Seimo vadovai negailėjo lėšų svečiams priimti
Rep­re­zen­ta­ci­nėms reik­mėms Sei­mo va­do­vai per­nai iš­lei­do 100 tūkst. li­tų (28,7 tūkst. eu­rų). Di­džiau­sia iš­lai­dų da­lis - per 60 tūkst. li­tų (18 tūkst. eu­rų) - tra­di­ciš­kai te­ko sve­čių pri­ėmi­mams reng­ti.

“Lie­tu­vos ži­nių” pra­šy­mu Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kaip rep­re­zen­ta­ci­jai skir­tus mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus 2014 me­tais lei­do Sei­mo pir­mi­nin­kė ir še­ši (iki lie­pos - sep­ty­ni) jos pa­va­duo­to­jai.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, par­la­men­to va­do­vui ir vi­ce­pir­mi­nin­kams rep­re­zen­ta­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­mos ati­tin­ka­mai 1 ir 0,5 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) su­mos - 2340 li­tų (678 eu­rai) ir 1170 li­tų (339 eu­rai). Toks per kri­zę su­ma­žin­tų iš­mo­kų dy­dis ne­kin­ta pen­ke­rius me­tus.

Par­la­men­to va­do­vų rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų iš­klo­ti­nė Sei­mo tink­la­la­py­je vie­šai ne­skel­bia­ma. Tai ža­da­ma pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu, kai tik su­ti­ki­mą duos Sei­mo val­dy­ba.

Su­tau­pė po ke­lis šimtus

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė per­nai rep­re­zen­ta­ci­nėms reik­mėms iš­lei­do 27,4 tūkst. li­tų (7,9 tūkst. eu­rų). Liū­to da­lis - 21,9 tūkst. li­tų - bu­vo skir­ta gar­bin­gų sve­čių pri­ėmi­mams or­ga­ni­zuo­ti. Su­ve­ny­rams, do­va­noms, at­vi­ru­kams par­la­men­to va­do­vė iš­lei­do 5,4 tūkst. li­tų. Iš skir­tos su­mos Sei­mo pir­mi­nin­kei pa­vy­ko su­tau­py­ti po­rą šim­tų li­tų.

Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kai per­nai rep­re­zen­ta­ci­jai tu­rė­jo tei­sę pa­nau­do­ti po 13,8 tūkst. li­tų (4 tūkst. eu­rų). Be­veik vi­sas lė­šas - po 13,5 tūkst. li­tų - iš­lei­do Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas “dar­bie­tis” Vy­das Ged­vi­las ir so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Abu vi­ce­pir­mi­nin­kai sve­čiams pri­im­ti sky­rė dau­giau kaip po 9 tūkst. li­tų. V. Ged­vi­las už 3,6 tūkst. li­tų dar pir­ko gė­lių, G. Kir­ki­las už 3,1 tūkst. li­tų siun­tė svei­ki­ni­mus, spau­do­je skel­bė užuo­jau­tas ir pre­nu­me­ra­vo lei­di­nius. Tre­čias li­ko 13,2 tūkst. li­tų - 300 li­tų ma­žiau - rep­re­zen­ta­ci­jai sky­ręs Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius. Di­džiau­sią su­mos da­lį - 7 tūkst. li­tų - jis iš­lei­do su­ve­ny­rams ir do­va­noms, už 3,2 tūkst. li­tų pir­ko gė­lių.

Tau­piau­sias - “tvarkietis”

Kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė per­nai rep­re­zen­ta­ci­jai pa­nau­do­jo 11,5 tūkst. li­tų. Ji, kaip ir ko­le­gos, di­džiau­sią su­mą iš­lei­do sve­čiams pri­im­ti (6,5 tūkst. li­tų) ir gė­lėms (4,1 tūkst. li­tų). So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas bu­vo kiek tau­pes­nis, iš­si­ver­tė su 7,5 tūkst. li­tų (5,9 tūkst. - sve­čiams, 1 tūkst. - gė­lėms).

2014-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tą į eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą iš­kei­tęs li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius per pus­me­tį rep­re­zen­ta­ci­jos reik­mėms pa­nau­do­jo 6,7 tūkst. li­tų. Be­veik vi­są šią su­mą jis sky­rė sve­čiams pri­im­ti. Kuk­liau­siai rep­re­zen­ta­ci­nes lė­šas lei­do “tvar­kie­tis” Kęs­tas Koms­kis. Per pra­ėju­sius 12 mė­ne­sių šiam tiks­lui jis pa­nau­do­jo ma­žiau nei pu­sę nu­ma­ty­tos su­mos - 5,5 tūkst. li­tų.

Dar dau­giau pi­ni­gų gar­bin­giems sve­čiams pri­im­ti - be­veik 80 tūkst. li­tų - Sei­mo va­do­vai sky­rė 2013 me­tais. Iš­lai­dos bu­vo sie­ja­mos su Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mu Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai.

Griež­ta tvarka

Rep­re­zen­ta­ci­nių iš­lai­dų nau­do­ji­mo tvar­ka nu­sta­ty­ta Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu, pri­im­tu dar anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­to. Do­ku­men­te nu­ro­do­ma, kam kon­kre­čiai ga­li bū­ti lei­džia­mos šios lė­šos ir kaip už jas at­sis­kai­to­ma. Sei­mo va­do­vai to­kias at­as­kai­tas kan­ce­lia­ri­jos Fi­nan­sų de­par­ta­men­tui tu­ri pa­teik­ti kas mė­ne­sį.

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką bran­giau­sia va­ka­rie­nė, ku­ria Sei­mo pir­mi­nin­kas vai­ši­na gar­bin­gus už­sie­nio sve­čius, ne­ga­li kai­nuo­ti dau­giau kaip 160 li­tų (46,4 eu­ro) vie­nam as­me­niui, pie­tūs - 150 li­tų (43,4 eu­ro). Par­la­men­to va­do­vo sve­čio ap­gy­ven­di­ni­mas vieš­bu­ty­je ne­ga­li vir­šy­ti 1200 li­tų (347,8 eu­ro). Sve­čius pri­iman­tys Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kai tu­ri bū­ti kiek kuk­les­ni: vie­no as­mens va­ka­rie­nei ski­ria­ma 140 li­tų (40,5 eu­ro), pie­tums - 120 li­tų (34,7 eu­ro), vieš­bu­čiui - 800 li­tų (231,8 eu­ro).

Vie­šin­ti ne­sku­ba­ma

Vie­šai dek­la­ruo­ti, kaip nau­do­ja gau­na­mas rep­re­zen­ta­ci­nes lė­šas (per mė­ne­sį - 1 VMDU), nė­ra lin­kę ir mi­nis­trai. Iš­sa­mią pra­ėju­sių me­tų iš­lai­dų su­ves­ti­nę yra pa­tei­kęs tik Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) tink­la­la­py­je pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je apie mi­nis­tro “dar­bie­čio” Dai­niaus Pa­val­kio rep­re­zen­ta­ci­nes iš­lai­das ap­si­ri­bo­ja­ma 2014 me­tų I ir II ket­vir­čio duo­me­ni­mis. Jie ro­do, kad per pus­me­tį dar­bo pie­tums ir su­ve­ny­rams mi­nis­tras iš­lei­do 8 tūkst. li­tų.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je in­for­muo­ja­ma, jog 2009-2013 me­tais fi­nan­sų mi­nis­trai iš rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų fon­do ne­pa­nau­do­jo nė vie­no li­to. Apie 2014-uo­sius ne­už­si­me­na­ma.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų yra at­si­sa­kęs.