Seimo viešbučio ramybė privatininkams nepatikėta
Sei­mas sa­vo pa­sie­kė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) lei­do­si įti­ki­na­ma Sei­mo val­dy­bos ar­gu­men­tų, kad vieš­bu­tį, ku­ria­me gy­ve­na pu­sė tau­tos iš­rink­tų­jų, ir to­liau bū­ti­na sau­go­ti kaip ypa­tin­gai svar­bų vals­ty­bės ob­jek­tą.

Sei­mo vieš­bu­ty­je sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te gy­ve­nan­tys par­la­men­ta­rai ga­li bū­ti ra­mūs. Jų sau­gu­mu ne kar­tą il­ga­pirš­čių siaub­ta­me pa­sta­te ir to­liau rū­pin­sis vals­ty­bi­nė, o ne pri­va­ti sau­gos tar­ny­ba. Šią mi­si­ją nuo at­ei­nan­čių me­tų vyk­dys Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) par­ei­gū­nai. Iki šiol aš­tuo­ne­rius me­tus sei­mū­nų vieš­bu­čio sau­gu­mu rū­pi­no­si Lie­tu­vos vie­šo­sios po­li­ci­jos rink­ti­nė “Vy­tis”.

Vien­ti­sas komp­lek­sas

Prieš po­rą mė­ne­sių VRM bu­vo nu­ma­čiu­si Sei­mo vieš­bu­tį vi­sai iš­brauk­ti iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Ar­gu­men­tuo­ta, kad vals­ty­bės mas­tu Sei­mo vieš­bu­tis nė­ra jau toks svar­bus ob­jek­tas, to­dėl jo ap­sau­ga ga­lė­tų rū­pin­tis Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, pirk­da­ma ap­sau­gos pa­slau­gas iš pri­va­čių bend­ro­vių. To­kia tvar­ka eg­zis­ta­vo iki 2009-ųjų, kai Sei­mo vieš­bu­tį pri­žiū­rė­jo sau­gos tar­ny­ba Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras. Sei­mo val­dy­ba su to­kiu po­žiū­riu ne­su­tin­ka. Ji krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu „už­ti­krin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo vieš­bu­čio, kaip svar­baus vals­ty­bės ob­jek­to, ap­sau­gą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro val­dy­mo sri­ties įstai­gų pa­jė­go­mis“.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis va­kar pri­pa­ži­no, kad spren­di­mas dėl vieš­bu­čio ap­sau­gos bu­vo pri­im­tas at­siž­vel­gus į Sei­mo val­dy­bos po­zi­ci­ją. “Sei­mo val­dy­ba ma­no, kad tai yra vien­ti­sas komp­lek­sas su Sei­mo pa­sta­tu, vieš­bu­ty­je gy­ve­na 71 Sei­mo na­rys, tad iš­ki­lus grės­mei ši­tam pa­sta­tui ar­ba su­trik­džius veik­lą Sei­mas ne­ga­lė­tų su­si­rink­ti ir vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų. Tas ar­gu­men­tas yra es­mi­nis”, - tei­gė S. Skver­ne­lis. Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, pa­sak mi­nis­tro, tu­rė­tų bū­ti griež­čiau ti­kri­na­mi į Sei­mo vieš­bu­tį pa­ten­kan­tys as­me­nys.

Trūks­ta saugotojų

VAD di­rek­to­riaus Ry­man­to Moc­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, per ar­ti­miau­sias die­nas bus įver­tin­ta, kiek par­ei­gū­nų, ko­kios apa­ra­tū­ros bei įran­gos ga­li pri­reik­ti sau­gant Sei­mo vieš­bu­tį. “Dar­bai mums ge­rai ži­no­mi, tik šian­dien ne­bū­tų kam ten dirb­ti – trūks­ta žmo­nių”, - LŽ sa­kė VAD va­do­vas. Pa­sak R. Moc­ke­vi­čiaus, fi­nan­sai vieš­bu­čio ap­sau­gai bus nu­ma­ty­ti at­ei­nan­čių me­tų VAD biu­dže­te. “Ta­da skelb­si­me kon­kur­sus, pri­im­si­me žmo­nių”, - ti­ki­no di­rek­to­rius.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė sa­kė, kad Vy­riau­sy­bės spren­di­mas toks, ko­kio pra­šy­ta. “Pra­šy­mas bu­vo vieš­bu­čio ap­sau­gą pa­lik­ti tie­siog VRM ži­nio­je, ne­nu­ro­dant kon­kre­čios ins­ti­tu­ci­jos”, - LŽ sa­kė kanc­le­rė. Pa­sak jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja VAD su­teiks vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, at­siž­velgs į pa­gei­da­vi­mus. “De­rin­si­me, tvar­ky­si­me, bend­ra­dar­biau­si­me”, - tei­gė D. Rau­do­nie­nė. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis taip pat gy­rė Vy­riau­sy­bės spren­di­mą. “Lai­kau­si nuo­mo­nės, kad vi­sus val­diš­kus ob­jek­tus tu­ri sau­go­ti ne pri­va­čios, o vals­ty­bi­nės sau­gos tar­ny­bos”, - LŽ sa­kė K. Koms­kis. Daug me­tų Sei­mo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tis po­li­ti­kas spė­jo, kad pa­si­kei­tus sau­go­to­jams vi­di­nė tvar­ka “y­pa­tin­gai stip­riai” ne­si­keis. “Ta­čiau ma­ty­da­mi, kad yra ap­sau­ga, pik­ta­da­riai to­kias įstai­gas pa­pras­tai apei­na”, - ma­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Dar­ba­vo­si vagys

Sei­mo vieš­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na gy­ve­na­mo­jo plo­to sos­ti­nė­je ar­ba ar­ti jos ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai, pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti 1996 me­tais. Nuo to lai­ko ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas čia ne­da­ry­tas. To­dėl sky­lė­tas sto­gas, kiau­ri lan­gai, su­ski­lu­sios sie­nos, ne­pa­ke­lia­mas triukš­mas, dul­kių de­be­sys ir di­džiu­liai ener­gi­jos nuo­sto­liai nie­ko ne­ste­bi­na.

Nors vieš­bu­ty­je vei­kia sau­gos sis­te­ma, va­gys čia bu­vo už­su­kę jau ne kar­tą. Prieš pen­ke­rius me­tus il­ga­pirš­čiai ap­kraus­tė so­cial­de­mo­kra­to Al­gi­man­to Sa­la­ma­ki­no bu­tą. Vė­liau dvi­ra­čių ne­te­ko kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius. Prieš tre­jus me­tus nuo va­gių nu­ken­tė­jo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas bei kon­ser­va­to­rius Do­na­tas Jan­kaus­kas. Iš­dau­žus lan­gą, ne kar­tą bu­vo apš­va­rin­ti ša­lia vieš­bu­čio lai­ko­mi jų au­to­mo­bi­liai. Sei­mo na­riai pra­dė­jo skųs­tis esan­tys ne­sau­gūs. Bet bu­vo ir to­kių, ku­rie ra­gi­no at­si­sa­ky­ti po­li­ci­jos ap­sau­gos. In­ci­den­tai Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­ska­ti­no kan­ce­lia­ri­ją įdė­ti nau­jus du­rų už­rak­tus, įreng­ti pa­pil­do­mų ap­sau­gos prie­mo­nių.

Šiuo me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja lau­kia Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mo dėl pra­šy­mo įtrauk­ti Sei­mo vieš­bu­tį į cen­tri­nės val­džios vie­šų­jų pa­sta­tų, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­jek­tus, są­ra­šą. Taip pa­sta­tą ke­ti­na­ma pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. Į šį są­ra­šą pa­te­ko Vy­riau­sy­bės rū­mai, tri­jų ra­jo­ni­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pa­sta­tai bei Na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras.