Seimo tyleniai nekalba, bet nuomonę turi
Pra­ėju­sios Sei­mo ru­dens se­si­jos me­tu per ple­na­ri­nius po­sė­džius kai ku­rie par­la­men­ta­rai ne­iš­ta­rė nė žo­džio, o da­lis ki­tų reiš­kė­si itin ak­ty­viai. Ta­čiau ir vie­ni, ir ki­ti to­kios sta­tis­ti­kos ne­su­reikš­mi­na, esą ne kal­bos - svar­biau­sias da­ly­kas tau­tos iš­rink­tų­jų veik­lo­je.

Iš­skir­ti­niu ak­ty­vu­mu svars­tant įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų pro­jek­tus pa­si­žy­mė­jo Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vas kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma. Jis 11 kar­tų bu­vo pro­jek­tų pra­ne­šė­jas, 16 kar­tų už­da­vė klau­si­mus pro­jek­tų tei­kė­jams, du­syk kal­bė­jo pa­tei­kiant ko­mi­te­tų ir frak­ci­jų iš­va­das, 6 kar­tus - dis­ku­si­jo­se svars­to­mu klau­si­mu, 6 kar­tus - kon­kre­čiais svars­to­mais klau­si­mais, 13 kar­tų - dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų ir iš­sa­kė 12 rep­li­kų. Iš vi­so per Sei­mo po­sė­džius jis kal­bė­jo 144 kar­tus.

Ky­la įvai­rių minčių

„Ma­nau, kad po­sė­džių sa­lė­je šne­ku ne­tuš­čiai. Dau­giau­sia - apie kon­kre­čius siū­ly­mus, kon­kre­čius pro­jek­tus, tai nė­ra ko­kios nors emo­ci­nės iš­kro­vos“, - LŽ sa­kė kon­ser­va­to­rius. Anot J. Raz­mos, to­kią pa­dė­tį le­mia ne tik tai, kad jis yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas, bet ir ne­men­ka jo, kaip par­la­men­ta­ro, dar­bo pa­tir­tis. „Frak­ci­jo­je esu at­sa­kin­gas už jos pre­li­mi­na­rios po­zi­ci­jos svars­to­mais klau­si­mais for­ma­vi­mą, to­dėl ne­iš­ven­gia­mai tu­riu pers­kai­ty­ti vi­sus tei­kia­mus pro­jek­tus. O kai pers­kai­tai, ky­la įvai­rių min­čių, ir ty­lė­ti ne­ga­li“, - aiš­ki­no kon­ser­va­to­rius. Kar­tu jis ne­slė­pė šios ka­den­ci­jos Sei­me pa­si­gen­dan­tis ir es­mi­nių po­li­ti­nių dis­ku­si­jų svars­to­mais klau­si­mais.

Kiek ma­žiau ak­ty­vūs nei J. Raz­ma bu­vo par­la­men­ta­rai Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius (kal­bė­jo 117 kar­tų), Ju­lius Sa­ba­taus­kas (113 kar­tų), Pe­tras Gra­žu­lis ir Ri­man­tas Jo­nas Da­gys (po 104 kar­tus).

Ty­le­niais nesijaučia

Kaip ty­le­nius ga­li­ma įvar­dy­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vus Ju­ze­fą Kvet­kovs­kį ir Mi­cha­lą Mac­ke­vi­čių bei kon­ser­va­to­rių Egi­di­jų Va­rei­kį. Jie vie­šai Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je ne­pra­bi­lo nė kar­to. Tik sy­kį skam­bė­jo Ser­ge­jaus Dmi­tri­je­vo, Ge­di­mi­no Ja­ka­vo­nio, Van­dos Krav­čio­nok, Pa­uliaus Sau­dar­go, Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus, Gin­ta­ro Ta­mo­šiū­no, Ser­ge­jaus Ur­su­lo, Jo­no Var­ka­los, Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės, Pra­no Žei­mio bal­sai.

LŽ kal­bin­tas J. Kvet­kovs­kis aiš­ki­no, kad ru­dens se­si­jo­je ne­svars­ty­ta tų sri­čių klau­si­mų, ku­riuos jis ku­ruo­ja LLRA frak­ci­jo­je. „Sei­me dau­giau­sia svars­ty­tos pa­tai­sos dėl eu­ro įve­di­mo, jo­mis dau­giau do­mė­jo­si ki­tas frak­ci­jos na­rys. To­dėl iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pro­gos ne­tu­rė­jau“, - sa­kė jis. J. Kvet­kovs­kio nuo­mo­ne, pa­grin­di­nis dar­bas ap­ta­riant siū­lo­mus įsta­ty­mus ar jų pa­tai­sas vyks­ta ne ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, o ko­mi­te­tuo­se ir frak­ci­jo­se.

Par­la­men­ta­ras E. Va­rei­kis taip pat ne­lin­kęs pri­skir­ti sa­vęs prie Sei­mo ty­le­nių. „Kai rei­kia, ti­krai kal­bu. Tik šį­kart gal ne­bu­vo do­ku­men­tų, ku­riuos bū­čiau įga­lio­tas pri­sta­ty­ti. Nors, kiek pri­si­me­nu, dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų kal­bė­jau“, - ti­ki­no kon­ser­va­to­rius. Anot jo, duo­me­nys, api­bū­di­nan­tys par­la­men­ta­rų ak­ty­vu­mą Sei­mo po­sė­džiuo­se, ne­pa­ro­do ti­kro­sios veik­los re­zul­ta­tų ir tė­ra vie­nas kri­te­ri­jų.

„Jei­gu apie fut­bo­li­nin­ką bū­tų spren­džia­ma tik pa­gal įmuš­tus įvar­čius, tai var­ti­nin­kas bū­tų blo­giau­sias žai­dė­jas. Bet juk taip ne­bū­na“, - pa­ly­gi­no par­la­men­ta­ras.

Tik skai­čiai

Ru­dens se­si­jos me­tu per Sei­me su­reng­tus Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džius ir va­lan­das prem­je­rui ir mi­nis­trams bu­vo už­duo­ti 198 klau­si­mai. Dau­giau­sia jų ki­lo kon­ser­va­to­riams And­riui Ku­bi­liui (14), Jur­giui Raz­mai (12) ir Vi­dai Ma­ri­jai Čig­ri­jie­nei (9), taip pat Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čiam V. A. Ma­tu­le­vi­čiui (10). Iš vi­so klau­si­mus Vy­riau­sy­bės na­riams už­da­vė tik 63 par­la­men­ta­rai.

Per ru­dens se­si­ją Sei­me bu­vo su­reng­ti 1085 bal­sa­vi­mai. Pa­vyz­din­giau­siai juo­se da­ly­va­vo Sta­sys Brun­dza (94,01 proc.), Ser­ge­jus Jo­vai­ša (97,51 proc.), Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius (90,78 proc.), Jo­nas Kond­ro­tas (93,46 proc.), Ed­var­das Ža­ka­ris (91,71 proc.) ir Pra­nas Žei­mys (94,38 proc.). Re­čiau­siai bal­suo­jant Sei­mo sa­lė­je pa­si­ro­dy­da­vo par­la­men­ta­rai, ei­nan­tys par­ei­gas ir Vy­riau­sy­bė­je. Iš Sei­mo na­rių, ku­rie to­kių par­ei­gų ne­ina, re­čiau­siai bal­sa­vi­muo­se da­ly­va­vo Al­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas (26,64 proc.), Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas (29,95 proc.), Bi­ru­tė Vė­sai­tė (30,60 proc.) ir Ar­tū­ras Skar­džius (31,80 proc.).

Pra­ėju­sios Sei­mo se­si­jos me­tu par­la­men­to frak­ci­jos re­gis­tra­vo tik du par­eiš­ki­mus, abu - Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė. Par­la­men­ta­rai as­me­niš­kai re­gis­tra­vo sep­ty­nis par­eiš­ki­mus. Du iš jų - La­ri­sa Dmi­tri­je­va, po vie­ną - S. Brun­dza, Ari­man­tas Dum­čius, Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė, A. V. Pa­tac­kas, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė.