Seimo teisininkės ekspertizė apaugo įtarimais
Vie­nam Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to sky­rių va­do­vau­jan­ti tei­si­nin­kė nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą iš pra­džių įver­ti­no kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė ir ga­vo už tai už­mo­kes­tį. Ta­čiau po ku­rio lai­ko ji to pa­ties dar­bo ėmė­si jau kaip vals­ty­bės tar­nau­to­ja ir par­la­men­tui pa­teik­tam pro­jek­tui pa­žė­rė šūs­nį pa­sta­bų. Toks val­di­nin­kės vi­ra­žas po­li­ti­kams su­kė­lė įta­ri­mų.

Aiš­kė­ja, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Dar­bo ir so­cia­li­nės tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Jad­vy­ga And­riuš­ke­vi­čiū­tė šių me­tų ko­vą kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė pa­tei­kė Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to eks­per­ti­zę, o ją už­sa­kęs Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) val­di­nin­kei už tai at­ly­gi­no pa­gal dar­bo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą be­veik ke­tu­riems mė­ne­siams.

Šių me­tų rug­sė­jį J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė su ko­le­go­mis vėl įver­ti­no Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą – tik šį­syk kaip kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vė – ir sa­vo iš­va­do­je nu­ro­dė 152 pa­sta­bas. Do­ku­men­tus Sei­mo ko­mi­te­tuo­se nars­tan­tiems po­li­ti­kams ki­lo klau­si­mų, ko­dėl iš so­cia­li­nio mo­de­lio ren­gė­jų už­mo­kes­tį ėmu­si par­la­men­to tei­si­nin­kė ga­li bū­ti įvar­di­ja­ma kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė ir ar taip elg­tis etiš­ka.

Ge­res­nių nerado

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), Sei­mui pa­tei­ku­si nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te skel­bia, kad ren­giant šio įsta­ty­mo pro­jek­tą gau­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų J. And­riuš­ke­vi­čiū­tės, dr. Vi­liaus Ma­čiu­lai­čio, prof. dr. Mar­co De Vo­so ir prof. Tamás Gyu­lavá­ri ver­ti­ni­mai ir iš­va­dos.

Ta­čiau LŽ ėmus do­mė­tis šio­mis iš­va­do­mis ir jų tu­ri­niu pa­aiš­kė­jo, kad SADM net ne­ga­li jų su­teik­ti. Užuot at­sa­kiu­si į klau­si­mus, su­si­ju­sius su ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų pa­si­rin­ki­mu ir at­ly­gi­ni­mu, mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė kreip­tis į pro­jek­to vyk­dy­to­ją – VU.

Pro­jek­to moks­li­nin­kų gru­pės va­do­vas VU Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­nas pro­fe­so­rius To­mas Da­vu­lis LŽ aiš­ki­no, jog iš pra­džių pla­nuo­ta, kad mi­nė­tos eks­per­tų iš­va­dos ne­bus vie­šos, o vė­liau nu­spręs­ta jas pa­skelb­ti. Nors nau­ja­jam so­cia­li­niam mo­de­liui po­pu­lia­rin­ti yra su­kur­ta spe­cia­li sve­tai­nė soc­mo­de­lis.lt, mi­nė­tos eks­per­ti­zės čia dar va­kar ne­bu­vo skel­bia­mos. Jas in­ter­ne­te pub­li­kuo­ja tik vie­na pro­fe­si­nė są­jun­ga.

T. Da­vu­lio tei­gi­mu, J. And­riuš­ke­vi­čiū­tę, kaip eks­per­tę, pro­jek­to vyk­dy­to­jai pa­si­rin­ko dėl kom­pe­ten­ci­jos. „Var­gu ar Lie­tu­vo­je ras­tu­me ge­res­nį spe­cia­lis­tą nei ji“, – sa­kė jis.

Ta­čiau kaip Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ban­ti tei­si­nin­kė ga­li bū­ti įvar­di­ja­ma kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė? „Kai bu­vo tei­kia­mos eks­per­tų iš­va­dos (ko­vo mė­ne­sį – aut.), dar ne­ži­no­jo­me, ar pro­jek­tas ke­liaus į Sei­mą, ar ne. Pa­da­ro­me sa­vo dar­bą ir ati­duo­da­me už­sa­ko­vui. Rei­ka­lau­ta ko­ky­bės, tad pa­si­rin­ko­me žmo­nes, ku­rie kri­tiš­kai ga­lė­tų ver­tin­ti mū­sų pro­duk­tą“, – aiš­ki­no moks­li­nin­kų gru­pės va­do­vas.

Įkai­niai – įslaptinti

T. Da­vu­lis ti­ki­no, kad su J. And­riuš­ke­vi­čiū­te už ne­prik­lau­so­mą eks­per­ti­zę VU at­sis­kai­tė pa­gal pa­si­ra­šy­tą dar­bo su­tar­tį. „Ji bu­vo įdar­bin­ta, nes ne­ga­lė­jo­me mo­kė­ti per vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – sa­kė jis. Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) pa­teik­to­je in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė nu­ro­dė, kad dar­bo su­tar­tis su VU tru­ko nuo šių me­tų va­sa­rio 2-osios iki ge­gu­žės 31 die­nos.

LŽ ir žo­džiu, ir raš­tu už­va­kar krei­pė­si į T. Da­vu­lį bei SADM ir pra­šė nu­ro­dy­ti ne­prik­lau­so­moms eks­per­ti­zėms iš­leis­tą su­mą, ta­čiau į pa­teik­tus klau­si­mus dar va­kar ne­bu­vo at­sa­ky­ta.

Nie­ko blo­ga nemato

At­skleis­ti iš VU gau­tą su­mą at­si­sa­kė ir pa­ti J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė. Bend­rau­da­ma su LŽ tei­si­nin­kė aiš­ki­no, kad jos ver­ti­ni­mo pa­pra­šė Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to ren­gė­jai iš VU Tei­sės fa­kul­te­to. „Iš­va­das tei­kiau kaip ne­prik­lau­so­ma eks­per­tė“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­ja.

Pri­mi­nus, kad ji – ir val­di­nin­kė, vė­liau ver­ti­nu­si Sei­mui pa­teik­tą pro­jek­tą, J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė sa­kė čia nie­ko blo­ga ne­įž­vel­gian­ti. „O koks skir­tu­mas? Tai jie (po iš­va­dų pa­tei­ki­mo – aut.) pro­jek­tą tai­sė. Jie no­rė­jo, kad eks­per­ti­zė bū­tų at­lik­ta to­kio žmo­gaus, ku­ris to­kio po­bū­džio eks­per­ti­zes da­ro“, – kal­bė­jo ji.

Tei­si­nin­kė nu­ro­dė, jog sa­vo pa­pil­do­mą veik­lą yra dek­la­ra­vu­si, ir pa­brė­žė, kad sa­vo iš­va­do­se, pa­teik­to­se VU, Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą „kri­ti­ka­vo, o ne gy­rė“. „Be to, ma­no iš­va­dos bu­vo ra­šy­tos pro­jek­to va­rian­tui, ir aš ne­ži­nau, kiek pa­skui bu­vo po­ky­čių. Daug da­ly­kų, kaip mes sa­ko­me, bu­vo „iš­gau­dy­ta“. Ta­čiau ir pa­skui tai­sant dir­bo vi­sa mi­nis­te­ri­ja, ir kai ga­vo­me pro­jek­tą iš Vy­riau­sy­bės, vėl ra­do­me pa­sta­bų“, – pri­dū­rė ji.

Pri­min­si­me, kad Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas rug­sė­jo 9 die­ną pa­tei­kė iš­va­dą dėl Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ir jo­je pa­tei­kė 152 pa­sta­bas. Šią iš­va­dą ren­gė ir J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė.

Tu­rė­jo gau­ti leidimą

Val­di­nin­kas, no­rin­tis dirb­ti pa­pil­do­mą dar­bą, tu­ri gau­ti sa­vo va­do­vy­bės lei­di­mą. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius And­rius Ka­bi­šai­tis LŽ sa­kė, kad J. And­riuš­ke­vi­čiū­tės at­ve­ju dėl pa­pil­do­mos veik­los VU jai tu­rė­jo iš­duo­ti lei­di­mą spe­cia­li Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

„Jei­gu bu­vo dar­bo su­tar­tis, ji tu­rė­jo gau­ti su­ti­ki­mą. Ga­li­te įžvelg­ti, jog tai, kad ji pa­tei­kė iš­va­dą, yra pa­žei­di­mas. Ta­čiau ne­ma­nau, kad taip yra. Eks­per­tas tei­kia nuo­mo­nę, o ren­gė­jai, ku­rie jos pra­šo, ga­li į ją ne­at­siž­velg­ti. Ir spe­cia­lis­tui ne­truk­do­ma par­eikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją ki­tur. Ne­įž­vel­giu čia jo­kio an­ga­ža­vi­mo­si. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas pa­si­ra­šiau aš. Ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad Jad­vy­ga yra žmo­gus, ku­ris žiū­ri vals­ty­bės nau­dos, kaip ir tu­ri bū­ti“, – aiš­ki­no A. Ka­bi­šai­tis.

Jis pri­dū­rė, kad J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė sa­vo pa­pil­do­mą veik­lą ver­ti­nant pro­jek­tą dek­la­ra­vo. „Be to, de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai klau­sia­mi at­ski­rų klau­si­mų, da­ly­vau­ja dar­bo gru­pė­se, ne­ma­tau čia prob­le­mos“, – ti­ki­no A. Ka­bi­šai­tis.

Ne­prik­lau­so­mų nėra

Pro­fe­si­nėms są­jun­goms at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ne­ri­jus Ka­si­liaus­kas su­ti­ko, jog Lie­tu­vo­je ras­ti ne­prik­lau­so­mų tei­si­nin­kų iš tie­sų bū­tų su­nku, ta­čiau pa­brė­žė, kad im­an­tis eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo sa­vo in­te­re­sus de­rė­tų dek­la­ruo­ti.

„Sa­vęs ne­va­di­nu ne­prik­lau­so­mu, dek­la­ruo­ju, kad esu sam­do­mas pro­fe­si­nių są­jun­gų. Ga­li­ma dek­la­ruo­ti daug ką. Čia jau eti­kos klau­si­mas. Lie­tu­va yra ma­ža ša­lis, vi­si eks­per­tai ir moks­li­nin­kai tu­ri są­sa­jų su vie­nais ar ki­tais“, – svars­tė tei­si­nin­kas. Jis siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į dvie­jų tarp­tau­ti­nių eks­per­tų, ku­rie daug kri­tiš­kiau nei lie­tu­viai įver­ti­no Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, pa­sta­bas.

Pa­gar­sė­jo jau anksčiau

Par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­ja J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­ten­ka ne­be pir­mą kar­tą. 2009-ai­siais LŽ ap­ra­šė is­to­ri­ją, kai ši val­di­nin­kė už­si­gei­dė vie­nu me­tu gau­ti ir at­os­to­gi­nius, ir dar­bo už­mo­kes­tį,

Tą­syk il­ga­me­tė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­ja bu­vo iš­leis­ta tri­jų mė­ne­sių anks­čiau ne­pa­nau­do­tų at­os­to­gų. Už jas Sei­mo bu­hal­te­ri­ja val­di­nin­kei su­skai­čia­vo maž­daug 20 tūkst. li­tų at­os­to­gi­nių. Jau po dvie­jų sa­vai­čių lai­ki­na­sis par­la­men­to kanc­le­ris Ge­de­mi­nas Alek­so­nis at­šau­kė sky­riaus ve­dė­ją iš at­os­to­gų.

Skan­da­las ki­lo, kai J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė ne­pa­no­ro grą­žin­ti pi­ni­gų už ne­pa­nau­do­tas at­os­to­gas. G. Alek­so­nio įsa­ky­me dėl J. And­riuš­ke­vi­čiū­tės at­šau­ki­mo ši dar­buo­to­ja pa­da­rė fi­nan­siš­kai sau nau­din­gą prie­ra­šą „su­tin­ku su są­ly­ga, kad man ne­bus da­ro­ma iš­skai­ta iš dar­bo už­mo­kes­čio už at­šauk­tas at­os­to­gų die­nas“.

Šia is­to­ri­ja bu­vo su­si­do­mė­ju­si ir Vals­ty­bės kon­tro­lė. Ji re­ko­men­da­vo kan­ce­lia­ri­jai kreip­tis į VTEK. 2010 me­tais LŽ ra­šė, kad kiek­vie­ną mė­ne­sį iš J. And­riuš­ke­vi­čiū­tės at­ly­gi­ni­mo iš­skai­čiuo­ja­ma tam ti­kra su­ma už ne­pa­nau­do­tas at­os­to­gas, ta­čiau į VTEK kan­ce­lia­ri­ja nu­spren­dė ne­si­kreip­ti.

Be­je, J. And­riuš­ke­vi­čiū­tė bu­vo mi­ni­ma ir tarp tų kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų, ku­rie 2009 me­tais šven­tė ju­bi­lie­jus ir bu­vo pa­ma­lo­nin­ti spe­cia­lio­mis iš­mo­ko­mis. Tą­syk pa­aiš­kė­jo, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja su­ge­ba so­li­džio­mis pre­mi­jo­mis ap­da­ly­ti apie pu­sę ap­va­lias su­kak­tis mi­nin­čių dar­buo­to­jų.