Seimo vienybę lems R. Pakso apetitas
Per li­ku­sius pu­san­trų me­tų iki nau­jų Sei­mo rin­ki­mų da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­at­si­sa­ko min­ties pa­dė­ti taš­ką per ap­kal­tą pre­zi­den­to pos­tą pra­ra­du­sio Ro­lan­do Pa­kso „rea­bi­li­ta­vi­mo“ is­to­ri­jo­je. Pri­tar­ti ini­cia­ty­vai lin­ku­si ir opo­zi­ci­ja, ta­čiau su są­ly­ga, kad „tvar­kie­tis“ at­si­sa­kys am­bi­ci­jų vėl siek­ti vals­ty­bės va­do­vo kė­dės.

Svars­ty­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pri­ori­te­tus ki­tą sa­vai­tę su­si­rink­sian­ti val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba, be ki­ta ko, ke­ti­na ap­tar­ti vie­no koa­li­ci­jos ly­de­rių eu­ro­par­la­men­ta­ro R. Pa­kso kan­di­da­ta­vi­mo į aukš­čiau­sius ren­ka­mus po­li­ti­nius pos­tus ga­li­my­bių klau­si­mą. Ne­si­gin­či­ja­ma, kad "tvar­kie­čių" ly­de­riui vie­nin­te­lis rea­lus ke­lias į Sei­mą - Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mas. Taip pat be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad dar per­nai R. Pa­kso bend­ra­žy­gio Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos par­eng­tos iš­va­dos, ku­rio­mis siū­lo­ma at­šauk­ti ap­kal­tą, ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės ne­pa­sieks.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Sei­mo frak­ci­jos - Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų - po­zi­ci­ja tvir­ta: apie pre­zi­den­to ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tą per ap­kal­tą nu­ša­lin­tas as­muo ga­li tik pa­sva­jo­ti.

Su­tik­tų su kompromisu

Anot K. Koms­kio, ko­mi­si­jos pa­teik­tos iš­va­dos nė­ra jau to­kios svar­bios. „Pag­rin­di­nis ak­cen­tas - Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mas“, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad ra­dus po­li­ti­nį su­ta­ri­mą „re­zul­ta­tų ga­li­ma pa­siek­ti per vie­ną se­si­ją“.

„Su­tin­ka­me su vi­so­kiais komp­ro­mi­sais, ta­čiau jų rei­kia ieš­ko­ti. Net su­tin­ka­me su siū­ly­mu, kad da­bar bū­tų ne­kal­ba­ma apie pre­zi­den­to rin­ki­mus, o tik apie kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą. Svar­biau­sia, kad pra­si­dė­tų veiks­mas“, - ti­ki­no „tvar­kie­tis“. Jis už­si­mi­nė, kad dėl kan­di­da­ta­vi­mo į pre­zi­den­tus R. Pa­ksas dar kar­tą ga­lė­tų pa­si­tiks­lin­ti kreip­da­ma­sis į tarp­tau­ti­nes ins­tan­ci­jas. Esą „kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo si­tua­ci­ja da­ro­si su­dė­tin­ges­nė“.

„Ta­čiau rei­kia tu­rė­ti gal­vo­je, kaip, ne­vyk­dy­da­ma Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mo, Lie­tu­va at­ro­do Eu­ro­po­je. To­dėl mes, po­li­ti­kai, tu­ri­me pri­siim­ti vi­są at­sa­ko­my­bę, liau­tis va­do­va­vę­si pri­nci­pu „my­liu-ne­my­liu“ ir pa­ga­liau pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją“, - aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jis vy­lė­si, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris jau ki­tą­met ga­lės kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą.

Kon­cep­ci­ja parengta

Kad pa­ga­liau rei­kė­tų įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mą, pri­ta­rė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras. Bent ke­lis žings­nius šia kryp­ti­mi mū­sų vals­ty­bė žen­gė, ta­čiau, pa­sak jo, Eu­ro­pos Ta­ry­ba lau­kia ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to. Ar pa­vyks jį pa­siek­ti šios ka­den­ci­jos Sei­me, kon­ser­va­to­riaus tei­gi­mu, pir­miau­sia pri­klau­sys nuo R. Pa­kso “a­pe­ti­to”.

“Jei jis trūks plyš sieks bū­ti ren­ka­mas pre­zi­den­tu, ma­nau, kad ne­pa­vyks. Re­van­šo sie­kis mus vi­sus įvels į tam ti­krą ne­apib­rėž­tą si­tua­ci­ją. Jei su­tiks jis gau­ti tiek, kiek nu­ma­tė EŽTT, vi­si­šai įma­no­ma”, - LŽ sa­kė S. Šed­ba­ras. Jis pri­mi­nė, kad EŽTT kons­ta­ta­vo tik vie­na - ne­ga­li­ma iki gy­vos gal­vos už­kirs­ti ke­lio kan­di­da­tuo­ti į par­la­men­tą. “Va­di­na­si, Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos ir tu­ri bū­ti tik to­kios, ku­rios leis­tų da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se”, - pa­brė­žė ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad per ap­kal­tą pos­to ne­te­kęs po­li­ti­kas ga­li pre­ten­duo­ti į pre­zi­den­tus, net ir lai­ki­nuo­sius. “Tai­gi toks as­muo ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas Sei­mo pir­mi­nin­ku, nes, su­sik­los­čius tam ti­kroms ap­lin­ky­bėms, jis ga­li tap­ti lai­ki­nuo­ju pre­zi­den­tu”, - aiš­ki­no S. Šed­ba­ras. Jis prog­no­za­vo, kad tik “pa­gal šią kon­cep­ci­ją” par­eng­tos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos ga­lės ti­kė­tis Sei­mo pri­ta­ri­mo. Anot par­la­men­ta­ro, kon­ser­va­to­riai taip pat ne­su­tik­tų, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są ly­dė­tų nuo­ro­da į kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį ter­mi­ną, kiek nu­ša­lin­ta­sis as­muo ne­ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas. “Prii­mant kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą pa­kan­ka 71 bal­so. Ki­taip ta­riant, val­dan­tie­ji ga­li įtei­sin­ti ką tik no­ri, o at­šauk­ti bus su­nku”, - pa­žy­mė­jo S. Šed­ba­ras.

Kad Kons­ti­tu­ci­ja bū­tų pa­keis­ta, už tai per pri­ėmi­mą du kar­tus tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai. Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tai svars­to­mi ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­mo po­sė­dy­je du kar­tus, tarp šių bal­sa­vi­mų tu­ri bū­ti da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.

Bū­ta pa­stan­gų

Da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se R. Pa­ksas ne­ga­li nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Ta­čiau EŽTT prieš ket­ve­rius me­tus pa­skel­bė, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas. KT kons­ta­ta­vo, kad įgy­ven­din­ti to­kį Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mą ga­li­ma tik kei­čiant Kons­ti­tu­ci­ją. 2014 me­tų ba­lan­dį Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pa­skel­bė, kad Lie­tu­va, užd­rau­du­si po ap­kal­tos pa­ša­lin­tiems as­me­nims ei­ti aukš­tas par­ei­gas, pa­žei­dė R. Pa­kso po­li­ti­nes tei­ses.

2013-2014 me­tais Sei­mo mė­gi­ni­mai pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ti EŽTT spren­di­mą ne­bu­vo sėk­min­gi. Vie­nas bal­sa­vi­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų bu­vo su­reng­tas pa­žei­džiant for­ma­lias pro­ce­dū­ras, ki­tas aps­kri­tai bu­vo at­šauk­tas. Ta­čiau iš es­mės bu­vo ne­su­ta­ria­ma dėl vie­no - ar R. Pa­ksui tu­ri bū­ti lei­džia­ma da­ly­vau­ti tik par­la­men­to rin­ki­muo­se, ar at­ver­ti ga­li­my­bę siek­ti ir pre­zi­den­to bei ki­tų par­ei­gų, ku­rios pra­de­da­mos ei­ti da­vus kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką.