Seimo viešbučio sargų keitimas atidedamas
Tau­tos iš­rink­tų­jų sau­gu­mu sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te įsi­kū­ru­sia­me Sei­mo vieš­bu­ty­je to­liau rū­pin­sis po­li­ci­ja, mat Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (VAD) nuo lie­pos ne­su­ge­bės pe­rim­ti šios funk­ci­jos.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) pra­šo Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo, kad Sei­mo vieš­bu­tį, kaip ir pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus, sau­go­tų Lie­tu­vos vie­šo­sios po­li­ci­jos rink­ti­nė „Vy­tis“. Šią mi­si­ją nuo lie­pos tu­rė­jo pe­rim­ti VAD par­ei­gū­nai. Da­bar sie­kia­ma, kad VAD to im­tų­si nuo 2017 me­tų sau­sio.

Per­nai ru­de­nį VRM bu­vo nu­ma­čiu­si Sei­mo vieš­bu­tį aps­kri­tai iš­brauk­ti iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Ar­gu­men­tuo­ta, kad vals­ty­bės mas­tu tai nė­ra la­bai svar­bus ob­jek­tas, to­dėl jo ap­sau­ga ga­lė­tų rū­pin­tis par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja, pirk­da­ma pa­slau­gas iš pri­va­čių bend­ro­vių. To­kia tvar­ka eg­zis­ta­vo iki 2009-ųjų, kai Sei­mo vieš­bu­tį pri­žiū­rė­jo sau­gos tar­ny­ba Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras.

Ta­čiau Sei­mo val­dy­bai pa­vy­ko įti­kin­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį, kad par­la­men­to rū­mai ir vieš­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na 71 Sei­mo na­rys, – vien­ti­sas komp­lek­sas. Iš­ki­lus grės­mei jam, Sei­mas esą ne­ga­lė­tų su­si­rink­ti ir vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų.

Pri­trū­ko lai­ko

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jo To­mo Ber­žins­ko tei­gi­mu, ter­mi­no ati­dė­ji­mą lė­mė pa­pras­tos prie­žas­tys. „Nuo šių me­tų pra­džios VAD ta­po sa­va­ran­kiš­ku asig­na­vi­mų val­dy­to­ju. Įver­ti­nus si­tua­ci­ją aki­vaiz­du, kad de­par­ta­men­tas ne­spė­ja tin­ka­mai ir lai­ku pa­si­reng­ti ko­ky­biš­kai Sei­mo vieš­bu­čio ap­sau­gai. Rei­kia skelb­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, įsi­gy­ti įran­gos, ją įdieg­ti“, – LŽ aiš­ki­no pa­ta­rė­jas.

Jam pri­ta­rė VAD va­do­vas Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius. „Vis­kas pri­klau­so nuo pi­ni­gų. Ne­ga­li­me taip grei­tai su­sit­var­ky­ti, kad vieš­bu­čio ap­sau­gą ga­ran­tuo­tu­me jau nuo lie­pos. Rei­kia skelb­ti kon­kur­sus, pri­im­ti žmo­nių, juos ap­gink­luo­ti, su­tvar­ky­ti įėji­mus ir nu­veik­ti dau­gy­bę ki­tų dar­bų. Tu­ri­me sa­vo dar­bo pri­nci­pus. Su­ta­rė­me, jog ter­mi­ną ge­riau­sia bū­tų ati­dė­ti“, – kal­bė­jo R. Moc­ke­vi­čius.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė pri­pa­ži­no, kad nė­ra skir­tu­mo, kas sau­gos vieš­bu­tį. „Pas­ta­bų ar prie­kaiš­tų ti­krai ne­tu­ri­me. Ma­tyt, VAD ne­spė­jo pa­si­reng­ti, ap­sau­ga ne toks pa­pras­tas da­ly­kas“, – sa­kė ji.

Griež­ti­na­ma ap­sau­ga

Per­nai gruo­dį Sei­mas su­tei­kė VAD tei­sę veik­ti ne­de­ri­nant sa­vo veiks­mų su sau­go­mų ob­jek­tų ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis, o tik in­for­muo­jant jas apie įve­da­mą spe­cia­lų­jį re­ži­mą. Taip pat bu­vo per­žiū­rė­tos sau­go­mų ob­jek­tų ap­sau­gos zo­nos ir jo­se ga­li­ma veik­la. To­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas ini­ci­ja­vo Vy­riau­sy­bė.

Nau­jos tai­syk­lės par­eng­tos po in­ci­den­to per­nai ba­lan­dį, kai prie pre­zi­den­tū­ros bu­vo su­lai­ky­tas su­sisp­rog­din­ti gra­si­nęs vy­ras. Gal­būt dėl to iš vi­sų aukš­čiau­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jų į VAD re­ko­men­da­ci­jas dėl sau­gu­mo pir­ma rea­ga­vo pre­zi­den­tū­ra. Pra­ėju­sį rug­sė­jį pre­zi­den­tū­ra, apk­lau­sos bū­du su­ren­gu­si kon­kur­są, už 81 500 eu­rų įsi­gi­jo au­to­ma­ti­nių šliu­zi­nių du­rų įren­gi­mo pa­slau­gas. Gruo­dį to­kios dvi­gu­bos du­rys bu­vo įreng­tos, tad nuo šiol vi­si pre­zi­den­tū­ros lan­ky­to­jai ti­kri­na­mi kur kas griež­čiau.

Ne­at­si­lik­ti ža­da ir par­la­men­tas bei Vy­riau­sy­bė. Anot Sei­mo kanc­le­rės D. Rau­do­nie­nės, „teo­ri­niu lyg­me­niu“ kai ku­rie pro­jek­tai su VAD at­sto­vais bu­vo ap­tar­ti, ta­čiau iki kon­kre­čių su­si­ta­ri­mų ne­priei­ta. „Jei gau­tu­me pa­siū­ly­mų, tar­tu­mė­mės, svars­ty­tu­me“, – tei­gė kanc­le­rė. Bet šių me­tų biu­dže­te lė­šų Sei­mo ap­sau­gai stip­rin­ti ne­nu­ma­ty­ta.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis pri­pa­ži­no, kad ko nors „y­pa­tin­gai stip­rin­ti“ Vy­riau­sy­bės rū­muo­se ne­pla­nuo­ja­ma. „Ta­čiau bent jau pa­ge­rin­si­me VAD par­ei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, kar­tu šiek tiek mo­der­ni­zuo­si­me ap­sau­gos sis­te­mas. Šių me­tų biu­dže­te tam esa­me nu­ma­tę ne­di­de­lę su­mą pi­ni­gų“, – LŽ sa­kė jis.

Va­gių pa­mėg­tas objektas

Sei­mo vieš­bu­tis, ku­ria­me glau­džia­si gy­ve­na­mo­jo plo­to sos­ti­nė­je ar­ba ar­ti jos ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai, pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti 1996 me­tais. Nuo to lai­ko ka­pi­ta­li­nio re­mon­to čia ne­da­ry­ta. To­dėl sky­lė­tas sto­gas, kiau­ri lan­gai, su­ski­lu­sios sie­nos, ne­pa­ke­lia­mas triukš­mas, dul­kių de­be­sys ir di­džiu­liai ener­gi­jos nuo­sto­liai nie­ko ne­ste­bi­na.

Nors vieš­bu­ty­je vei­kia sau­gos sis­te­ma, va­gys čia bu­vo už­su­kę ne kar­tą. Prieš pen­ke­rius me­tus il­ga­pirš­čiai ap­kraus­tė so­cial­de­mo­kra­to Al­gi­man­to Sa­la­ma­ki­no bu­tą. Vė­liau dvi­ra­čių ne­te­ko kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius. Prieš tre­jus me­tus nuo va­gių nu­ken­tė­jo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas ir kon­ser­va­to­rius Do­na­tas Jan­kaus­kas. Iš­dau­žus lan­gą ne kar­tą bu­vo apš­va­rin­ti ša­lia vieš­bu­čio lai­ko­mi jų au­to­mo­bi­liai. Sei­mo na­riai pra­dė­jo skųs­tis esan­tys ne­sau­gūs. Ta­čiau bu­vo ir to­kių, ku­rie ra­gi­no at­si­sa­ky­ti po­li­ci­jos ap­sau­gos.

In­ci­den­tai Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­ska­ti­no par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ją įdė­ti nau­jus du­rų už­rak­tus, įreng­ti pa­pil­do­mų ap­sau­gos prie­mo­nių.