Seimo URK pirmininkas: perkrauti santykių su Rusija nepavyko
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės sie­kis per­krau­ti san­ty­kius su Ru­si­ja žlu­go, pri­pa­ži­no Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka.

„Mū­sų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, tai bu­vo dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus, san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja bu­vo fik­suo­ja­ma per­kro­vos idė­ja. Žlu­go ta per­kro­vos idė­ja su kai­my­ne Ru­si­ja. Bet jei­gu at­kreip­si­te dė­me­sį, (JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko) Oba­mos po­li­ti­ko­je su Ru­si­ja ir­gi yra per­kro­vos idė­ja, žlu­go ir Oba­mos idė­ja“, - tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams pri­sta­ty­da­mas URK pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos gai­res kal­bė­jo B.Juo­dka.

„Nep­rog­no­zuo­ja­mą kai­my­ną tu­ri­me, to­dėl prog­no­zuo­ti į prie­kį ko­kius nors po­li­ti­nės per­kro­vos da­ly­kus yra ga­nė­ti­nai su­nku, bet tai ne­reiš­kia, kad ne­tu­ri­me bend­rau­ti, ieš­ko­ti bū­dų su kai­my­nais, bet tu­ri­me tu­rė­ti sa­vo stu­bu­rą rea­li­zuo­ti sa­vo už­sie­nio po­li­ti­ką“, - tvir­ti­no par­la­men­to ko­mi­te­to va­do­vas.

2012 me­tų gruo­dį pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je bu­vo ra­šo­ma, kad Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­kiams bū­ti­nas „per­kro­vi­mas“. Do­ku­men­te Vy­riau­sy­bė bend­ra­dar­bia­vi­mą su Ru­si­ja ža­dė­jo ža­dė­jo grįs­ti abi­pu­sį pa­si­ti­kė­ji­mą stip­ri­nan­čio­mis eu­ro­pie­tiš­ko­mis ver­ty­bė­mis ir kreip­ti dė­me­sį ne į pra­ei­tį, o į at­ei­tį.

Ko­mi­te­to tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­to­se gai­rė­se ke­lia­mas sie­kis rem­tis Ru­si­jos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės for­ma­vi­mą­si, puo­se­lė­ti de­mo­kra­ti­jos, pa­gar­bos žmo­gaus tei­sėms ir lais­vėms ver­ty­bių sklai­dą.

Anot B.Juo­dkos, mi­nė­to­se gai­rė­se san­ty­kiai su kai­my­nais yra vie­nas iš tri­jų svar­biau­sių Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­čių.

Pir­muo­ju po­li­ti­kas nu­ro­dė Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą ir Eu­ro­pos Są­jun­gos plė­trą, an­truo­ju - Lie­tu­vos sau­gu­mo ir ne­prik­lau­so­my­bės už­ti­kri­ni­mą.

Kaip svar­bios už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tys taip pat įvar­dy­ta na­rys­tė tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, tran­sat­lan­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, eko­no­mi­nė dip­lo­ma­ti­ja, už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių tei­sių gy­ni­mas.

Gai­rė­se taip pat ke­lia­mas už­da­vi­nys di­din­ti Lie­tu­vos ži­no­mu­mą pa­sau­ly­je, kur­ti pa­lan­kią in­for­ma­ci­nę erd­vę, im­tis veiks­mų prieš Lie­tu­vai prieš­iš­ką pro­pa­gan­dą, di­din­ti Lie­tu­vos drau­gų skai­čių.