Seimo traukai pasidavė ne tik partiniai
Sei­mo rin­ki­mams ri­kiuo­ja­si ne tik par­ti­jos ir jų iš­kel­ti kan­di­da­tai, bet ir dau­giau kaip dvi de­šim­tys sa­va­ran­kiš­kai gar­bin­go tau­tos man­da­to siek­ti pa­si­ry­žu­sių pi­lie­čių. Tarp jų ir ge­rai pa­žįs­ta­mi, ir vi­siš­kai ne­ma­ty­ti vei­dai.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­skelb­ti duo­me­nys ro­do, kad sa­va­ran­kiš­ką da­ly­va­vi­mą Sei­mo rin­ki­muo­se šiuo me­tu yra dek­la­ra­vę aš­tuo­ni da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai, trys – anks­tes­nių ka­den­ci­jų par­la­men­ta­rai bei ke­tu­rio­li­ka iki šiol Sei­mo duo­nos ne­ra­ga­vu­sių as­me­nų.

Sa­va­ran­kiš­kas „tvarkietis“

Pa­sik­liau­ti vien tik sa­vo jė­go­mis šį­kart ap­sisp­ren­dė ap­sisp­ren­dė „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis. Par­ti­jos są­ra­še jis taip pat tei­gė bū­siąs, tik pra­šęs įra­šy­ti an­tra­ja­me šim­tu­ke. „Pats pa­si­rin­kau to­kį ke­lią – rink­siu par­ašus, bend­rau­siu su žmo­nė­mis, bū­siu ar­čiau rin­kė­jų. Ko­dėl to­kia ga­li­my­be ne­pa­si­nau­do­jus?“ – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė P. Gra­žu­lis. Į Sei­mą jis tra­di­ciš­kai kan­di­da­tuo­ja Gargž­dų rin­ki­mų apy­gar­do­je. Sei­mo na­rys sa­kė ne­abe­jo­jąs, kad su­rink­ti bū­ti­nus par­ašus jam ti­krai pa­vyks.

Kar­tu P. Gra­žu­lis ne­slė­pė, kad dar vie­nas mo­ty­vas, pa­ska­ti­nęs jį kan­di­da­tuo­ti sa­va­ran­kiš­kai, – ge­ro­kai smu­kęs vi­sų par­ti­jų au­to­ri­te­tas. „Kaip pats iš­si­kė­lęs bū­siu lyg ir lais­ves­nis, gal žmo­nėms tuo­met bus leng­viau pa­si­rink­ti“, – svars­tė „tvar­kie­tis“.

Sa­va­ran­kiš­kai siek­ti man­da­to ap­sisp­ren­dė ir Re­mi­gi­jus Ačas. Sei­me jis pri­klau­so „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jai, ta­čiau nė­ra šios par­ti­jos na­rys. Kaip sa­va­ran­kiš­kas kan­di­da­tas įsi­re­gis­tra­vo ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas. „Ti­krai ei­nu su par­ti­ja, esu są­ra­še. Įsi­re­gis­tra­vau no­rė­da­mas at­si­da­ry­ti sąs­kai­tą“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pa­žįs­ta­mi veidai

Kau­ne sa­va­ran­kiš­kai rin­ki­muo­se da­ly­vaus bu­vę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ve­re­ta­nai Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ir Ari­man­tas Dum­čius. Kaip jau ra­šė­me, šie par­la­men­ta­rai jau ku­ris lai­kas su par­ti­ja ir Sei­mo frak­ci­ja ne­ra­do bend­ros kal­bos. Si­tua­ci­ja pa­aš­trė­jo, kai, su­da­rant rin­ki­mų są­ra­šą, jų rin­ki­mų apy­gar­dos ati­te­ko ki­tiems TS-LKD at­sto­vams. V. M. Čig­rie­jie­nei ir A. Dum­čiui bu­vo prie­kaiš­tau­ja­ma, kad šie, nuo­lat ig­no­ruo­da­mi frak­ci­jos va­lią, bal­suo­ja ki­taip nei su­tar­ta. Už tai jiems bu­vo skir­ta par­ti­nių nuo­bau­dų.

Pa­sku­ti­niu kan­try­bės tau­rę per­pil­džiu­siu la­šu ta­po konf­lik­tas dėl him­no gie­do­ji­mo. Užuot drau­ge su TS-LKD frak­ci­ja pa­li­kę Sei­mo po­sė­džių sa­lę, abu po­li­ti­kai li­ko jį gie­do­ti. Po to, kai A. Dum­čius pra­ne­šė Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­siąs sa­va­ran­kiš­kai, iš par­ti­jos jis bu­vo pa­ša­lin­tas. V. M. Čig­rie­jie­nė, pa­skel­bu­si par­eiš­ki­mą, TS-LKD pa­li­ko pa­ti. Da­bar abu eks­kon­ser­va­to­riai pri­klau­so Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei.

Sa­va­ran­kiš­kai jė­gas Sei­mo rin­ki­muo­se iš­mė­gins ir ki­ti šios gru­pės par­la­men­ta­rai – Po­vi­las Urb­šys, Nag­lis Pu­tei­kis ir Val­das Va­si­liaus­kas.

Į Sei­mą mė­gins pa­tek­ti jau anks­čiau par­la­men­ta­ro duo­nos ra­ga­vę po­li­ti­kai li­be­ra­las Ar­tū­ras Me­lia­nas, bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tas bei „fron­ti­nin­kas“ Al­gir­das Pa­lec­kis, kon­ser­va­to­rius Eval­das Jur­ke­vi­čius.

Pul­kas naujokų

Sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­tuo­ti ry­žo­si vi­sas bū­rys nau­jo­kų – tiek ži­no­mų, tiek vi­sai ne­gir­dė­tų.

Vil­niu­je, Žir­mū­nuo­se, dėl man­da­to var­žy­sis va­dy­bi­nin­kas To­mas Amb­ra­zas, Jus­ti­niš­kė­se – žur­na­lis­tas Kris­tu­pas Au­gus­tas Kri­vic­kas, Pa­ne­riuo­se – ra­di­ka­lių pa­žiū­rų po­li­ti­kas Ju­ri­jus Su­bo­ti­nas. Pa­ne­vė­žy­je į star­tą stos žur­na­lis­tas Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis, Kė­dai­niuo­se – me­di­kas Da­rius Ka­mins­kas, Rad­vi­liš­ky­je – dės­ty­to­jas Min­dau­gas Pa­uliu­kas, Pa­sva­ly­je – Mo­des­tas Ba­raus­kas, Sė­los rin­ki­mų apy­gar­do­je – me­di­kas Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis, Šal­či­nin­kuo­se – tei­si­nin­kas Ni­ko­la­jus Voi­no­vas, Uk­mer­gė­je – pe­da­go­gė Ni­jo­lė Gied­rai­tie­nė.

Kur­šė­nuo­se į Sei­mą pa­tek­ti mė­gins eko­no­mis­tas Lai­mis Šle­žas, Rad­vi­liš­ky­je – ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja Lai­mu­tė Šla­mie­nė, Dzū­ki­jos rin­ki­mų apy­gar­do­je – taip pat ve­te­ri­na­ras Au­ri­mas Trun­cė, Aly­tu­je – bu­vu­si Aly­taus tea­tro va­do­vė, vie­šai pa­skel­bu­si anks­tes­nio mies­to me­ro po­kal­bio įra­šus, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.