Seimo URK pristabdė šalies vadovų planus
Ša­lies va­do­vų pla­nai nau­juo­ju Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ukrai­no­je pa­skir­ti šiuo me­tu mū­sų vals­ty­bei Da­ni­jo­je ir Is­lan­di­jo­je at­sto­vau­jan­tį Vy­tau­tą Pin­kų užs­tri­go Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Va­kar į už­da­rą po­sė­dį su­si­rin­kęs Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK), LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, at­si­sa­kė pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės tei­ki­mui at­šauk­ti šiuo me­tu am­ba­sa­do­riaus Da­ni­jai ir Is­lan­di­jai par­ei­gas ei­nan­tį ne­pap­ras­to­jo pa­siun­ti­nio ir įga­lio­to­jo mi­nis­tro dip­lo­ma­ti­nį ran­gą tu­rin­tį V. Pin­kų.

„Am­ba­sa­do­rius pui­kiai vyk­do sa­vo par­ei­gas, jo veik­la la­bai svar­bi Lie­tu­vai to­je po­zi­ci­jo­je, ku­rio­je jis šiuo me­tu yra, to­dėl ne­ma­tė­me pa­grin­do jį at­šauk­ti“, - LŽ sa­kė šal­ti­niai Sei­mo URK.

Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, bū­tent V. Pin­kų nu­ma­ty­ta skir­ti nau­juo­ju Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ukrai­no­je. Ša­lies va­do­vų ma­ny­mu, jis tu­rė­tų pa­keis­ti nuo šių me­tų gruo­džio 29-osios iš Ki­je­vo at­šau­kia­mą am­ba­sa­do­rių Pe­trą Vai­tie­kū­ną. Kaip anks­čiau tei­gė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, šis dip­lo­ma­tas, Ukrai­no­je dir­bęs nuo 2010 me­tų sau­sio, at­šau­kia­mas pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai.

Ne­at­šau­kia diplomato

„URK po­sė­dis bu­vo už­da­ras, to­dėl nie­kas ne­tu­ri ži­no­ti, kas ja­me bu­vo svars­to­ma. Už­da­ro po­sė­džio re­zul­ta­tai ne­skel­bia­mi vie­šai. Ne­ga­liu at­skleis­ti, apie ką kal­bė­jo­me“, - va­kar LŽ tvir­ti­no Sei­mo URK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka.

Nuo 1991-ųjų Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM) dir­ban­tis V. Pin­kus 1995-1999 me­tais dar­ba­vo­si Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Bel­gi­jo­je ir nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. 1999-2002 me­tais jis ėjo URM Ad­mi­nis­tra­ci­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, di­rek­to­riaus, 2002-2003 me­tais - In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas. 2003-2007 me­tais dip­lo­ma­tas dir­bo Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ru­si­jo­je įga­lio­tuo­ju mi­nis­tru, dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės va­do­vo pa­va­duo­to­ju, o 2007-2011 me­tais va­do­va­vo URM Kon­su­li­niam de­par­ta­men­tui. Pa­sta­rą­sias par­ei­gas jis ėjo įtemp­tu lai­ku, kai Lie­tu­va ren­gė­si įves­ti su­pap­ras­tin­tą vi­zų re­ži­mą Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties pa­sie­nio gy­ven­to­jams.

Ap­ta­rė pokyčius

LŽ duo­me­ni­mis, šia­me Sei­mo URK po­sė­dy­je, be V. Pin­kaus at­šau­ki­mo iš at­sto­vy­bės Da­ni­jo­je, bu­vo svars­to­ma ir dau­giau po­ky­čių ša­lies dip­lo­ma­ti­nia­me kor­pu­se. Va­kar ko­mi­te­tas pri­ta­rė tei­ki­mui at­šauk­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių prie NA­TO Kęs­tu­tį Jan­kaus­ką. Jis šias par­ei­gas ėjo nuo 2011 me­tų, pa­kei­tęs pos­te da­bar­ti­nį už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą L. Lin­ke­vi­čių. Va­kar va­ka­re pra­neš­ta, kad K. Jan­kaus­kas pa­skir­tas nau­juo­ju Eu­ro­pos Są­jun­gos ste­bė­ji­mo mi­si­jos Gru­zi­jo­je va­do­vu.

Taip pat, kaip tei­gia­ma, Sei­mo URK pa­lan­kiai įver­ti­no Vy­riau­sy­bės tei­ki­mą Lie­tu­vos am­ba­sa­do­re Is­pa­ni­jo­je skir­ti nuo 2008-ųjų rugp­jū­čio ge­ne­ra­li­nės kon­su­lės Či­ka­go­je (Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos) par­ei­gas ėju­sią, o pa­sta­ruo­ju me­tu URM am­ba­sa­do­re ypa­tin­giems pa­ve­di­mams dir­ban­čią Skais­tę Aniu­lie­nę. Ji tu­rė­tų pa­keis­ti da­bar­ti­nę am­ba­sa­do­rę Is­pa­ni­jo­je Aud­rą Ple­py­tę, ku­ri taip pat at­šau­kia­ma pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai.

Į Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę Če­ki­jo­je, iš ku­rios at­šau­kia­mas da­bar­ti­nis am­ba­sa­do­rius Au­ri­mas Tau­ran­tas, Sei­mo ko­mi­te­tas „pa­lai­mi­no“ Ed­vi­lo Rau­do­ni­kio, pa­sta­ruo­ju me­tu dir­ban­čio mi­nis­tru pa­ta­rė­ju am­ba­sa­do­je Vie­no­je, kan­di­da­tū­rą. 2011-ai­siais jis ku­rį lai­ką šio­je am­ba­sa­do­je, kol bu­vo pa­skir­ta nuo­la­ti­nė Lie­tu­vos at­sto­vė, ėjo lai­ki­no­jo rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nio par­ei­gas.

Pa­sak LŽ šal­ti­nių, Sei­mo URK na­riai ap­sisp­ren­dė ir dėl nau­jo­sios Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je va­do­vo kan­di­da­tū­ros. Šios par­ei­gos, pri­ta­rus ko­mi­te­to na­riams, tu­rė­tų bū­ti pa­ti­kė­tos dip­lo­ma­tei ir tei­si­nin­kei Si­gu­tei Jakš­to­ny­tei. Di­de­lę dip­lo­ma­ti­nio dar­bo pa­tir­tį tu­rin­ti bū­si­mo­ji am­ba­sa­do­rė 2008-2012 me­tais at­sto­va­vo mū­sų ša­liai In­do­ne­zi­jo­je, Sin­ga­pū­re ir Tai­lan­de, o pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­vau­ja URM Tei­sės ir tarp­tau­ti­nių su­tar­čių de­par­ta­men­tui.

„Jū­sų ži­nios, kad am­ba­sa­do­rių dar­bas ir kan­di­da­tū­ros bu­vo svars­to­mos, – taip, tai fak­tas. Ta­čiau šis URK po­sė­dis bu­vo už­da­ras, to­dėl nie­ko dau­giau ne­ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti“, - LŽ nu­ro­dė par­la­men­ti­nio URK na­rys Ar­mi­nas Ly­de­ka, pri­klau­san­tis Li­be­ra­lų są­jū­džiui.

Kaip ži­no­ma, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius ski­ria ir at­šau­kia pre­zi­den­tas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, pri­ta­rus Sei­mo URK.