Seimo viešbučio apsauga keisis nuo liepos
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no svar­bių ob­jek­tų, to­kių kaip Sei­mo vieš­bu­tis, Kau­no hid­roe­lek­tri­nė ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė elek­tri­nė, ap­sau­gos pa­kei­ti­mus.

Da­lį pa­si­kei­ti­mų nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti vė­liau nei iš pra­džių siū­lė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM). Pa­vyz­džiui, Kau­no hid­roe­lek­tri­nę ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę, ku­rias da­bar sau­go sau­gos tar­ny­bos, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba pra­dės sau­go­ti nuo 2016 me­tų lie­pos, o ne nuo šių me­tų lap­kri­čio.

Anot VRM, siū­ly­mas Kau­no hid­roe­lek­tri­nę ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę pa­ves­ti sau­go­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai su­for­mu­luo­tas at­siž­vel­giant per­nai Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė­je elek­tri­nė­je vy­ku­sių elek­tri­nės užg­ro­bi­mo pla­no tes­ta­vi­mo pra­ty­bų iš­va­das dėl ne­pa­kan­ka­mos elek­tri­nės ap­sau­gos. Pa­žy­mi­ma, kad „a­bi elek­tri­nės vi­sa­pu­siš­kai su­si­ju­sios, o Kau­no hid­roe­lek­tri­nės užt­van­kos pa­žei­di­mas pa­da­ry­tų di­de­lę ža­lą ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams ir ap­lin­kai“.

Sei­mo vieš­bu­tį, ku­ria­me gy­ve­na būs­to sos­ti­nė­je ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai, iš po­li­ci­jos nuo 2016 me­tų lie­pos pe­rims sau­go­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat iš­brauk­ta iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo – ji nuo ki­tų me­tų lie­pos per­duo­da­ma sau­go­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai.

Nuo ki­tų me­tų vi­du­rio VRM val­dy­mo sri­ties įstai­gos ne­be­sau­gos ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lio ir ge­le­žin­ke­lio til­to per Ne­mu­ną Kau­ne, ge­le­žin­ke­lio til­to per Du­by­są Ra­sei­nių ra­jo­ne, Ly­du­vė­nuo­se.