Seimo vadovybė nori reformuoti Baltijos Asamblėją
Lie­tu­vos par­la­men­to va­do­vy­bė no­rė­tų re­for­muo­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jos (BA) veik­lą. Sei­mo de­le­ga­ci­jai ir par­la­men­to pir­mi­nin­kei pa­ves­ta su ko­le­go­mis Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ap­tar­ti nau­jas ga­li­mas Asamb­lė­jos veik­los for­mas.

„Bal­ti­jos Asamb­lė­ją rei­kė­tų šiek tiek re­for­muo­ti, nes da­bar ji bran­giai kai­nuo­ja, bet ne­duo­da no­ri­mų re­zul­ta­tų. Rei­kė­tų pa­ieš­ko­ti for­ma­to, kad bend­ra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tai bū­tų efek­ty­ves­ni“, - BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Sei­mo val­dy­ba pa­siū­lė jai su Es­ti­jos ir Lat­vi­jos par­la­men­tų va­do­vais aps­vars­ty­ti BA veik­los tiks­lin­gu­mą ir šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­los for­mas.

L.Grau­ži­nie­nė tei­gė, kad šio dar­bo im­sis po ko­vo 1-ąją Es­ti­jo­je nu­ma­ty­tų par­la­men­to rin­ki­mų.

Sei­mo de­le­ga­ci­jai BA pa­ves­ta pa­teik­ti siū­ly­mus „veik­los kryp­čių ir for­mų bei šios de­le­ga­ci­jos tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis par­la­men­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis tiks­lin­gu­mo“.

„Rei­kia keis­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jos for­ma­tą, pa­siim­ti po­rą stra­te­gi­nių klau­si­mų, ku­rie vi­soms trims Bal­ti­jos vals­ty­bėms ak­tua­lūs, ir juos svars­ty­ti“, - BNS sa­kė Sei­mo val­dy­bos na­rė Ire­na De­gu­tie­nė. Ji taip pat pri­klau­so Sei­mo de­le­ga­ci­jai BA.

Pa­sak I.De­gu­tie­nės, da­bar ne­ma­žai BA ren­gi­nių yra skir­ti „drau­giš­kam bend­ra­dar­bia­vi­mui“, o ne da­ly­ki­niai su­si­ti­ki­mai.

„Sup­ran­tu, kad su ar­ti­miau­siais kai­my­nais tu­ri­me šne­kė­tis ir bend­ra­dar­biau­ti, ta­čiau tu­ri bū­ti aiš­kūs pri­ori­te­tai, ko­kia link­me tu­ri­me dirb­ti. Da­bar pi­ni­gai BA iš­lei­džia­mi di­de­li, bet re­zul­ta­to ne­tu­ri­me to­kio, ko­kio rei­kė­tų iš­lei­dus tiek pi­ni­gų“, - tei­gė par­la­men­ta­rė.

Lie­tu­vos Sei­mo de­le­ga­ci­jos Bal­ti­jos Asamb­lė­jo­je va­do­vė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė pri­si­pa­ži­no ne­la­bai ži­nan­ti, apie ko­kias per­mai­nas kal­ba­ma. Anot jos, iš vi­so at­si­sa­ky­ti BA bū­tų ne­pro­tin­ga ir skan­da­lin­ga.

„Gal kam ir ki­lo to­kia idė­ja apie nai­ki­ni­mą, bet ne­ma­nau, kad tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti. Bū­tų di­de­lis tarp­tau­ti­nis skan­da­las, ypač kai tu­ri­me di­de­lį įdir­bį bend­ra­dar­biau­jant su ki­to­mis par­la­men­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis“, - BNS sa­kė de­le­ga­ci­jos va­do­vė.

Ji svars­tė, kad bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos par­la­men­ta­rų krep­ši­nio tur­ny­rų. Ta­čiau da­ly­ki­niai ko­mi­te­tai, pa­sak G.Pur­va­nec­kie­nės, vei­kia ga­na sėk­min­gai.

„Ko­mi­te­tai, ku­rie dir­ba su stam­biais pro­jek­tais to­kiais, kaip „Rail Bal­ti­ca“, ener­ge­ti­kos pro­jek­tais, čia yra dau­giau par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Tai vyk­do­mo­sios val­džios pa­sku­bi­ni­mas ir iš­spren­di­mas to­kių prob­le­mų, kai at­si­ran­da ne­su­si­kal­bė­ji­mai. O vyk­do­mo­jo­je val­džio­je ne­su­si­kal­bė­ji­mai at­si­ran­da daž­nai. Ku­ri nors ša­lis už­sis­pi­ria, tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę ir rei­ka­las su­sto­ja, jis ga­li ne­ju­dė­ti me­tų me­tus. BA ši­tą ak­me­nu­ką iš­ju­di­na iš ke­lio“, - dės­tė Sei­mo na­rė.

Jos tei­gi­mu, BA taip pat yra pa­siū­liu­si ini­cia­ty­vų švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nė­se sri­ty­se, tik po­li­ti­kė pri­pa­ži­no, kad strin­ga jų įgy­ven­di­ni­mas.

„Prieš ko­kius tre­jus me­tus bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl bend­ro me­di­ka­men­tų pir­ki­mo. Ka­dan­gi mū­sų vi­sų rin­kos ma­žos, dėl to bran­gūs vais­tai, su­si­vie­ni­jus kai­nos tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nės. BA pa­ve­dė mi­nis­te­ri­jos par­eng­ti bend­rą vais­tų pir­ki­mą. Jos da­bar tik bai­gia pa­si­ra­šy­ti pi­lo­ti­nį pro­jek­tą dėl vak­ci­nos nuo tu­ber­ku­lio­zės už­pir­ki­mo. Da­bar lyg jau vis­kas su­de­rin­ta, tu­ri tik pa­si­ra­šy­ti. Mes la­bai sku­bi­na­me, nes ko­vo 1 die­ną Es­ti­jo­je par­la­men­to rin­ki­mai, ir ne­si­no­rė­tų, kad pa­si­ra­šy­mas vėl ga­li bū­ti ati­dė­tas“, - BNS sa­kė G.Pur­va­nec­kie­nė.

Ji tei­gė ma­nan­ti, kad siū­ly­mai re­for­muo­ti BA su­si­ję su no­ru ma­žin­ti šiai or­ga­ni­za­ci­jai ski­ria­mus kaš­tus.

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas, ku­rio da­bar no­ri, kaip su­pran­tu, yra su­ma­žin­ti iš­lai­das“, - sa­kė po­li­ti­kė.

Anot jos, BA iš­lai­ky­mas vie­nam Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Es­ti­jos gy­ven­to­jui per me­tus at­siei­na pen­kis eu­ro cen­tus.

Bal­ti­jos Asamb­lė­ja yra Lie­tu­vos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos par­la­men­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, įkur­ta 1991 me­tų lap­kri­čio 8 die­ną Ta­li­ne. Bal­ti­jos Asamb­lė­jai kas­met pa­si­keis­da­mos pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­va, Es­ti­ja ir Lat­vi­ja.

Sau­sio 1-ąją pir­mi­nin­kau­ti BA pra­dė­jo Lie­tu­va.