Seimo „valstiečiai“ partiją pamiršo
Per pus­me­tį nuo Sei­mo rin­ki­mų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) gre­tas pa­pil­dė kiek dau­giau nei šim­tas nau­jų na­rių, ta­čiau treč­da­lis gau­siau­sios Sei­mo frak­ci­jos na­rių lie­ka ne­par­ti­niai. Po­li­to­lo­gai aiš­ki­na, kad to­kia pa­dė­tis kol kas pa­lan­ki šios par­ti­jos va­do­vy­bei, bet ri­zi­kin­ga. 

Aš­tun­tą mė­ne­sį val­džio­je skai­čiuo­jan­tiems Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­miems „vals­tie­čiams“ par­ti­jos rei­ka­lai, re­gis, tė­ra an­traei­lis klau­si­mas. LVŽS pa­di­dė­jo ne­daug. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, į šią par­ti­ją nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio iki šių me­tų ko­vo įsto­jo 111 nau­jų na­rių. Iš jų – tik ke­le­tas par­la­men­ta­rų, „vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je iki tol tu­rė­ju­sių ne­par­ti­nių sta­tu­są.

Lau­kia progos

Gau­siau­sia Sei­me „vals­tie­čių“ frak­ci­ja dar­bą par­la­men­te pra­dė­jo tu­rė­da­ma 58 at­sto­vus, 25 iš jų tuo me­tu bu­vo ir LVŽS na­riai. Šių me­tų sau­sį par­ti­nių frak­ci­jo­je kiek pa­gau­sė­jo – per LVŽS su­va­žia­vi­mą R. Kar­baus­kis par­ti­jos na­rio pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė 7 par­la­men­ta­rams. Be ki­ta ko, R. Kar­baus­kis šia­me ren­gi­ny­je kal­bė­jo apie „par­ti­nę sta­ty­bą“, sky­rių stip­ri­ni­mą, pa­si­ren­gi­mą ki­tiems rin­ki­mams ir nau­jų žmo­nių pri­trau­ki­mą.

Ta­čiau šie­met dau­giau nė vie­nas LVŽS frak­ci­jos na­rys į par­ti­ją ne­įs­to­jo. Tai „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no ir „vals­tie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas R. Kar­baus­kis. „Kol kas ne­bu­vo jo­kio ren­gi­nio, per ku­rį ga­lė­tu­me par­agin­ti tuos, ku­rie ap­sisp­ren­dė, kad jie sto­tų ir kad ga­lė­tu­me juos pri­im­ti. Jo­kio pa­pil­do­mo ra­gi­ni­mo ne­bu­vo. Kai bus pro­ga, kreip­si­mės į frak­ci­jos na­rius, pri­min­si­me, pa­klau­si­me, ar kas no­rė­tų pri­si­dė­ti prie par­ti­jos“, – sa­kė jis.

Dar sau­sį su­va­žia­vi­me kal­bė­jęs, kad yra „la­bai daug no­rin­čių­jų įsto­ti į par­ti­ją“, R. Kar­baus­kis da­bar aiš­ki­no, jog LVŽS kan­di­da­tus ren­ka­si itin ati­džiai, esą to­dėl na­rių skai­čius nė­ra di­de­lis. Ga­liau­siai, anot jo, par­ti­ja sa­vo na­riams ne­tei­kia jo­kių pri­vi­le­gi­jų, pro­tek­ci­jų, jų ne­įdar­bi­na. Esą ir tai ga­li lem­ti, ko­dėl pa­ly­gin­ti ma­žai žmo­nių sto­ja į LVŽS.

Ap­sis­kai­čia­vo ke­liais šimtais

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šių me­tų ko­vo 1 die­ną LVŽS tu­rė­jo 3790 na­rių. Pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų spa­lio 1-osios duo­me­ni­mis, po­ky­tis – 111 žmo­nių. Tie­sa, LVŽS Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai šių me­tų pa­va­sa­rį pa­teik­ta­me fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te bu­vo nu­ro­dy­ta, kad bai­gian­tis 2016-ie­siems „vals­tie­čiai“ tu­rė­jo 4014 na­rių.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­ti­kri­na par­ti­jų na­rių są­ra­šus su Gy­ven­to­jų re­gis­tro ir ki­tų par­ti­jų duo­me­ni­mis, tad tiks­lin­ga rem­tis bū­tent mi­nis­te­ri­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja. Ją R. Kar­baus­kis įver­ti­no taip: „Mū­sų par­ti­jos na­rių skai­čius kin­ta ir di­dė­ja bū­tent re­mian­tis žmo­nė­mis, ku­rie iš tie­sų yra idė­ji­niai, no­ri veik­ti vals­ty­bės nau­dai be jo­kios nau­dos sau.“

Ma­žiau na­rių iš par­la­men­ti­nių par­ti­jų tu­ri tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, jai pri­klau­so 2182 žmo­nės.

LVŽS de­le­guo­ti įta­kin­gų Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai, da­lis ne­par­ti­nių mi­nis­trų par­ti­nių bi­lie­tų iki šiol ne­pra­šė. Iš­im­tis – Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, va­do­vau­jan­tis par­la­men­ti­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui. Šių me­tų pra­džio­je įsto­jęs į par­ti­ją, jis po ke­lių mė­ne­sių ta­po LVŽS frak­ci­jos Sei­me se­niū­no pa­va­duo­to­ju.

Nuo at­sa­ko­my­bės nebėga

Ki­ti LVŽS frak­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai, ne­tu­rė­ję par­ti­nio bi­lie­to, to­liau lie­ka ne­par­ti­niai. Tarp jų – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Vy­tau­tas Ba­kas, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

„Frak­ci­jai ga­liu bū­ti nau­din­ga ir ne­bū­da­ma par­ti­jos na­rė. Frak­ci­jai yra ge­rai tu­rė­ti ne­par­ti­nių. Ga­li­my­bės sto­ti į LVŽS ne­svars­tau, bet tai ti­krai nė­ra ap­sid­rau­di­mas ar no­ras ko nors iš­veng­ti ar kaž­ką gau­ti. Lo­ja­lu­mas frak­ci­jai ar par­ti­jai nė­ra ma­tuo­ja­mas par­ti­niais bi­lie­tais. At­sa­ko­my­bės klau­si­mų ne­ven­giu“, – sa­vo ar­gu­men­tus ne­sto­ti į „vals­tie­čių“ par­ti­ją dės­tė A. Ši­rins­kie­nė.

Ra­mū­nas Kar­baus­kis: „Kai bus pro­ga, kreip­si­mės į frak­ci­jos na­rius, pri­min­si­me, pa­klau­si­me, ar kas no­rė­tų pri­si­dė­ti prie par­ti­jos.“

LVŽS frak­ci­jos na­rys Sta­sys Ja­ke­liū­nas, pra­ėju­sią ka­den­ci­ją pa­ta­ri­nė­jęs tuo­me­čiam Vy­riau­sy­bės va­do­vui so­cial­de­mo­kra­tui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, o da­bar Sei­me va­do­vau­jan­tis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui, taip pat pri­si­pa­ži­no kol kas ne­ke­ti­nan­tis sto­ti į par­ti­ją.

„Par­ti­nių bi­lie­tų ne­su tu­rė­jęs, kol kas ne­tu­riu ir ke­ti­ni­mų sto­ti. Ne­pri­si­me­nu, kad kas nors aiš­kiai ir tie­sio­giai bū­tų siū­lęs tai da­ry­ti. Taip, bend­ro po­bū­džio kal­bų ir min­čių bu­vo, bet kon­kre­čių nei par­ti­jos, nei ma­no pa­siū­ly­mų nė­ra bu­vę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no S. Ja­ke­liū­nas.

Se­kre­to­ria­tas – be galvos

Kiek­vie­nos par­ti­jos fi­nan­sais, veik­los or­ga­ni­za­vi­mu, ap­rū­pi­ni­mo rei­ka­lais, žmo­nių įdar­bi­ni­mu pa­pras­tai už­sii­ma at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius. Ma­no­ma, kad šis pos­tas bū­ti­nas bet ku­riai po­li­ti­nei jė­gai. Ta­čiau LVŽS šiuo po­žiū­riu – iš­skir­ti­nė. Jos įsta­tuo­se to­kia par­ei­gy­bė nu­ma­ty­ta, ta­čiau vie­ta iki šiol lais­va. Pa­gal LVŽS įsta­tus, at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius tu­rė­tų va­do­vau­ti se­kre­to­ria­tui, bet nei jo va­do­vo, nei dar­buo­to­jų nė­ra.

Bū­tent at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius, kaip nu­ro­do­ma LVŽS įsta­tuo­se, tvar­ko ir par­ti­jos na­rių re­gis­trą. „Ga­na ge­rai dir­ba­me ir be šios par­ei­gy­bės. Šiuo me­tu ti­krai ne­tu­ri­me lė­šų (at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui – aut.) pa­sam­dy­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no R. Kar­baus­kis.

VRK duo­me­ni­mis, LVŽS po Sei­mo rin­ki­mų li­ko sko­lin­ga 974,4 tūkst. eu­rų. Ta­čiau šių me­tų ba­lan­dį par­ti­ja su­lau­kė biu­dže­to do­ta­ci­jos. „Vals­tie­čiai“ ga­vo per 545 tūkst. eu­rų, jų do­ta­ci­ja po sėk­mės rin­ki­muo­se iš­au­go la­biau­siai – pra­ėju­sį pus­me­tį ji sie­kė apie 147 tūkst. eu­rų.

Pa­jė­gos su­telk­tos Seime

LVŽS va­do­vy­bė, re­gis, pa­ten­kin­ta esa­ma si­tua­ci­ja ir dėl to ne­ski­ria dė­me­sio ak­ty­ves­nei par­ti­nei veik­lai. Juo­lab kad par­ti­ja į rin­ki­mus ėjo iš­kė­lu­si šū­kį apie ne­par­ti­nius pro­fe­sio­na­lus.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas pa­brė­žė, kad LVŽS veik­los cen­tras per­si­kė­lė į Sei­mą, tai­gi ne­at­si­tik­ti­nai ski­ria­ma ma­žiau dė­me­sio re­gio­nams, par­ti­nei struk­tū­rai. Juo­lab kad LVŽS va­do­vy­bė ne­skel­bė sie­kian­ti par­ti­ją pa­vers­ti ma­si­ne. Anot T. Ja­ne­liū­no, ir per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ši par­ti­ja ne­bu­vo lin­ku­si ak­cen­tuo­ti par­tiš­ku­mo.

„Na­rių skai­čius ne­bū­ti­nai liu­di­ja par­ti­jos po­li­ti­nes ga­li­my­bes ar pers­pek­ty­vas. Na­rių skai­čiui di­dė­jant, juos su­nkiau kon­tro­liuo­ti, dau­gė­ja skir­tin­gų po­zi­ci­jų, tad joms de­rin­ti rei­kia skir­ti lai­ko ir iš­tek­lių. Ga­li bū­ti, kad kaip tik to ir ne­no­ri par­ti­jos va­do­vy­bė. Ji lin­ku­si de­mons­truo­ti as­me­ni­nę ly­de­rys­tę, su­telk­ti par­ti­jos kon­tro­lę ke­lio­se ran­ko­se“, – svars­tė T. Ja­ne­liū­nas.

Ag­nė Ši­rins­kie­nė: „Ga­li­my­bės sto­ti į LVŽS ne­svars­tau, bet tai ti­krai nė­ra ap­sid­rau­di­mas ar no­ras ko nors iš­veng­ti ar kaž­ką gau­ti.“

Ki­ta ver­tus, tai, kad dau­giau nei treč­da­lis LVŽS frak­ci­jos na­rių ne­prik­lau­so par­ti­jai, liu­di­ja tam ti­krą at­sar­gu­mą. „Jų at­ski­ru­mas nuo par­ti­jos de­mons­truo­ja ne­no­rą dek­la­ruo­ti jai lo­ja­lu­mą, jie pa­si­lie­ka lais­ves­nę ga­li­my­bę pa­si­trauk­ti iš frak­ci­jos, pri­si­dė­ti prie ki­tų, mat jie yra ma­žiau su­var­žy­ti nei par­ti­jos na­riai. Tai­gi LVŽS frak­ci­jo­je iš­lie­ka ne­ma­žas ri­zi­kos veiks­nys“, – prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.

Romo Juraičio nuotrauka

Nors par­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vei­ki­mas yra svar­bus veiks­nys per rin­ki­mus, kar­tais ir gau­sias na­rių, sky­rių bei se­kre­to­ria­to pa­jė­gas tu­rin­čios po­li­ti­nės jė­gos rin­ki­muo­se pa­ti­ria ne­sėk­mę. Pa­vyz­džiui, Dar­bo par­ti­ja ga­lė­jo pa­si­gir­ti ge­rai iš­plė­to­tu sky­rių tink­lu, di­de­liu dar­buo­to­jų skai­čiu­mi, ta­čiau pa­sta­ruo­sius Sei­mo rin­ki­mus pra­lai­mė­jo.

Box:

Par­la­men­ti­nių par­ti­jų na­rių skai­čius

Par­ti­ja 2012 m. 2017 m.*
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 17 032 20 389
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 12 336 14 945
Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ 13 094 12 464
Li­be­ra­lų są­jū­dis 3 645 7 922
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga 2 663 3 790
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjunga 1 280 2 182

* iki 2017 m. ko­vo 1 d.

Šal­ti­nis: Tei­sin­gu­mo ministerija