Seimo valdybą sudomino signatarų privilegija keliauti
Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pri­vi­le­gi­ja už­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lį su vai­ruo­to­ju iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos su­si­do­mė­jo Sei­mo val­dy­ba. Jiems tar­ny­bi­niu Sei­mo trans­por­tu per mė­ne­sį lei­džia­ma nu­rie­dė­ti iki 1200 ki­lo­me­trų. Par­la­men­tas su­da­rys dar­bo gru­pę ir ban­dys su­de­rin­ti šią sig­na­ta­rų tei­sę ne­aiš­kiai apib­rė­žian­čius tei­sės ak­tus. 

Sig­na­ta­rams lei­džia­mų nu­va­žiuo­ti ki­lo­me­trų skai­čių kas­met per­žiū­ri ir nu­sta­to Sei­mo val­dy­ba. Šių me­tų va­sa­rą jos spren­di­mu įtvir­tin­ta, kad Sig­na­ta­rų klu­bui Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja yra įpa­rei­go­ta su­teik­ti trans­por­tą ir nu­sta­ty­tas mi­nė­tas 1200 ki­lo­me­trų li­mi­tas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę par­la­men­to val­dy­ba aiš­ki­no­si, kaip to­kią sig­na­ta­rų tei­sę su­de­rin­ti tei­sės ak­tuo­se, mat ji apib­rė­žia­ma ne­vie­no­dai.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, kad šiam tiks­lui bus su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė. „No­ri­me pa­tiks­lin­ti tei­sės nor­mas, kad vi­siems bū­tų aiš­ku – kam, kas ir kaip. Val­dy­bos at­sik­lau­sė­me, ar rei­kia tai su­tvar­ky­ti, val­dy­ba įpa­rei­go­jo su­de­rin­ti ir su­žiū­rė­ti“, – kal­bė­jo ji.

Sei­mo val­dy­bos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­kė, kad ki­tą­met sig­na­ta­rams pa­vež­ti nu­ma­ty­ta pa­lik­ti maž­daug tuos pa­čius ki­lo­me­trų li­mi­tus kaip ir šie­met.

Va­žiuo­ti ga­li ne bet kur

– Ko­kia yra Sei­mo au­to­mo­bi­lio už­sa­ky­mo pro­ce­dū­ra? Ar sig­na­ta­rai daž­nai nau­do­ja­si šia jiems su­teik­ta pri­vi­le­gi­ja?, – LŽ pa­si­tei­ra­vo Sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tės Bi­ru­tės Va­lio­ny­tės.

– Yra nu­sta­ty­ta me­ti­nė ri­da ir sig­na­ta­rai va­ži­nė­ja. Tar­ki­me, jie va­žiuo­ja į ren­gi­nius po Lie­tu­vą. Pa­vyz­džiui, juos kvie­čia į Ak­me­nę, Klai­pė­dą ar Mo­lė­tus, ta­da jie už­si­sa­ko au­to­mo­bi­lį. Jis yra ski­ria­mas su vai­ruo­to­ju – joks Sei­mo au­to­mo­bi­lis nė­ra duo­da­mas be jo.

Sig­na­ta­rai sens­ta, tai­gi tas va­žia­vi­mas, aiš­ku, re­tė­ja. Bet mes į nu­sta­ty­tus ki­lo­me­trus „į­tel­pa­me“ ir ne vi­sa­da juos iš­nau­do­ja­me. Au­to­mo­bi­lis už­sa­ko­mas per Sig­na­ta­rų klu­bą. Nė­ra taip, kad sig­na­ta­ras pa­skam­bin­tų į Sei­mo ga­ra­žą ir už­si­sa­ky­tų trans­por­tą. Mes tu­ri­me bū­ti in­for­muo­ti, kas va­žiuo­ja, kur va­žiuo­ja, ar tas ren­gi­nys, į ku­rį va­žiuo­ja­ma, iš ti­krų­jų vyks­ta. Į mus krei­pia­si pa­tys sig­na­ta­rai. Ir kai mes tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad ren­gi­nys vyks, sig­na­ta­ras į jį pa­kvies­tas, ta­da už­sa­ko­me au­to­mo­bi­lį.

– Ar daug sig­na­ta­rų do­mi­na ga­li­my­bė vyk­ti į ren­gi­nius Sei­mo au­to­mo­bi­liu?

– To­kios aps­kai­tos mes ne­ve­da­me, tai­gi ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Ne­pa­mirš­ki­te, kad prie to­kių iš­vy­kų pri­ski­ria­mos ir, pa­vyz­džiui, lai­do­tu­vės ar­ba va­žiuo­ja­me į ku­rio nors sig­na­ta­ro kny­gos pri­sta­ty­mus. Ne­ži­nau, ko­dėl tą svars­ty­ti ėmė­si Sei­mo val­dy­ba, nes mes to klau­si­mo nie­kur ne­kė­lė­me.

– Ar to­kia tei­se sig­na­ta­rai nau­do­ja­si nuo pat 1990-ųjų Ko­vo 11-osios?

– Vi­sais lai­kais, nuo pat Ko­vo 11-osios, jei­gu sig­na­ta­rai va­žiuo­ja į ko­kį ren­gi­nį, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je už­si­sa­ky­da­vo­me au­to­mo­bi­lį. Pa­vyz­džiui, bū­na, kad per šven­tes au­to­mo­bi­liai Sei­me – de­fi­ci­tas. Štai į Ož­ka­ba­lius (sig­na­ta­rai tra­di­ciš­kai vyks­ta į Lie­tu­vos Tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­ną Ož­ka­ba­liuo­se, Vil­ka­viš­kio raj., Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kę – red. past.) kas­met va­žiuo­ja­me Sei­mo au­to­bu­su. Iš anks­to už­si­sa­ko­me ir Sei­mas ži­no, kad kon­kre­čią die­ną mes vyk­si­me į Ož­ka­ba­lius.