Seimo tinklalapis jau veikia be trukdžių
Prieš pir­ma­die­nį Sei­me vyks­tan­tį Kry­mo to­to­rių ren­gi­nį įvyk­dy­tos Sei­mo tink­la­la­pio in­ter­ne­ti­nės at­akos ne­be­vyk­do­mos – trans­lia­ci­jas už­sie­ny­je ga­li­ma ste­bė­ti, sa­ko Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas.

„Sei­mo tink­la­la­pis vei­kia, trans­lia­ci­ja vyk­do­ma. Tam ti­krų niuan­sų yra dėl pri­tai­ky­tų ap­sau­gos prie­mo­nių, bet jei pa­ti at­akos es­mė bu­vo su­trik­dy­ti kon­fe­ren­ci­ją – kon­fe­ren­ci­ja ne­su­tri­ku­si, ji trans­liuo­ja­ma“, – BNS sa­kė R.Čer­niaus­kas. – Šiuo me­tu at­aka yra pa­si­bai­gu­si, bet kad die­nos me­tu ne­bū­tų trik­do­ma tink­la­la­pio veik­la, prie­mo­nės bus tai­ko­mos iki pat va­ka­ro“.

Jis pa­tvir­ti­no, kad DDoS at­akos, tai yra kai tuo pat me­tu siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų, bu­vo vyk­do­mos iš ma­žiau­siai 10 tūks­tan­čių kom­piu­te­rių, esan­čiu vi­suo­se kon­ti­nen­tuo­se. Jis ne­at­me­tė, kad šiuo me­tu at­akų su­ma­ny­to­jai ga­li ste­bė­ti si­tua­ci­ją ver­tin­da­mi tink­la­la­pio sau­gu­mo pa­si­kei­ti­mus.

„Nė­ra nė vie­no lie­tu­viš­ko „bo­to“, nė vie­no kom­piu­te­rio, ku­ris bū­tų at­aka­vęs iš Lie­tu­vos ad­re­sų. Tai tik po tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mo bū­tų ga­li­ma kaž­ką su­ži­no­ti, grei­tai ne­pa­vyks“, – kal­bė­jo R.Čer­niaus­kas.

Anot jo, at­akų or­ga­ni­za­to­riai sie­kė su­trik­dy­ti tik pa­grin­di­nio Sei­mo tink­la­la­pio, iš ku­rio vyk­dy­tos trans­lia­ci­jos, veik­lą – tei­sės ak­tų duo­me­nų ba­zė ir ki­ti Sei­mo tink­la­la­piai ne­bu­vo at­akuo­ja­mi. Cen­tras bend­rau­ja su po­li­ci­ja – dėl to, ar kreip­tis į par­ei­gū­nus dėl pa­tir­tos ža­los, tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

R.Čer­niaus­kas anks­čiau sa­kė, kad at­aka vyk­do­ma nuo šeš­ta­die­nio 17 va­lan­dos, cen­tras sek­ma­die­nį si­tua­ci­ją su­val­dė ir pri­tai­kė ap­sau­gos prie­mo­nes, kad tink­la­la­pis veik­tų, ta­čiau pir­ma­die­nį su­tri­ki­mų ne­iš­veng­ta. Anot jo, at­akų kil­mės ša­lį bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, jei dėl to kreip­tų­si po­li­ci­ja.

Kaip pir­ma­die­nį sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, tai pir­ma to­kio mas­to at­aka prieš par­la­men­tą. Sei­mo pir­mi­nin­kė sa­kė, kad tiks­liai ne­ži­no­ma, ar prog­ra­mi­šių at­aka bu­vo nu­kreip­ta prieš Kry­mo to­to­rių ren­gi­nį.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar čia kon­kre­čiai dėl šio ren­gi­nio. Jei­gu dėl šio ren­gi­nio, tai aki­vaiz­džiai ro­do, kad ne­no­ri­ma, jog pa­sklis­tų in­for­ma­ci­ja pla­čiau pa­sau­ly­je, nes ti­krai te­ma yra ak­tua­li: Kry­mo to­to­rių klau­si­mai, žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai, jų gy­ve­ni­mas to­se te­ri­to­ri­jo­se tam­pa ne­žmo­niš­kas, gy­ve­na ne­žmo­niš­ko­mis są­ly­go­mis. Ta tarp­tau­ti­nė ko­va tel­kia­si ir gal­būt kam nors ne­pa­tin­ka“, – svars­tė L.Grau­ži­nie­nė.

Pir­ma­die­nį taip pat bu­vo lai­ki­nai su­tri­ku­si kai ku­rių ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­pių veik­la. Ku­rį lai­ką var­to­to­jams bu­vo ne­pa­sie­kia­mos Pre­zi­den­tū­ros, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Ka­ro aka­de­mi­jos, Jung­ti­nio šta­bo, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos sve­tai­nės in­ter­ne­te. Anot Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro va­do­vo, šie su­tri­ki­mai ne­su­si­ję su at­ako­mis, o at­si­ra­do dėl pa­slau­gas tei­kian­čios vals­ty­bi­nės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ įran­gos ge­di­mo.