve­nan­tys par­la­men­ta­rai skun­džia­si dėl di­de­lio triukš­mo. Ti­ki­ma­si, kad nau­ji lan­gai su­teiks dau­giau kom­for­to vieš­bu­ty­je ap­sis­to­ju­siems tau­tos iš­rink­tie­siems.

Esą ne ma­žiau svar­bu už­lo­py­ti ir par­la­men­to vieš­bu­čio sto­gą. „Ši­lu­ma iš­ei­na pro lan­gus, bet dar dau­giau jos – per sto­gą. Jis blo­gai izo­liuo­tas, tad pra­ran­da­me daug ši­lu­mos. Rei­kia re­no­vuo­ti sto­gą, jį šil­tin­ti, už­deng­ti nau­ja dan­ga, nes gy­ven­to­jai skun­dė­si ir dėl pra­te­kė­ji­mo“, – aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.