Seimo vadovybė stabdys keliaujantį „tvarkietį“
Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio po­mė­gis ke­liau­ti šį ko­mi­te­tą pa­li­ko be ko­man­di­ruo­tėms skir­tų lė­šų. Ko­mi­te­to na­riai skun­džia­si, kad nuo­la­ti­nės va­do­vo iš­vy­kos truk­do dar­bą.

Per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius R. Že­mai­tai­tis į ko­man­di­ruo­tes vy­ko 10 kar­tų: 6 – kaip Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (PA) va­do­vas, 4 – kaip Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pir­mu at­ve­ju iš­lai­dos pa­den­gia­mos iš mi­nė­tos de­le­ga­ci­jos ki­še­nės, ku­rio­je – 35 tūkst. eu­rų, an­tru – iš ko­mi­te­to, me­tams ga­vu­sio 2600 eu­rų. „Tvar­kie­tis“ šie­met lan­kė­si Ra­ba­te (Ma­ro­kas), ne kar­tą Par­yžiu­je, Briu­se­ly­je, Ha­go­je, Ta­li­ne, pla­nuo­ja ko­man­di­ruo­tę į At­ėnus.

Ta­čiau Sei­mo val­dy­ba pri­stab­dė ke­liau­to­ją, ku­ris kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pra­šė­si į ren­gi­nį Švei­ca­ri­jo­je. At­siž­velg­ta į tai, kad pri­ta­rus šiai ko­man­di­ruo­tei bū­tų vir­šy­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui skir­tų lė­šų li­mi­tas.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius pri­pa­ži­no, kad R. Že­mai­tai­čio ke­lio­nės tam­pa di­de­le prob­le­ma. „Tik jis vie­nas no­ri pir­mi­nin­kau­ti po­sė­džiams, bet jo vis nė­ra, to­dėl ko­mi­te­to po­sė­džiai ne­vyks­ta“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas ir pa­žy­mė­jo, kad ko­mi­te­te su­si­kau­pė daug klau­si­mų. „Man to­kie da­ly­kai ne­sup­ran­ta­mi. Ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant ke­lių kė­džių, nes nie­ko ne­spė­si. Stab­do­me Vy­riau­sy­bės pro­jek­tus, o juk esa­me pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas“, – pik­ti­no­si A. Skar­džius. Įkal­bė­ti R. Že­mai­tai­tį dau­giau lai­ko skir­ti ko­mi­te­to dar­bui jis dar ne­mė­gi­no. „Kaip ne­sus­tab­dy­si bė­gan­čio bi­zo­no, taip ne­sus­tab­dy­si ke­liau­jan­čio R. Že­mai­tai­čio“, – šmaikš­ta­vo po­li­ti­kas. Pa­sak jo, ne­si­no­rė­tų im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių, bet vis­kam yra ri­bos. „A­čiū Die­vui, kad ko­mi­te­to pi­ni­gai ko­man­di­ruo­tėms bai­gė­si, gal pir­mi­nin­kas ma­žiau va­ži­nės. Aš už ko­mi­te­to lė­šas nie­kur ne­su va­žia­vęs“, – kal­bė­jo A. Skar­džius.

Kon­ser­va­to­rių at­sto­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, R. Že­mai­tai­tis ga­lė­jo įver­tin­ti sa­vo jė­gas ir ne­su­tik­ti bū­ti Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO PA va­do­vu. „Ma­tyt, tos už­sie­nio ke­lio­nės kai kam yra la­bai ma­lo­nus da­ly­kas“, – pa­brė­žė po­li­ti­kas. Jis pri­si­pa­ži­no pats vyk­dan­tis tam ti­krą eks­pe­ri­men­tą. „Jau tre­čią ka­den­ci­ją ne­su vy­kęs į jo­kią už­sie­nio ko­man­di­ruo­tę ar ke­lio­nę. Pa­žiū­rė­siu, koks bus re­kor­das“, – LŽ sa­kė J. Raz­ma.

Pa­sku­ti­niais ka­den­ci­jos me­tais Sei­mas įvai­rioms po­li­ti­kų ko­man­di­ruo­tėms pla­nuo­ja iš­leis­ti 388 tūkst. eu­rų – 10 tūkst. eu­rų ma­žiau nei per­nai. Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu di­džiau­sia su­ma – 167,5 tūkst. eu­rų – ati­teks Sei­mo par­la­men­ti­nių de­le­ga­ci­jų tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se ir fo­ru­muo­se (asamb­lė­jo­se) na­riams. Sei­mo ko­mi­te­tų da­ly­va­vi­mas pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai par­la­men­ti­niuo­se ir Eu­ro­pos Par­la­men­to ren­gia­muo­se su­si­ti­ki­muo­se at­sieis 74 tūkst. eu­rų. Sei­mo va­do­vy­bė sa­vo ke­lio­nėms ga­lės iš­leis­ti 60 tūkst. eu­rų. Sei­mo ko­mi­te­tų ko­man­di­ruo­čių li­mi­tas – 132 tūkst. eu­rų. Kaip vi­sa­da dau­giau­sia va­ži­nė­ti ga­lės Už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tai – už 12 tūkst. eu­rų ir 9 tūkst. eu­rų. Sei­mo frak­ci­jų iš­vy­koms skir­ta 7,1 tūkst. eu­rų. Per­nai ko­man­di­ruo­čių lė­šos iš­se­ko jau spa­lį, to­dėl Sei­mo val­dy­ba sku­biai pri­dė­jo 40,5 tūkst. eu­rų.