Seimo valdyba atšaukė kelionę į Taivaną
Ne­no­rė­da­ma su­pyk­dy­ti Ki­ni­jos, Sei­mo val­dy­ba at­šau­kė prieš ke­lias die­nas duo­tą lei­di­mą trims par­la­men­ta­rams vyk­ti į Tai­va­ną.

Par­la­men­to va­do­vy­bė to­kį spren­di­mą pri­ėmė po prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo su Ki­ni­jos prem­je­ru sa­vai­tės pra­džio­je Ser­bi­jo­je.

„Prem­je­ras bu­vo Belg­ra­de su­si­ti­kęs su Ki­ni­jos prem­je­ru, lyg pa­ju­dė­jo le­dai dėl pre­ky­bos, kas bu­vo su­sto­ję po Da­lai La­mos vi­zi­to. Bet koks pa­pil­do­mas er­zi­ni­mas su­da­ro prie­lai­das vėl įšal­dy­ti san­ty­kius. Kal­ba­me apie nau­jų rin­kų at­vė­ri­mą - ar­ba mes tuo pa­si­nau­do­ja­me, ar­ba ne“, - BNS sa­kė Sei­mo val­dy­bos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

Tre­čia­die­nį val­dy­ba pri­ta­rė Sei­mo na­rių kon­ser­va­to­rių Do­na­to Jan­kaus­ko, li­be­ra­lo Al­gio Ka­šė­tos ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko ke­lio­nei į Tai­pė­jų sau­sio 18–24 die­no­mis. Penk­ta­die­nį lei­di­mas bu­vo at­šauk­tas.

„Vie­nais me­tais ga­li­ma ir ne­nu­va­žiuo­ti. Tai la­biau pa­žin­ti­nė ke­lio­nė, ku­rią ap­mo­ka Tai­va­no Vy­riau­sy­bė“, - BNS sa­kė A.Sy­sas.

A.Ka­šė­ta sa­vo ruo­žtu sa­kė ne­sup­ran­tąs to­kios „per­dė­tos, nie­kuo ne­pag­rįs­tos bai­mės“.

„Ma­tyt, (Sei­mo val­dy­ba - BNS) per­ne­lyg di­de­lį spau­di­mą pa­ty­rė iš Vy­riau­sy­bės, - svars­tė po­li­ti­kas. - Ga­li­ma nu­spė­ti, kad su di­džią­ja Ki­ni­ja ne­no­ri ga­din­ti san­ty­kių, nors anks­čiau vyk­da­vo de­le­ga­ci­jos ir san­ty­kiai ne­bū­da­vo su­ga­di­na­mi. Ir tai­va­nie­čių de­le­ga­ci­ja bu­vo at­vy­ku­si, tuo­met ir­gi bu­vo daug bai­mių, bet vis­kas pra­ėjo sklan­džiai, nei no­tos iš Ki­ni­jos su­lau­kė­me, nei su­griu­vo san­ty­kiai.“

A.Ka­šė­ta at­krei­pė dė­me­sį, kad ke­lio­nei yra pri­ta­ręs Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Jis pa­brė­žė, kad jų iš­vy­ka Sei­mui ne­bū­tų nie­ko kai­na­vu­si ir tu­rė­jo vyk­ti tuo me­tu, kai ple­na­ri­niai po­sė­džiai ne­vyks­ta.

Tai­va­nas ir Ki­ni­ja at­sis­ky­rė 1949 me­tais, pa­si­bai­gus pi­lie­ti­niam ka­rui, bet Pe­ki­no ko­mu­nis­ti­nė vy­riau­sy­bė te­be­sie­kia su­vie­ny­ti vi­są Ki­ni­ją ir lai­ko Tai­va­ną maiš­tin­gu re­gio­nu, ku­rį ka­da nors rei­kės su­sig­rą­žin­ti, ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės pa­nau­do­ji­mą jė­gą.

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­la­men­to spren­di­mo ne­ver­ti­no, ir nu­ro­dė, kad lai­ko­si „vie­nos Ki­ni­jos“ po­li­ti­kos.

„URM ne­tei­kia ver­ti­ni­mų dėl Sei­mo spren­di­mų. Lie­tu­va lai­ko­si „vie­nos Ki­ni­jos“ po­li­ti­kos“, - BNS nu­ro­dė URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.