Seimo teisininkai: siūlymas išplėsti dvigubos pilietybės institutą prieštarauja Konstitucijai
Sei­me 114 par­la­men­ta­rų re­gis­truo­tas siū­ly­mas iš­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tą prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, tei­gia Sei­mo tei­si­nin­kai.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­są įver­ti­nę tei­si­nin­kai sa­vo iš­va­do­je ra­šo, kad siū­lo­ma nuo­sta­ta leis­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti įgi­ju­siems Eu­ro­pos Są­jun­gos ar NA­TO ša­lies pi­lie­ty­bę „nea­ti­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio 2 da­ly­je įtvir­tin­to drau­di­mo tu­rė­ti ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę“.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je pa­žy­mi­ma, kad „pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją įsta­ty­mų lei­dė­jas ne­ga­li va­do­vau­tis nuo­sta­ta, jog dvi­gu­bos (dau­gy­bi­nės) pi­lie­ty­bės at­ve­jų ne­rei­kia ri­bo­ti“.

Pa­sak Sei­mo tei­si­nin­kų iš­va­dos, no­rė­da­mas pla­čiau įtei­sin­ti ga­li­my­bę tu­rė­ti dau­gy­bi­nę pi­lie­ty­bę Sei­mas „pir­miau­sia tu­rė­tų im­tis ati­tin­ka­mų Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tų, 12 straips­nio, per­žiū­ros ir tai da­ry­ti lai­ky­da­ma­sis tos tvar­kos, ku­ri nu­sta­ty­ta pa­čios Kons­ti­tu­ci­jos“.

Re­fe­ren­du­mu ne­pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio 2 da­lies, įsta­ty­mu ne­ga­li bū­ti nu­sta­ty­tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­gal ku­rį Lie­tu­vos pi­lie­čiai, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­kę gy­ven­ti į ki­tas vals­ty­bes ir įgi­ję tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bę, ga­lė­tų bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiai, kons­ta­tuo­ja tei­si­nin­kai.

Sei­me re­gis­truo­tas 114 par­la­men­ta­rų tei­kia­mas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas, ku­ris leis­tų iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lis bei įgi­ju­siems šių ša­lių pi­lie­ty­bę, tarp jo tei­kė­jų – ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, vi­sų Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nai.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ko­men­tuo­da­ma šias pa­tai­sas pa­si­sa­kė, kad jos aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­nei dok­tri­nai ir ra­gi­no par­la­men­ta­rus ne­va­žiuo­ti „bul­do­ze­riu per Kons­ti­tu­ci­ją“.

Tuo tar­pu tei­kė­jai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad pri­ėmus pa­tai­sas Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jas įver­tin­tų ir yra ga­li­my­bė, kad keis­tų dok­tri­ną.

„Šio­je si­tua­ci­jo­je aš ma­nau, kad bū­tų pa­sku­ti­nis ban­dy­mas iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes ne­ren­giant re­fe­ren­du­mo, aš ti­krai čia ne­ma­tau kaž­ko­kio pa­sip­rie­ši­ni­mo, gru­baus ban­dy­mo su­lau­žy­ti Kons­ti­tu­ci­ją“, – apie pro­jek­tą yra sa­kęs prem­je­ras S.Skver­ne­lis.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas anks­čiau yra iš­aiš­ki­nęs, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li­ma tik at­ski­rais at­ve­jais, o ją pla­čiau leis­ti ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.